Zawiadomienie o wydanym postanowieniu IRG.6220.23.2022 w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś farma fotowoltaiczna Wałdówko gm. Sępólno Kraj.

Sępólno Kraj. 2022-07-27
                                                       OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania
o wydaniu w dniu 27-07-2022r. znak IRG. 6220.23.2022 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 75/4, 75/36 w obrębie Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie”
  Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 Z-ca Burmistrza
  mgr inż Marek Zieńko
Otrzymują:
1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.      Tablica ogłoszeń sołectwa Wałdówko
3.      www.bip.gmina-sepolno.pl
4.      www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 lipca 2022, 12:24:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125