Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko nauczyciel przedszkola w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Wstęp do informacji:
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: nauczyciel przedszkola.
Data wytworzenia:
05-07-2023

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: nauczyciel przedszkola.

I. Adres jednostki:

Przedszkole Gminne nr 3, ul. Targowa 4B, 89-400 Sępólno Krajeńskie

II. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

 • pełen etat - 25 godz. tygodniowo,
 • umowa od 1 września 2023 r. na czas określony,

 

IV. Zakres podstawowych czynności:

 • Zapewnienie opieki i wspieranie całościowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym szczególności:
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki, dbanie o bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne oraz zdrowie dzieci;
 • prowadzenie adaptacji dzieci i jego rodziny;
 • obserwacja dzieci - potrzeb i rozwoju;
 • zaspokojenie potrzeb dzieci podczas zabawy, zajęć dydaktycznych oraz sytuacji codziennych;
 • planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o wiek, możliwości rozwojowe i zainteresowania dzieci, zgodnie z podstawą programową;
 • organizowanie warunków do wspierania aktywnego uczenia się dzieci poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i pracę projektową.
 • Budowanie i rozwijanie komunikacji oraz partnerskiej współpracy z rodzicami,  w tym     prowadzenie rozmów rozwojowych, spotkań i warsztatów, pikników rodzinnych.
 • Współpraca ze specjalistami.
 • Wykonywanie czynności i poleceń zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.
 • Współpraca z zespołem przedszkola – wymiana doświadczeń i wspólne działania na rzecz dzieci i ich rodziców.
 • Działania na rzecz środowiska lokalnego.

V. Wymagania obowiązkowe:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.
4. Posiada predyspozycje osobowościowe niezbędne do pracy z dziećmi i ich rodzicami.
5. Deklaruje gotowość do rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez  uczestnictwo w zebraniach zespołu, szkoleniach podnosząc jakość pracy z dziećmi.
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
5. Nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Wymagania pożądane:

 • Jest osobą dyspozycyjną i odpowiedzialną.
 • Jest osobą kreatywną.
 • Posiada umiejętności współpracy w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych.
 • Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – CV (według załącznika nr 1).
3. Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem)
4. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli kandydat posiada stopień awansu zawodowego), (potwierdzone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem).
5. Kserokopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika nr 2).
7. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciel przedszkola.
9. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
11. Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

VII. Inne informacje:

 • O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Oferty należy składać w Gminnym Przedszkolu Nr 2 „Bajka”, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie od 05.07.2023 r. do 13.07.2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola” do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Kraj.

 

Załączniki

PDFKlauzula informacyjna (117,63KB)
DOCXPrzebieg pracy zawodowej – CV (17,59KB)
DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (16,29KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego