Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowo-socjalnych na produkcję łodzi

Sępólno Kraj. 2012-08-16
                                                                                                    IRG.6220.7.2012
                                                 POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, 64 ust. 1 pkt 1 i 2, 68 oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227 z poźn. zm.) oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Po zasięgnięciu opinii:
·        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-13/12 z dnia 15-06-2012r. ( data wpł. 19-06-2012r.)
·        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4240.456.2012.HR.2 z dnia 6 sierpnia 2012r. (wpł. 08-08-2012r.)
 
                                                    Postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji – budynku produkcyjnego - produkcja łodzi,  na terenie działki o nr ewid. 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2  Sępólno Krajeńskie”.
 ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z zapisami art. 66  ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust.  6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

Szczegółowego opisu procesu technologicznego;
Opisu istniejącego i planowanego stanu zagospodarowania terenu pod inwestycje wraz z planem i bilansem powierzchni;
Oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej realizacji i eksploatacji;
Wskazania czy instalacja podlega pod standardy emisyjne w świetle rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011r. Nr 95, poz. 558), w tym przedstawienie: a.       wielkości rocznego zużycia materiałów zawierających LZO,
b.      wielkości rocznego zużycia LZO w (Mg/rok),
c.        kart charakterystyki substancji (dot. procesów związanych z wykorzystaniem materiałów zawierających LZO)

Oddziaływania planowanej inwestycji na klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej realizacji;
Identyfikacji obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
Omówienie gospodarki odpadami zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, w tym: -               Podanie szacowanych ilości i rodzajów (wg katalogów odpadów) odpadów, kóre będą wytwarzane,
-               Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-               Opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D)

informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji;
sposobów zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczaniem na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
opisu gospodarki wodno-ściekowej;
przedstawienia informacji odnośnie zaliczenia inwestycji do działalności stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku;
oceny skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze;
analizy możliwych konfliktów społecznych, związanej przede wszystkim z zainteresowaną społecznością , która może być dotknięta skutkami realizacji zadania.   
 
Uzasadnienie
            W dniu 19 kwietnia 2012r. do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wpłynął wniosek Pana Adama Remusa ul. Gdańska 33c, 89-604 Chojnice o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji – budynku produkcyjnego - produkcja łodzi,  na terenie działki o nr ewid. 161/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2  Sępólno Krajeńskie”.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako:
„Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16”
            W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10 11 i 13, 15-17. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem znak: IRG. 6220.7.2012 z dnia 01-06-2012t.   zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim z prośba o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że
·        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak N.NZ-401-13/12 z dnia 
 

 15-06-2012r. (data wpł. 19-06-2012r.) wyraża opinie o braku konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem następujących warunków: Inwestor powinien przyjąć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które zagwarantują dotrzymanie standardów środowiska pod względem: ochrony środowiska, wód, gleby, ziemi przed zanieczyszczeniami, ochroną przed hałasem, zapyleniem oraz substancjami szkodliwymi zwracając uwagę na: gospodarkę odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, emisje związane z prowadzona działalnością, planowana i obecną   najbliższą zabudowę mieszkaniową, przyjęte technologie odprowadzania mediów, transport – poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Wszelkie urządzenia wytwarzające energię dźwiękową powinny być zmontowane wewnątrz obiektu, tak aby przechodząca do środowiska zewnętrznego energia była zredukowana do minimum. Wszystkie zainstalowane urządzenia należy eksploatować w prawidłowy sposób oraz utrzymywać je we właściwym stanie technicznym. Prace związane z realizacją oraz funkcjonowaniem inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Nasadzenia roślinności izolacyjnej wokół planowanego przedsięwzięcia. ·        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4240.456.2012.HR.2  z dnia  06-08-2012r. (wpł. 08-08-2012r.)
 

06-08- wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem m.in.: Szczegółowego opisu procesu technologicznego; Opisu istniejącego i planowanego stanu zagospodarowania terenu pod inwestycje wraz z planem i bilansem powierzchni; Oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej realizacji i eksploatacji; Wskazania czy instalacja podlega pod standardy emisyjne w świetle rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011r. Nr 95, poz. 558), w tym przedstawienie: a.      wielkości rocznego zużycia materiałów zawierających LZO,
b.      wielkości rocznego zużycia LZO w (Mg/rok),
c.        kart charakterystyki substancji (dot. procesów związanych z wykorzystaniem materiałów zawierających LZO)
Oddziaływania planowanej inwestycji na klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej realizacji; Identyfikacji obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Omówienie gospodarki odpadami zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, w tym:
-               Podanie szacowanych ilości i rodzajów (wg katalogów odpadów) odpadów, które będą wytwarzane,
-               Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-               Opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D); informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji; sposobów zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczaniem na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; opisu gospodarki wodno-ściekowej; przedstawienia informacji odnośnie zaliczenia inwestycji do działalności stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku; oceny skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze; analizy możliwych konfliktów społecznych, związanej przede wszystkim z zainteresowaną społecznością , która może być dotknięta skutkami realizacji zadania. 
 
W trakcie rozważania, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględnił łączne uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy i zważył co następuje:
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na zianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo – socjalnych wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowej funkcji. Przedmiotem planowanej działalności będzie produkcja lodzi w ilości ok. 200 sztuk na rok.
Podstawą technologii będzie proces laminowania. Efektem finalnym będą małe jednostki pływające do 5 m długości. W chwili obecnej na terenie planowanym do zaadoptowania znajduje się stary nieużywany od 15 lat magazyn otoczony powierzchnia nieutwardzoną.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działki o nr ewid.161/13 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Podczas eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko może występować w postaci hałasu, zapylenia i zwiększonego ruchu pojazdów obsługujących halę. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, będzie ograniczona poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Przedstawiona przez inwestora dokumentacja wraz z przekazanym niepełnym uzupełnieniem w związku z wezwaniem RDOŚ z dnia 13 -06-2012r. pismo znak: WOO.4240.456.2012.HR, wykazuje wiele nieścisłości i świadczy o barku analizy ewentualnych uciążliwości związanych z planowaną działalnością na etapie eksploatacji inwestycji. W celu rzetelnej oceny zadania inwestycyjnego, należy przedłożyć szczegółowy opis planowanego zagospodarowania terenu wraz z planem sytuacyjnym i bilansem powierzchni, opis zakładanych kolejnych etapów procesu technologicznego oraz charakterystykę i lokalizację wykorzystywanych maszyn, pojazdów i urządzeń (wraz z określeniem ich mocy akustycznych).
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze przemysłowym. W pobliżu tego obszaru znajduje się zabudowa chroniona przed hałasem. W związku z powyższym przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić najbliżej położone tereny chronione przed hałasem oraz przeprowadzić stymulację akustyczną w porze  dnia i nocy. W opisie oddziaływania projektowanego zamierzenia na klimat akustyczny należy uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko. Należy załączyć dokumentacje przedstawiająca identyfikację obszarów chronionych przed hałasem. Ww. identyfikację obszarów przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przypadku ich braku na podstawie art. 115 cyt. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Właściwy miejscowo organ winien dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji (w promieniu  ok. 200m) należą do rodzajów terenów o których mowa w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Ponadto, należy odnieść się do planowanej zabudowy tj. wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp.
            W zakładzie będą używane materiały zawierające w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne. Z uwagi na powyższe, w raporcie wymagana jest analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na podstawie obowiązującej metodyki referencyjnej, w tym należy; określić wszystkie źródła emisji zarówno zorganizowanej jak i niezorganizowanej, przedstawić dane do obliczeń oraz wydruki komputerowe z dokonanych obliczeń (możliwość przedstawienia w wersji elektronicznej).
            W części dotyczącej oddziaływania skumulowanego, należy w szczególności uwzględnić inwestycji generujące podobne uciążliwości, np. emisja styrenu, W zależności od wniosków  dokonanej analizy należy wziąć pod uwagę konieczność dokonania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu w zakresie oddziaływania skumulowanego. Ponadto, należy odnieść się do standardów emisyjnych z instalacji oraz uwzględnić potencjalna konieczność przedłożenia obliczeń w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji.
W celu prawidłowej oceny gospodarki odpadami raport wymaga przeanalizowania metod postępowania z nimi, a zwłaszcza omówienia gospodarki odpadami  raport wymaga przeanalizowania metod postępowania z nimi, a zwłaszcza omówienia gospodarki odpadami zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, w tym:
-         Podanie szacowanych ilości i rodzajów (wg katalogu odpadów) odpadów, które będą wytwarzane,
-         Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych wraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-         Opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D).
W trakcie rozpatrywania ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne, niezbędnym jest przedstawienie m.in.:
-         Informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji;
-         Sposobów zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Zaznaczyć należy, że przy prawidłowym użytkowaniu przedsięwzięcia nie powinno ono negatywnie oddziaływać na   środowisko, natomiast w przypadku awarii, włamania, rozszczelniania się lub jej uszkodzenia, może spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym wystąpienie szkody w środowisku.
W związku z tym należy, określić ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowi9sku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.).
Konieczne jest przedstawienie informacji na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze.
Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest ustalenie, czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według wariantu najkorzystniejszego zarówno dla Inwestora jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta winna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym.
Analiza przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała ze planowana inwestycja, na etapie eksploatacji, będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz może oddziaływać na wody podziemne oraz glebę co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska.
W związku powyższym zachodzi możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi i warunki życia ludzi, z przedmiotowe zadanie wymaga szczegółowego przeanalizowania w kontekście obowiązujących norm prawnych oraz określenia uwarunkowań szczegółowych.
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn .zm). Z uwagi na charakter i rodzaj inwestycji (proces laminowania z użyciem rozpuszczalników organicznych), lokalizację w pobliżu zabudowy mieszkaniowej oraz bardzo pobieżne podejście do przedmiotu inwestycji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono zakres raportu .
               Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
         Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Marcin Koniszewski
p.o. Kierownik referatu inwestycji,
rozwoju gospodarczego, turystyki i sportu

Otrzymują:
1. Pan Adam Remus u. Gdańska 33c, 89-604 Chojnice
2. tablica ogłoszeń tut. Urzędu
3. www.bip.gmina-sepolno.pl
4. www.ekoportal.gov.pl
5.  strony postępowania wg rozdzielnia tut Urzędu.
6. a/a.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 sierpnia 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 sierpnia 2012, 08:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111