Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXIII
Data podjęcia:
28-12-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
01-01-2024
Data wejścia w życie:
01-01-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
05-01-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
255
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXIII/574/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600),
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 104 500 000,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące w kwocie 82 331 577,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 22 168 423,00zł


3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 299 269,00 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 111 800 000,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 82 256 119,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 543 881,00 zł 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68 085 475,00zł z tego:
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 041 895,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 043 580,00 złb) dotacje na zadania bieżącew kwocie 3 683 550,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 603 753,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 162 876,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł


3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 585 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 7 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 300 000,00zł. 2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 877 709,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 577 709,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 577 709,79 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 577 709,79 zł.
3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7 300 000,00zł.

§ 12. Ustala się rezerwę w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
1) rezerwa ogólna 700 000,00 zł
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXIII5742023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024?rok.pdf (5,01MB)

DOCXUzasadnienie LXIII5742023.docx (6,91KB)

PDFZalacznik1 LXIII5742023.pdf (354,21KB)

PDFZalacznik2 LXIII5742023.pdf (569,07KB)

PDFZalacznik3 LXIII5742023.pdf (188,08KB)

PDFZalacznik4 LXIII5742023.pdf (202,52KB)

PDFZalacznik5 LXIII5742023.pdf (255,59KB)

PDFZalacznik6 LXIII5742023.pdf (174,84KB)

PDFZalacznik7 LXIII5742023.pdf (112,54KB)

PDFZalacznik8 LXIII5742023.pdf (173,11KB)

PDFZalacznik9 LXIII5742023.pdf (113,94KB)

PDFZalacznik10 LXIII5742023.pdf (174,02KB)

PDFZalacznik11 LXIII5742023.pdf (103,92KB)

PDFZalacznik12 LXIII5742023.pdf (156,00KB)

PDFZalacznik13 LXIII5742023.pdf (141,40KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego