Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Wstęp do informacji:
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: pomoc kuchenna.
Data wytworzenia:
05-07-2023

I. Adres jednostki:

Przedszkole Gminne nr 3, ul. Targowa 4B, 89-400 Sępólno Krajeńskie

II. Stanowisko: pomoc kuchenna

III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

 • pełen etat - 40 godz. tygodniowo,
 • umowa na czas określony, przewidywany czas zatrudnienia: sierpień 2023 r.

IV. Zakres podstawowych czynności

 • Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków  (mycie, obieranie, czyszczenie).
 • Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
 • Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki/kucharza i racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
 • Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 • Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych, BHP i p.poż. oraz dyscypliny pracy.
 • Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją  użytkowania.
 • Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu  kuchennego.
 • Utrzymanie w czystości kuchni i pozostałych pomieszczeń kuchennych.
 • Wykonywanie poleceń dyrektora i kucharki/kucharza związanych z organizacją  pracy przedszkola.
 • Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.
 • Współpraca z zespołem przedszkola – wymiana doświadczeń i wspólne działania na rzecz dzieci i ich rodziców.
 • Działania na rzecz środowiska lokalnego.

 V. Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie co najmniej zawodowe, preferowane o kierunku gastronomicznym.
 2. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia kulinarne.
 3. Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.
 4. Wysoka kultura osobista.


VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem. .
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – CV (według załącznika nr 1).
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe formy doskonalenia (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika nr 2).
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomoc kuchenna w przedszkolu.
 8. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

VII. Inne informacje:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Oferty należy składać w Gminnym Przedszkolu Nr 2 „Bajka”, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie od 05.07.2023 r. do 13.07.2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomoc kuchenna” do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Kraj.

 

Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 - Przebieg pracy zawodowej – CV.docx (16,85KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.docx (16,29KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (100,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego