Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/10/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07-05-2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
07-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
07-05-2024
Data wejścia w życie:
07-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
I/10/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U., poz. 1960 z późn. zm.),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U., poz. 1960 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Waldemara Stupałkowskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100); 2) dodatek funkcyjny w wysokości 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100); 3) dodatek specjalny w wysokości 30%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.
4 020,00 zł (słownie: czerty tysiące dwadzieścia złotych 00/100)
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/346/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie I102024.docx (6,13KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego