NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. MIENIA KOMUNALNEGO17.03.2023

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. MIENIA KOMUNALNEGO

17.03.2023


BURMISTRZ  SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PODINSPEKTOR DS. MIENIA KOMUNALNEGO
 
w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11

 
 
Proponowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.
Data ogłoszenia naboru 17.03.2023 r.
Termin składania dokumentów: 28.03.2023 r.
Wymiar czasu pracy – 1 etat
 
1.   Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien:
1)    posiadać obywatelstwo polskie;
2)    posiadać pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
3)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
4)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj. wykształcenie wyższe.

2.   Wymagania dodatkowe:
Kandydat powinien:
1)    posiadać wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne;
2)    posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.:
a)   Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
b)   Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
c)   Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
d)   Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
e)   Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
     zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
f)    Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
g)   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
h)   Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych:
i)    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
3)    posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
4)    wykazywać się komunikatywnością, dyspozycyjnością i systematycznością;
5)    posiadać zdolność analitycznego myślenia;
6)    posiadać prawo jazdy kat B.
 
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym m.in.:
1.     Opracowywanie założeń do wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wnioskowanie zmian wynikających z uwarunkowań realizacji tego programu.
2.     Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym świetlic wiejskich, których gmina jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada inny tytuł prawny do jego użytkowania.
3.     Prowadzenie spraw związanych z przeglądami technicznymi budynków zarządzanych przez gminę, w tym budynku adm. Urzędu oraz prowadzenie ksiąg tych obiektów.
4.     Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów najmu lokali komunalnych, socjalnych, użytkowych.
5.     Prowadzenie spraw dotyczących przydziału, zamiany lokali, eksmisji, wykwaterowania z lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz współpraca w tym zakresie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową.
6.     Prowadzenie naliczeń czynszu wraz z każdą zmianą wysokości stawek czynszu, mediów i innych opłat dla lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy w tym budynku adm. Urzędu.
7.     Opiniowanie wniosków dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
8.     Przygotowywanie i przekazywanie do Dz. Urz. Województwa zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
9.     Planowanie i nadzór nad bieżącymi remontami i modernizacją lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym budynku adm. Urzędu oraz jego urządzeń, instalacji, sieci, nadzór nad adaptacją pomieszczeń na cele mieszkaniowe.
10.  Opracowywanie planów finansowo-rzeczowych na ww. zadania, ich realizacja  i rozliczanie,
11.  Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych oraz nadzór w zakresie realizacji umowy o zarządzanie i administracją lokalami.
12.  Reprezentowanie Gminy na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
13.  Realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem placów zabaw wraz z urządzeniami.
II. Wykonywanie zadań w zakresie urządzeń oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej w lokalach i obiektach w tym m.in.:
1.     Utrzymanie i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego,
2.     Organizowanie i nadzór nad eksploatacją oświetlenia i iluminacji świątecznych,
3.     Prowadzenie ewidencji punktów poboru energii elektrycznej dotyczących lokali i obiektów oraz urządzeń oświetlenia ulicznego,
4.     Przyjmowanie, rozpatrywanie interwencji w zakresie oświetlenia ulicznego,
5.     Przygotowywanie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych w zakresie prowadzonych spraw,
6.     Wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.
III. Wykonywanie pozostałych zadań na stanowisku podinspektora ds. mienia komunalnego
1.     Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego.
2.     Opracowywanie planów finansowo-rzeczowych na ww. zadania, ich realizacja  i rozliczanie,
3.     Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i Komisji w ramach stanowiska pracy.
4.     Wprowadzanie do  BIP niezbędnych danych z zakresu zajmowanego stanowiska.
5.     Archiwizacja dokumentów dot. zajmowanego stanowiska.
6.     Przestrzeganie przepisów ujętych w:
1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .
7.     Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika,  Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.
3.   Wymagane dokumenty:
1)     list motywacyjny;
2)     życiorys – curriculum vitae;
3)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6)     oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
7)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)     oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”;
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
11) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 
4.   Warunki pracy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  (budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków). Praca wymaga częstych wyjazdów w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
5.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu w lutym 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 10  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Podinspektor ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.” od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, we wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00, w piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 28.03.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę sekretariat@gmina-sepolno.pl bądź skrzynkę aplikacji e-puap na koncie Gminy Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 28.03.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do Urzędu, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową oraz skrzynkę aplikacji e-puap w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gmina-sepolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

6.   Informacja dot. dokumentów aplikacyjnych.
1)  dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
2)  dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru.
3)  dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 
 
 
Załączniki:


 

metryczka


Wytworzył: Edyta Łucyszyn (17 marca 2023)
Opublikował: Michał Otlewski (17 marca 2023, 14:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258