Postanowienie w sprawie braku koniecznosci przeprowazenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ulic w Sępólnie kraj.

 
Sępólno Kraj. 2012-03-02
IRG. 6220.4.2012
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-6/12 z dnia 22-02-2012r. (wpł. 23-02-2012r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.136.2012.ADS z dnia 23-02-2012r. (wpł. 27-02-2012r.)
Postanawiam
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic I. Krasickiego, H. Sawickiej i S. Kisielewskiego  w Sępólnie Kraj.  na działkach o nr ewid. 2/2, 3/6, 3/17, 3/29, 3/45, 27, 31, 42, 59, 77, 78/2, 127 i 369 obręb geodezyjny nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
  Uzasadnienie
            Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) –
 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” w/w inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Po analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 9 lutego 2012r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - Samorząd  osiedla nr 1 oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl  W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.   Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 09 lutego 2012r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim.
            Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywne postanowienia dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4240.136.2012.ADS z dnia 23-02-2012r. (wpł. 24-02-2012r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-6/12 z dnia 22-02-2012r. (wpł. 23-02-2012r.). Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana inwestycja  polega na przebudowie ulic: Ignacego
Krasickiego, Hanki Sawickiej i Stefana Kisielewskiego w m. Sępólno Krajeńskie. Realizacja w/w zamierzenia planowana jest na dz. o n – rach ewid.: 2/2, 3/6, 3/17, 3/29, 3/45, 27, 31, 42, 59, 77, 78/2, 127 i 369 – obręb  Sępólno Krajeńskie 3, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie. Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 1,66km oraz ich łącznika o długości 0,084 km, a także 0,05 km ulicy S. Kisielewskiego. Ponadto przebudowane zostaną łączniki pieszych usytuowane na działkach o nr ewid. 42 i 59, o długości 0,084 km każdy. W ramach planowanej inwestycji istniejące nawierzchnią gruntową, ulepszaną lokalnie mieszankami kruszywa, zastąpione zostaną nową konstrukcją z drobnowymiarowej wibroprasowanej kostki brukowej betonowej. Podczas realizacji planowanej inwestycji
wykorzystane zostaną istniejące powierzchnie pasów drogowych, poprze kompleksowa przebudowę, polegającą na  
1. ulokowaniu ich jezdni w planie wg skorygowanej – poprawnej z punktu widzenia funkcjonalności i
warunków technicznych – geometrii poziomej,
2. zmodyfikowaniu geometrii pionowej ich jezdni w celu zagwarantowania bezpiecznej, płynnej jazdy i skuteczności odwodnienia,
3. wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników,
4. wyposażeniu ich w jednolitą warstwę ścieralną z drobnowymiarowej wibroprasowanej betonowej kostki
brukowej, gwarantującą właściwą równość i szorstkość,
5. przebudowaniu skrzyżowań z ulicami podporządkowanymi z zastosowaniem właściwej geometrii,
6. przebudowaniu zjazdów indywidualnych na konstrukcje wyposażone w nawierzchnie tożsame z
nawierzchniami jezdni i chodników,
7. usprawnieniu odwodnienia pasa drogowego w oparciu o istniejące układy kanalizacji deszczowej,
8. zahumusowaniu i obsianiu trawą pozostałych nieutwardzonych powierzchni gruntowych.
Powyższe działania będą miały na celu m. in.:
1. poprawę ładu w lokalnym zagospodarowaniu przestrzennym,
2. podniesienie standardu terenu,
3. podniesienie komfortu korzystania z terenu,
4. podniesienie estetyki otoczenia,
5. przywrócenie tej części miasta należnej świeżości,
6. nadanie zagospodarowywanemu obszarowi rangi właściwej w odniesieniu do aspektu krajobrazowego,
7. uporządkowanie zasad ruchu i postoju pojazdów,
8. zwiększenie dostępności do tej części miasta,
9. poprawę stanu technicznego dojazdu z ulic gminnych do ważnej drogi powiatowej.
            Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac, nie nadające się do ponownego wykorzystania, będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.
            W czasie realizacji inwestycji emisji hałasu od pracujących maszyn i urządzeń nie przekraczających dopuszczalnych norm. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Na etapie prac przygotowawczych i budowlanych wystąpią krótkotrwałe uciążliwości o charakterze lokalnym, które ustąpią po zakończeniu inwestycji. Podczas realizacji inwestycji wykonawca zobligowany jest do zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych dla pracowników.
 Planowana przebudowa ulic ma na celu poprawę jej stanu technicznego, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Ponadto wpłynie korzystnie na stan środowiska ograniczając emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Ilość i jakoś skierowanych do gruntu wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu przed wykonaniem analizowanego zakresu prac.
Zmniejszenie emisji spalin i hałasu zostanie osiągnięte dzięki płynności ruchu. Planowane przedsięwzięci będzie zlokalizowane częściowo poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa ulic w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja nie wymaga zajęcia terenów leśnych, wodno-błotnych lub wodnych. W ramach zamierzenia nie planuje się wycinki drzew.
            W związku z powyższym stwierdza się, że zaplanowana inwestycja nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany charakteru użytkowego, jedynie wpłynie na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Na podstawie analizy  przedłożonej dokumentacji , w tym przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia  w oparciu o kartę informacyjną  stwierdzono brak znacznego oddziaływania na przyrodę  parku krajobrazowego jak i również na obszary Natura 2000.  
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji. Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Z up. Burmistrza
mgr Marcin Koniszewski
p.o. Kierownika referatu inwestycji, rozwoju gospodarczego,
turystyki i sportu 
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.
 
Otrzymują:
-  Gmina Sępólno Krajeńskie
- tablica informacyjna tut. Urzędu, strona internetowa www.bip.gmina-sepolno.pl
 oraz www.ekoportal.gov.pl
 - a/a.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 marca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 marca 2012, 11:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052