Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko woźna oddziałowa w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Wstęp do informacji:
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: woźna oddziałowa
Data wytworzenia:
05-07-2023

I. Adres jednostki:

Przedszkole Gminne nr 3, ul. Targowa 4B, 89-400 Sępólno Krajeńskie

II. Stanowisko: woźna oddziałowa

III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

 • pełen etat - 40 godz. tygodniowo,
 • umowa na czas określony, przewidywany czas zatrudnienia sierpień 2023 r.

IV. Zakres podstawowych czynności:

 • Współpracuje z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
  • dbałość o bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne oraz zdrowie dzieci;
  • pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;
  • wsparcie dzieci w zabawie i sytuacjach codziennych, w tym pomoc dzieciom w samoobsłudze;
  • wsparcie dzieci w trakcie zajęć dydaktycznych, w tym realizacji projektów badawczych;
  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału, oraz wyznaczonych pomieszczeń.
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.
 • Wykonywanie zadań związanych z organizacją posiłków, współpraca z pracownikami kuchni.
 • Wykonywanie czynności i poleceń zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.
 • Współpraca z zespołem przedszkola – wymiana doświadczeń i wspólne działania na rzecz dzieci i ich rodziców.
 • Działanie na rzecz środowiska lokalnego

V. Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Posiada umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i rodzicami.
 4. Posiada umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 1. Jest osobą sumienną, rzetelną, komunikatywną.
 2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 3. Dba o dobrą organizację czasu pracy i posiada kompetencje utrzymywania porządku.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – CV (według załącznika nr 1).
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe formy doskonalenia (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika nr 2).
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku woźna oddziałowa w przedszkolu.
 8. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

VII. Inne informacje:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Oferty należy składać w Gminnym Przedszkolu Nr 2 „Bajka”, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie od 05.07.2023 r. do 13.07.2023 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźna oddziałowa” do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Kraj.

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 - Przebieg pracy zawodowej – CV.docx (16,85KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.docx (16,29KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (100,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego