zawiadomienie o wydanym postanowieniu dot. konieczności sporządzenia ooś

Sępólno Kraj. 2022-07-22
                                                       OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania
o wydaniu w dniu 22-07-2022r. znak IRG. 6220.22.2022 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 127, 128, 133/22, 71, 93/8, 130, 72, 83/2, ( obręb ewid. 0012) w obrębie ewid.  Świdwie – G oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji przeprowadzone w obrębie działek o nr ewid. 67, 65, 95/8, 129, 143, 92, 101 (obręb 0012) w obrębie Świdwie – G oraz na działce o nr ewid. 251/2 obręb 0008 Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie – G”
  Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  
 
Otrzymują:
1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.      Tablica ogłoszeń sołectwa Niechorz i Świdwie
3.      www.bip.gmina-sepolno.pl
4.      www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (22 lipca 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (22 lipca 2022, 10:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79