Uchwała nr XX/188/04RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2004w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568)

Uchwała nr XX/188/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2004


w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568)


Rada Miejska
uchwala, co nastepuje :

 § 1

W uchwale Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sepólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 99 poz. 1452)

- po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu :

“§ 88a. Komisja Rewizyjna prowadzi również postępowanie kontrolno-wyjaśniające dotyczące  skarg z zachowaniem właściwości Rady i trybu postępowania ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego a także  przygotowuje opinie, propozycje załatwienia i projekty uchwał Rady w zakresie załatwiania tych skarg .”

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 08:46:50)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 10:44:42)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2742