obwieszczenie uzupełnienie do raportu Remus - udział społeczny oraz kanalizacja Sikorz udział społeczny


 
                                                                           Sępólno Krajeńskie, 5 grudnia 2013 r.
IRG.6220.7.2012.2013
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek  
 
Pana Adama Remusa ul. Gdańska 33c, 89-604 Chojnice w imieniu którego na mocy udzielonego pełnomocnictwa występuje Agencja Ochrony Środowiska EKOS Anna Bogdan z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 61/5 w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„Zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji – budynku produkcyjnego - produkcja łodzi,  na terenie działki o nr ewid. 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2  Sępólno Krajeńskie”.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1) o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z uzupełnionym  raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, przedłożonym w tut. Urzędzie w dniu 05-12-2013 r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od 05 grudnia 2013 r. do  27 grudnia 2013 r. w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl.

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu oraz wydanych uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 

Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data: 2013-12-05


                                                                           Sępólno Krajeńskie, dnia 04-12-2013r.
 
IRG.6220.22.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie
 
wszczętego na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak : N.NZ-401-28/13 z dnia 28.10.2013 r. (wpł. 29.10.2013 r.)  stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2)                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.830.2013.DM.2 z dnia 27.11.2013 r.(wpł. 02.12.2013 r.) .)  stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia jaka również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 04.12.2013 r. wydał postanowienie znak IRG.6220.22.2013, w którym stwierdził  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Sikorz – Gmina Sępólno Krajeńskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.

 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach w dniu 04-12-2013r.


metryczka


Wytworzył: Malgorzata Barabach (5 grudnia 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 grudnia 2013, 12:12:09)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (10 stycznia 2014, 09:54:39)
Zmieniono: poprawiono estetyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 917