zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie sprzętu w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.14.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 2 grudnia 2022  11:00
wynik postępowania: W części 11 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński, ul. Wodociągowa 81A, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 93,33 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (306kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1132kB) pdf
Załączniki od 1 do 6 do SWZ (1889kB) zip

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f51afbd7-71bb-4239-9b07-7a76db8a25c2

ID postępowania: f51afbd7-71bb-4239-9b07-7a76db8a25c2

29.11.2022 r.

30.11.2022 r.

02.12.2022 r.

05.12.2022 r.

30.01.2023 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (24 listopada 2022, 15:01:00)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (30 stycznia 2023, 15:34:41)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341