Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
04-04-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
2177
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/591/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 109 195 339,71 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody bieżące w kwocie 86 612 887,67 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 22 582 452,04 zł. 3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 zł. 4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. ”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 116 495 339,71 zł. w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 85 788 319,04 zł; 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 707 020,67 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 552 248,38 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 449 740,84 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 102 507,54 zł; 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 446 482,00 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 385 573,66 zł; 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł; 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł. 3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 219 251,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. ”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) §3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 7 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 335 854,85zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 468 263,52zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 495 881,63zł. 2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 877 709,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 577 709,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. ”;

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
10) §11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł. 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 335 854,85zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI5912024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 zmieniająca uchwałę w?sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024?rok.pdf (2,71MB)

DOCXUzasadnienie LXVI5912024.docx (23,23KB)

PDFZalacznik1 LXVI5912024.pdf (204,58KB)

PDFZalacznik2 LXVI5912024.pdf (218,26KB)

PDFZalacznik3 LXVI5912024.pdf (201,27KB)

PDFZalacznik4 LXVI5912024.pdf (216,96KB)

PDFZalacznik5 LXVI5912024.pdf (209,27KB)

PDFZalacznik6 LXVI5912024.pdf (108,09KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego