Obwieszczenie o wszczęciu postępowania IRG.67323.21.2022

IRG.6733.21.2022
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)
zawiadamia się
 
że w dniu   15 września  2022 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 14/10, 14/11, 14/21, 61 położonych w obrębie 0009 Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie”
                     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z-ca Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko


Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaseczno
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 września 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 września 2022, 09:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87