Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/592/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
19-04-2024
Data wejścia w życie:
19-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
04-04-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
2178
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/592/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i poz.2005, z 2024 r. poz. 123) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2024 r. poz. 174)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i poz.2005, z 2024 r. poz. 123) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2024 r. poz. 174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, pobiera się opłatę w wysokości 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
§ 3. Opłatę w wysokości określonej w § 2 pobiera się od dnia 1 września 2024 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LIX/542/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 5 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 5481).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI5922024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z?wychowania przedszkolnego w?przedszkolach i?oddziałach przedszkolnych w?szkołach podstawowych prowadzonych przez G.pdf (321,91KB)

DOCXUzasadnienie LXVI5922024.docx (7,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego