Uchwała nr XXXI/271/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 maja 2005zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno KrajeńskieNa podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/271/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 maja 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom. Nr 99, poz.1452 i z 2004r. Nr 81, poz.1398) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 6 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3.Flagą Gminy jest płat tkaniny:
   1) o stosunku szerokości do długości 5 : 8
   2) o barwach w górnej części niebieskiej, w dolnej żółtej, przy czym barwy  
       oddziela linia prosta łącząca punkt na wysokości ¼ szerokości płata
       tkaniny przy drzewcu oraz ½ szerokości płata tkaniny po stronie
       przeciwległej.
   3) z umieszczonym w części przydrzewcowej na niebieskim polu
       wizerunkiem Świętego Wawrzyńca z herbu Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Wzór flagi ustalony uchwałą Nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie   Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 148 poz.1979) stanowi załącznik nr 3 do Statutu.”
 
2) w §  10 w ust.1 uchyla się pkt.1

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie

Statut Gminy Sępólno Krajeńskie w dotychczasowym brzmieniu (§ 10 ust.1 pkt.1) przewidywał, iż dochodami jednostek pomocniczych są także niewykorzystane środki finansowe z roku poprzedniego, co kolidowało zarówno z intencjami organu stanowiącego Gminy Sępólno Krajeńskie jak też z zasadami ustalonymi w ustawie a dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.).
            Ponadto już po wejściu w życie Statutu, uchwałą nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 148 poz.1979) został ustalony z zachowaniem obowiązującego trybu kolejny (po herbie i pieczęci) symbol Gminy Sępólno Krajeńskie tj. flaga tejże Gminy.
            Niniejszą uchwałą Rada Miejska dokonała niezbędnych zmian - uaktualnień treści Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie w w/w zakresie

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Administrator (31 maja 2005, 15:24:22)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (21 listopada 2007, 11:09:00)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2817