Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko intendentka/ki z obsługą sekretariatu w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Wstęp do informacji:
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: intendenta/ki z obsługą sekretariatu
Data wytworzenia:
05-07-2023

I. Adres jednostki:

Przedszkole Gminne nr 3, ul. Targowa 4B, 89-400 Sępólno Krajeńskie

II. Stanowisko:  intendenta/ki z obsługą sekretariatu

III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

 • pełen etat - 40 godz. tygodniowo,
 • umowa na czas określony, przewidywane zatrudnienie: od sierpnia 2023 r.

IV. Zakres podstawowych czynności:

 • Planowanie i układanie jadłospisów w oparciu o dietę dziecka z uwzględnieniem wieku, preferencji żywieniowych, chorób, nietolerancji żywieniowych dzieci.
 • Przygotowanie jadłospisu dla dzieci i rodziców.
 • Zakup produktów żywnościowych do przygotowywanych posiłków.
 • Zakup produktów czystościowych i gospodarczych.
 • Kontrolowanie właściwego pobierania i przechowania próbek pokarmowych.
 • Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności – przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej – zasad systemu HACCP.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
 • Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej.
 • Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowanie.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i dobrym systemem wyposażenia.
 • Obsługa interesantów, opieka nad sekretariatem.
 • Przygotowywanie pism urzędowych i ich wysyłanie.
 • Prowadzenie dziennika korespondencji.
 • Udzielanie niezbędnych informacji rodzicom także telefonicznie.
 • Wykorzystywanie programów Microsoft Word, Microsoft Excel oraz programów specjalistycznych.
 • Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Prowadzenie w sposób rzetelny ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia w księgach inwentarzowych.
 • Przechowywanie gwarancji i instrukcji obsługi sprzętu przedszkola.
 • Dokonywania oznakowania   środków trwałych, w księdze inwentarzowej.
 • Wykonywanie czynności i poleceń zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.
 • Współpraca z zespołem przedszkola – wymiana doświadczeń i wspólne działania na rzecz dzieci i ich rodziców.
 • Działania na rzecz środowiska lokalnego.

V. Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie w zakresie dietetyki lub specjalisty w zakresie żywienia.
 2. Znajomość zasad zdrowego żywienia dzieci.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:

 1. Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu dietetyki lub żywienia.
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanychz przygotowywaniem jadłospisów i programów żywieniowych.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – CV (według załącznika nr 1).
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe formy doskonalenia (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika nr 2).
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku intendenta/ka z obsługą sekretariatu.
 8. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

VII. Inne informacje:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Oferty należy składać w Gminnym Przedszkolu Nr 2 „Bajka”, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie od 05.07.2023 r. do 13.07.2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta/ki z obsługą sekretariatu” do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Kraj.

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 - Przebieg pracy zawodowej – CV.docx (16,85KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.docx (16,29KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (100,86KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego