zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)
nr sprawy: IRG.271.8.2.2022
wartość: poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  11:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o., ul. Plebańska 3 lok. 8, 44-100 Gliwice Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia: 1) cena - waga 60%, 2) gwarancja - waga 40%. Oferta Wykonawcy uzyskała na podstawie powyżej określonych kryteriów oceny ofert największą ilość punktów – tj. 100,00 pkt.  
Ogłoszenie o zamówieniu (137kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1100kB) pdf
Załączniki od 1 do 7 (1150kB) zip

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2ca6bba-189a-4c19-a7e5-b62dfd1e2f2b

ID postępowania: f2ca6bba-189a-4c19-a7e5-b62dfd1e2f2b

02.08.2022
Odpowiedzi na pytania (452kB) pdf
Załącznik nr 7 do SWZ (21kB) word

03.08.2022
Odpowiedzi na pytania (447kB) pdf

05.08.2022
informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (398kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (405kB) pdf

31.08.2022 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (430kB) pdf

02.09.2022 r.
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (396kB) pdf

08.09.2022 r.
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (430kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marzena Stoltmann
Opublikował: Jolanta Tryk (28 lipca 2022, 13:37:07)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (8 września 2022, 13:55:34)
Zmieniono: dodanie ponownego zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 803