Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/593/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dlaspółek wodnych

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
19-04-2024
Data wejścia w życie:
19-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
04-04-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
2179
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/593/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,, 1463, 1688) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572,, 1463, 1688) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Spółkom wodnym można udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na dofinansowanie realizowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie inwestycji. 2. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez spółki wodne prowadzące działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2023/2831 z dnia 2023.12.15).
3. Podmioty dla których dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w ciągu trzech minionych lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2024 r. poz. 40).
4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie, o których mowa w § 1 ust. 1 jest określona w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na dany rok. Wartość dotacji stanowi 75 % całości zadania określonego we wniosku.
5. Suma udzielonych dotacji celowych w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1 jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej, składanego do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Decyzje o przyznaniu oraz wysokości dotacji celowej, w ramach środków określonych w uchwale budżetowej podejmuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wzywa spółkę wodną do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. Udzielenie dotacji następuje w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a spółką wodną.
§ 4. 1. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia podlega zwrotowi.
§ 5. W sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 7. Uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2027 r.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI5932024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie ustalenia zasad udzielania trybu postępowania i?sposobu rozliczania dotacji celowych dlaspółek wodnych.pdf (635,03KB)

DOCXUzasadnienie LXVI5932024.docx (6,33KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI5932024.docx (8,30KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXVI5932024.docx (8,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego