Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.5.2021
wartość: powyżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 16 listopada 2021  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: a) kryterium 1: Cena – waga 60 %, b) kryterium 2: Termin płatności faktury – waga 40 %. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 

zamówienie na:

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów oraz kursów dokształcających dla nauczycieli na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

zamawiający: ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: brak
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 30 września 2021  10:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: WITOLD SZASZKIEWICZ CENTRUM EDUKACYJNE IDEA oraz CNJA EDUKACJA- WITOLD SZASZKIEWICZ SP. J., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.4.2021
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 lipca 2021  11:00
wynik postępowania: W części I zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: A. Cena łączna ubezpieczenia – waga 70%, B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%, C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności – waga 10%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 82,30 pkt. W części II zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Concordia Polska TU S.A., ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, Oddział w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: D. Cena łączna ubezpieczenia – waga 85%, E. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 15%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. W części III zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Kujawsko-Pomorskie Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: F. Cena łączna ubezpieczenia – waga 85%, G. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 15%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 95,50 pkt. W części IV zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: H. Cena łączna ubezpieczenia – waga 80%, I. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 87,20 pkt. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.2.2021
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 15 czerwca 2021  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: a) kryterium I: Cena – znaczenie 95%, b) kryterium II: Termin uruchomienia kredytu – znaczenie 5%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: Irg.271.1.2.2021
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 2 czerwca 2021  11:00
wynik postępowania: W części 1, 2 oraz 3 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt (w zakresie 1,2 oraz 3 części zamówienia). 

zamówienie na:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.15.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 3 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 057 790,00 zł brutto – punktacja 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)