Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie

W sprawie:
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie.
Rodzaj:
ochrona środowiska
Rok podjęcia:
2023
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
19-02-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6220.21.2023
Uwagi:
-

IRG.6220.21.2023                                                                             Sępolno Kraj. 2024-02-19

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie”

oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma DME PV Sp. z o.o., która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informuję, że:

1.         Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim

2.         Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w            przez okres 30 dni tj. od 20 lutego 2024r.  do 21 marca 2024r. r. w pokoju nr 7b, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.

3.         Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.

4.         Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

5.         Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.

6.         Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

7.         Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego