Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.11.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2, w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przedstawiając poniżej uzasadnienie faktyczne i prawne. I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.12.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęło sześć ofert. Oferty z najniższymi cenami w przedmiotowym postępowaniu przekraczają kwoty, jakie Zamawiający ma przeznaczone na realizację poszczególnych części zamówienia. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.13.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 17 listopada 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.11.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 23 września 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2, w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przedstawiając poniżej uzasadnienie faktyczne i prawne. I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 23.09.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty. Oferty z najniższymi cenami w przedmiotowym postępowaniu przekraczają kwoty, jakie Zamawiający ma przeznaczone na realizację poszczególnych części zamówienia. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.9.2022
wartość: powyżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 25 sierpnia 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 25.08.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęła jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”.  

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.8.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 22 lipca 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.07.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęła jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”. 

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.8.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 lipca 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w terminie składania ofert, tj. do dnia 08.07.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970, w obrębie działki nr ew. 100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.5.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 9 maja 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970, w obrębie działki nr ew. 100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.05.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”.  

zamówienie na:

Budowę gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.1.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 17 marca 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim” w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.03.2022 r. do godziny 11:00, wpłynęły trzy oferty. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”. 

zamówienie na:

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.6.2021
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 17 stycznia 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: I.Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.01.2021 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie. II.Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; (…)”. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)