Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Sępólno Kraj. 2013-01-11


IRG. 6220.11.2012


POSTANOWIENIE 


Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-22/12 z dnia 04.10.2012 r., znak: N.NZ-401-27/12 z dnia 20.12.2012 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.690.2012.HR.2 z dnia 12.11.2012 r. (wpł. 13.11.2012 r.), znak: WOO.4240.852.2012.HR z dnia 31.12.2012 r. (wpł. 02.01.2013 r.).

Postanawiam

uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr ewid. 178/3 i 248[1] położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim oraz o halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr ewid. 178/3 i 178/11  położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową kotłowni ekologicznej grzewczej i budowie komina na działkach o nr ewid. 180/1 i 248 [1 ] położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 Sępólno Krajeńskie”,
nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 

Uzasadnienie

            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 47  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –  „instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 27.09.2012 r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl, w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - sołectwo Niechorz i Samorządu Osiedla Nr 1 oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.   Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 27.09.2012 r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - pismo znak: WOO.4240.690.2012.HR.2 z dnia 12.11.2012 r. (wpł. 13.11.2012 r.)  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo znak: N.NZ-401-22/12 z dnia 04.10.2012 r. wyrazili opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
       W związku ze złożeniem w dniu 11.12.2012 r. wniosku dotyczącego  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Fabrykę Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Kraj., w przedmiocie zmiany częściowego zakresu przedsięwzięcia:
z „modernizacji kotłowni grzewczej”
na „budowę kotłowni ekologicznej grzewczej”
oraz uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia zgodnie z karta informacyjną, w której jest mowa o dwóch halach produkcyjno-magazynowych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 12.12.2012 r. o wyrażenie opinii czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak: WOO.4240.690.2012.HR.2 z dnia 12.11.2012 r. (wpł. 13.11.2012 r.)  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie: znak: N.NZ-401-22/12 z dnia 04.10.2012 r. podtrzymują swoje stanowiska, w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - pismo znak: WOO.4240.852.2012.HR z dnia            31.12.2012 r. (wpł. 02.01.2013 r.)  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo znak: N.NZ-401-27/12 z dnia 20.12.2012 r. podtrzymali swoje opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedłożony wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia jak i również opinie w/w organów określają, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy zadania polegającego na rozbudowie Fabryki Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. w ramach, której planuje się:
-           rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr ewid. 178/3 i 248 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim,
- rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr ewid. 178/3 i 178/11  położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim,
- budowę kotłowni ekologicznej grzewczej i budowie komina na działkach o nr ewid. 180/1 i 248 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 Sępólno Krajeńskie.
Istniejący zakład zajmuje powierzchnię ok. 9,9362 ha, na której prowadzi produkcję mebli biurowych. Głównymi surowcami do produkcji mebli są: płyta wiórowa laminowana, płyta hdf, profile aluminiowe i plastikowe, elementy nóg stalowych oraz wstęga kartonów. Podstawowym procesem technologicznym jest obróbka płyty wiórowej laminowanej.
Rozbudowa istniejącej hali będzie polegała na dobudowie dwóch obiektów o powierzchniach ok. 1620 m2 i 864 m2. W rozbudowanej części hali wyznaczona zostanie strefa magazynowa, w której będzie składowany surowiec (płyta wiórowa laminowana) oraz będzie przebiegał proces technologiczny produkcji mebli. W pozostałej części hali nastąpi częściowa wymiana maszyn. Zostaną zlikwidowane maszyny typu: okleiniarka (szt. 1), centrum obróbcze (szt. 1), piła podłużna (szt. 1), a zainstalowane: pilarka (szt. 1), okleiniarki (szt. 2), centra obróbcze (szt. 2). Celem modernizacji jest poprawa jakości produkcji i warunków pracy w zakładzie. Skala produkcji pozostanie na istniejącym poziomie (przerób płyty wiórowej w ilości 935 m3/miesiąc).
Projektowana jest budowa kotłowni ekologicznej grzewczej o powierzchni ok. 375 m2 oraz budowa nowego komina stalowego o wysokości 32 m. Nowy kocioł grzewczy o mocy 3 MW opalany będzie biomasą w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).
Woda dostarczana jest obecnie z wodociągu gminnego i wykorzystywana jest wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Powstałe ścieki odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się jej ponadnormatywnego oddziaływania w okresie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).
Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom (posiadającym stosowne zezwolenia) do odzysku lub unieszkodliwiania.
Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w odległości ok. 500 m od Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, na terenie przekształconym przez człowieka. Realizacja zadnia nie wiąże się z wycinką drzew oraz zniszczeniem cennych przyrodniczo siedlisk.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Zadanie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego. Ze względu na swoją skalę, nie zmieni w sposób znaczący istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim w opinii Nr  N.NZ-401-22/12 z dnia 04.10.2012 r. oraz Nr N.NZ-401-27/12 z dnia 20.12.2012 r. określił, iż przedmiotowe przedsięwzięcie może być realizowane przy uwzględnieniu następujących warunków :
1. Inwestor powinien przyjąć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które zagwarantują dotrzymanie standardów środowiska pod względem: ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi przed zanieczyszczeniami, ochroną przed hałasem, zapyleniem zwracając uwagę na:
a)      gospodarkę odpadami komunalnymi,
b)      emisje, związane z prowadzoną działalnością
c)      przyjęte technologie doprowadzania mediów,
d)      transport,
- poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
2.      Wszelkie urządzenia wytwarzające energię dźwiękową powinny być zamontowane wewnątrz obiektu, tak aby przechodząca do środowiska zewnętrznego energia była zredukowana do minimum.
3.      Wszystkie zainstalowane urządzenia należy eksploatować w prawidłowy sposób oraz utrzymywać je we właściwym stanie technicznym.
4.      Prace związane z realizacją oraz funkcjonowaniem inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.
            Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji. 

  Pouczenie

         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia. Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy.
2.      A/a.

[1] Wyjaśnienie w stosunku do działki Nr 248 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim  – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. poz. 873) od dnia 1 stycznia 2013 roku zmieniły się granice administracyjne miasta Sępólno Krajeńskie. Działka o Nr 256/1 położona w obrębie geodezyjnym Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie została włączona do miasta Sępólno Krajeńskie i nastąpiła  zmiana jej  numeracji  na działkę o Nr 248 położona w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.
 


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (11 stycznia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (11 stycznia 2013, 14:21:35)

Ostatnia zmiana: Anna Sotkiewicz-Tumanik (11 stycznia 2013, 14:24:18)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij