Zawiadomienie o złożeniu wniosku dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                        
 
                                                                                    Sępólno Krajeńskie, 12.12.2012 r.
IRG.6220.11.2012
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, art. 39, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1)        o złożeniu w dniu 11.12.2012 r. wniosku dotyczącego  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Fabrykę Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Kraj., w przedmiocie zmiany częściowego zakresu przedsięwzięcia :
z „modernizacji kotłowni grzewczej”
na „budowę kotłowni ekologicznej grzewczej”
oraz uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia zgodnie z kartą informacyjną, w której jest mowa o dwóch halach produkcyjno-magazynowych.
Nazwa przedsięwzięcia po zmianie :
„Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjno-magazynową na działce o nr ewid. 178/3  położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim i  256/1 położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie oraz o halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr ewid. 178/3 i 178/11  położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową kotłowni ekologicznej grzewczej i budowie komina na działce o nr ewid. 180/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 Sępólno Krajeńskie i 256/1 położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie”.
2) o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
3) o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o zmianę zakresu przedsięwzięcia. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  (ul.T.Kościuszki 11, pok. 7B, Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od 13 grudnia 2012r. do 3 stycznia 2013r. w następujący sposób:
·      pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·      ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
·      drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski,  a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Niechorz i Samorządu Osiedla nr 1
 

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (12 grudnia 2012)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (13 grudnia 2012, 14:01:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799