Protokół Nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 12 czerwca 2013r.


Protokół Nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu  12 czerwca 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
3. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek;
4. Prezes MLKS „Krajna” – Jarosław Bogdanowicz;
5. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
6. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart.   
    
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń; 
  3. Obchody Dni Sępólna Krajeńskiego i Świętego Wawrzyńca – informacje Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej, MLKS „Krajna” i TKKF.
  4. Analiza wyników egzaminów kompetencyjnych klas 6 i egzaminu gimnazjalnego klas 3 – ich; 
  5. Wolne wnioski i zakończenie.  
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.   
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu kwietniu i maju br.   
 
Ad.3. Komisja zapoznała się z informacjami w zakresie propozycji imprez, które będą zorganizowane z okazji obchodów Dni Sępólna i Dnia Świętego Wawrzyńca.    
- Centrum Kultury i Sztuki
- Centrum Sportu i Rekreacji
- Biblioteka Publiczna
- MLKS „Krajna”
 
Pan Bogdanowicz poinformował komisję o regatach w czterech klasach, które będą połączone z nocą świętojańską. Główną nagrodą będzie puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, są to regaty dla młodzieży Wpisane one zostały w cykl regat ogólnopolskich, więc będą odbywały się co roku. Jest to duże wyzwanie organizacyjne zwrócili się do różnych instytucji o pomoc w organizacji, jest to na pewno promocja miasta i Krajny. Chcieliby uczestnikom ufundować koszulki z promocją miasta, przewidziane nagrody ze względu na skromne środki będą raczej drobne. Pan Grochowski zapytał Pana Tymeckiego, czy może znajdą się jakieś środki na nagrody dla młodych żeglarzy. Pan Tymecki powiedział, że rozważy wsparcie regat ze specjalnej puli środków przeznaczonych na konkursy szkolne. Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki poinformowała o atrakcjach związanych z nocą świętojańską, będą ogniska występy artystyczne, koncerty, tzw. „spacery” po wodzie. Zapoznała komisje także z pomysłami związanymi na dni Sępólna. Cykl imprez rozpocznie się od 2 sierpnia i trwać będzie do 11 sierpnia. Przede wszystkim ma się odbyć międzynarodowy festiwal Kultury i Sztuki. Przybędą zespoły taneczne z Kazachstanu, Francji, Turcji, Rosji, Indii, z Mołdawii. Odbędzie się wiele imprez plenerowych, happeningi, koncerty m.in. zespołu Feel, plenery malarskie, pierwszy raz będzie kino samochodowe, turniej strzelecki, w dniu 10 sierpnia odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, potem jarmark Świętego Wawrzyńca. Pomysł na dni Sępólna przedstawiła również Pani Dyrektor  Biblioteki Publicznej powiedziała, że będzie ściśle współpracować z CKiS i CSiR. Biblioteka zorganizuje wystawy artystyczne m.in. fotograficzne, będą spotkania autorskie, chciałaby zrobić festiwal ksiązki, na pewno będzie kilkanaście dni z kulturą. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przyznał, że okres letni jest okresem ciężkiej pracy, gdyż odbędzie się wiele imprez sportowych, podczas Dni Sępólna odbędzie się m.in. turniej siatkówki plażowej i turniej piłki nożnej dla samorządowców.      Pan Grochowski zauważył, że większość imprez sportowych związana jest tylko z piłką siatkową, która jest wyłącznie dla ludzi dorosłych, powinna odbywać się także lekkoatletyka, takie są także odczucia mieszkańców.  Pan Chart w odpowiedzi stwierdził, że ostatnio odbyły się bardzo udane mistrzostwa miasta i gminy w lekkiej atletyce. Pan Robert Grochowski powiedział, że nie był poinformowany o tej imprezie, jednak został pominięty w zaproszeniu na te mistrzostwa. Pan Chart powiedział, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, dopilnuje aby sytuacja się nie powtórzyła. Pan Grochowski podkreślił, że takie imprezy lekkoatletyczne powinny się odbywać kilka razy w roku.
 
Komisja przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.
 
Ad.4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie wyników egzaminów kompetencyjnych klas szóstych, natomiast wyników oficjalnych klas gimnazjalnych jeszcze nie posiada. Podkreślił, ze obecnie kuratorium oświaty praktycznie nie posiada żadnej odpowiedzialności za wyniki osiągane przez uczniów. Brak jest jakiegokolwiek wspomagania pedagogicznego, za wyniki sprawdzianów odpowiadają dyrektorowie szkół. Przedstawił następnie wyniki sprawdzianów poszczególnych szkół, nadmienił ze mogłyby być lepsze, tym bardziej że było dużo zajęć dodatkowych w szkołach w ramach tzw. grantów oświatowych. Dane wskazują, że w ostatnich 5 latach Gmina jest średnio na 7 – 10 miejscu w województwie jako powiat i 1-2 miejsce w powiecie jako gmina, w gimnazjach jest podobnie. Przy ponoszonych nakładach finansowych, przy warunkach pracy i kadrze wyniki powinny być lepsze (przedstawione wyniki sprawdzianów stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Powiedział, że wobec powyższego przeprowadził rozmowę z kuratorium, jak spowodować żeby wyniki były lepsze. Pan Grochowski zapytał, dlaczego tak słabe są wyniki sprawdzianów w szkole podstawowej w Wałdowie. Pan Tymecki powiedział, że praktycznie nie ma odpowiedzi na to pytanie, zaoferował, że wystąpi do kuratorium oświaty, żeby uzyskać pomoc dla tej szkoły. Pan Grochowski powiedział, że prawdopodobnie atmosfera w tej szkole nie jest najlepsza, w tej szkole są zawsze jakieś kłopoty, jego zdaniem powinno się wyciągać konsekwencje za funkcjonowanie szkoły. Pan Tymecki powiedział, że w tej szkole odbędzie się konkurs na nowego dyrektora szkoły, który zapewne będzie weryfikacją dotychczasowych działań. Pan Grochowski powrócił do funkcjonowania tej szkoły np. do utrudnień stwarzanych przez dyrektora w korzystaniu z sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych. Pan Dolny stwierdził natomiast, że każdy kto złożył formalny, pisemny wniosek mógł korzystać z sali, podał tu przykład sołtysa z Komierowa. Pan Grochowski nawiązał do sesji rady miejskiej, tam np. o utrudnieniach w korzystaniu z sali mówił przedstawiciel LZS. Pan Tymecki podsumowując, jeszcze raz powiedział, że zwróci się do kuratorium o konsultacje, aby w związku z wszelkimi wątpliwościami w zakresie funkcjonowania szkoły w Wałdowie doprowadzić do udzielenia pomocy tej szkole. Ze swojej strony dodał, że dziwnym jest, że opinia rady rodziców na temat funkcjonowania tej szkoły jest pozytywna, a jednocześnie z tego samego środowiska pojawiają się skargi na temat funkcjonowania szkoły, rzeczywiście wyniki w tej szkole są słabe i trzeba w tej sprawie coś zmienić. Pan Horyd zapytał o nauczycielkę matematyki Panią ……….., która się pyta czy ma szansę na zatrudnienie. Pan Tymecki powiedział, że niestety nie ma możliwości jej zatrudnienia. Pan Porożyński powiedział, że sytuacja jest nieprawidłowa, pracują emeryci a młodzi nauczyciele nie posiadają możliwości zatrudnienia.        
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.        
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Komisji omówiła sprawę kandydatur do przyznania nagrody - statuetki Świętego Wawrzyńca. Pan Robert Grochowski zgłosił do przyznania nagrody olimpijczyka Bartłomieja Bonka, Pan Dolny zasugerował, aby rozważyć przyznanie nagrody Pani Danucie Wańke. Pozostali członkowie Komisji opowiedzieli się za przyznaniem nagrody Panu Bartłomiejowi Bonkowi;  
- Pan Grochowski nawiązał do sprzecznych informacji pozyskanych podczas poprzedniej komisji na temat funkcjonowania punktów przedszkolnych. Pani Maciaszek powiedziała, że żadna instytucja kultury nie może prowadzić punktów przedszkolnych, nie ma takiego prawa. Dopuszczalnym było jedynie partnerstwo gminy przy prowadzeniu alternatywnych punktów przedszkolnych przez stowarzyszenie z Górzna. Pan Grochowski powiedział, że w związku z tą wypowiedzią pracownik urzędu podczas poprzedniego posiedzenia wprowadził komisję w błąd, nie potrafiono przekazać wtedy rzetelnej informacji. Pan Horyd przypomniał o wniosku mieszkańców o utworzeniu punktu przedszkolnego w Wałdówku. Pani Maciaszek powiedziała, że przeszkodą w utworzeniu na pewno są względy finansowe. Pan Dolny poruszył tutaj konieczność powstania nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Komierowie, który mógłby służyć potrzebom mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci;
- Pan Tymecki w kwestiach dot. przedszkoli poinformował, że wszystkie 3 i 4 – latki zgodnie z prawem w kolejnych latach będą uprawnione do uczęszczania do przedszkoli, co na pewno spowoduje poważne problemy organizacyjne i finansowe dla Gminy. Pani Grochowska powiedziała, że problem z przedszkolami istnieje od lat, Gmina nigdy nie dostawała żadnych środków na utrzymywanie przedszkoli;         
- Pan Grochowski poinformował o pozytywnym załatwieniu wniosku MLKS „Krajna” o dofinansowanie udziału tenisistki stołowej w ogólnopolskim finale w tej dyscyplinie sportu; 
- Pan Grochowski powiedział, że warto się spotkać z nauczycielami WF celem omówienia ich pracy a także możliwości propagowania w szkołach lekkoatletyki. Komisja zaakceptowała propozycję, stwierdziła, że jednocześnie dokona wizji lokalnej „orlików” celem stwierdzenia ich funkcjonowania. Termin ustalono na 1 lipca od godz. 10.00.;
- Pan Porożyński nawiązał do przebiegu ścieżki rowerowej, powinny zostać wykoszone jej pobocza zwłaszcza na odcinku w okolicach Kawli;  
- Pan Tymecki poinformował, że projekt na pomoce dydaktyczne dla klas 1 – 3, bez wkładu własnego, złożony do Urzędu Marszałkowskiego przeszedł weryfikacje formalną, ponadto na początku następnego roku do szkół zostanie dostarczonych 27 tablic interaktywnych, również prawdopodobnie zostaną pozyskane w ramach projektu środki na zajęcia dodatkowe w gimnazjach;
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.      
 
 
                                                                         Przewodniczący Komisji  
                                                                               Robert Grochowski   
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (12 czerwca 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (11 września 2013, 13:25:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678