Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29-11-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXII
Data podjęcia:
29-11-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
29-11-2023
Data wejścia w życie:
29-11-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
05-12-2023
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
7638
Nr aktu prawnego:
LXII/564/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 103 072 261,02 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody bieżące w kwocie 81 296 010,01 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł. 3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 878 279,41 zł. 4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. ”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 108 403 807,31 zł. w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 83 083 553,73 zł; 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 320 253,58 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66 797 334,51 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 651 787,70 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 145 546,81 zł; 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 441 581,69 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 662 095,96 zł; 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł; 6) obsługę długu w kwocie 755 335,00 zł. 3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 516 364,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. ”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXII5642023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29-11-2023 zmieniająca uchwałę w?sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023?rok.pdf (3,30MB)

DOCXUzasadnienie LXII5642023.docx (26,50KB)

PDFZalacznik1 LXII5642023.pdf (170,14KB)

PDFZalacznik2 LXII5642023.pdf (229,14KB)

PDFZalacznik3 LXII5642023.pdf (197,68KB)

PDFZalacznik4 LXII5642023.pdf (216,94KB)

PDFZalacznik5 LXII5642023.pdf (119,43KB)

PDFZalacznik6 LXII5642023.pdf (114,25KB)

PDFZalacznik7 LXII5642023.pdf (231,83KB)

PDFZalacznik8 LXII5642023.pdf (185,18KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego