Protokół Nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2013r.


Protokół Nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 13 marca 2013r.    
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Pan  ………… – historyk
3. Pan Radny Marian Herder
4. Pan Dyrektor CSiR – Marek Chart
5. Pan Dyrektor ZOOS – Zbigniew Marek Tymecki  
6. Pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat
7. Pan Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
8. Pani Anna Niemczyk – ZNP 
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Roman Porożyński, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Opinia w sprawie zorganizowania mini konferencji historycznej na sesji w miesiącu wrześniu – rys historyczny Ziemi Krajeńskiej;           
  4. Informacja w zakresie przygotowania Gminy do sezonu turystycznego, stan bazy, agroturystyka, kalendarz imprez na sezon letni 2013r.; 
  5. Opinia w sprawie uchwały Rady Miejskiej dot. zmiany granic obwodów szkolnych;
  6. Omówienie propozycji zmian w zasadach przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie; 
  7. Sprawozdanie organu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012r.; 
  8. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego ostatniego  posiedzenia.
 
Ad.3. Pan Porożyński poprosił o zabranie głosu Pana …………, który zaproponował przeprowadzenie mini konferencji na temat zarysu historycznego Ziemi Krajeńskiej na sesji we wrześniu, ponieważ wrzesień jest to miesiąc w którym rozważa się i przypomina się martyrologię narodu polskiego. Dodał, że jest pod wrażeniem Gazety Pomorskiej, a dokładnie artykułu zawartego w numerze z dnia 26 listopada, artykuł ten został dostarczony też radnym gminy Sępólno. Pan ……….. powiedział, że tytuł tego artykułu jest bulwersujący dla niego i dla mieszkańców którzy przeżyli, okres powojenny w Sępólnie - „ Nikt się tą zbrodnią PRL u nie interesował”. Pan …………… powiedział, że sam tytuł jest nieprawdziwy, daleki od prawdy, ponieważ odejmuje on poczucie patriotyzmu społeczeństwu sępoleńskiemu, które tu mieszkało a także tej części, która tu przybyła po 1945r. w ramach wielkiej repatriacji, ponieważ ta część te kilka tysięcy ludzi brało udział  w manifestacjach, w różnych inicjatywach polegających na pamięci  o zbrodniach hitlerowskich z 1939r., mimo, że oni posiadają historię z tych ziem, z których pochodzą. Pan …………. powiedział, że jest to tytuł nieprawdziwy dlatego, że na ziemi tej w różnych miejscowościach w powiecie Sępoleńskim powstawały różne pomniki, tablice pamięci, budowa tak jak m.in. w Karolewie specjalnej kapliczkę ku pamięci pomordowanych, w Radzimiu powstały różne oznaki pamięci różnej wartości w przeszłości były trzy, w Rudzkim Moście, w tym lesie powstały wspaniałe tablice, które jak podaje wczorajsza Gazeta Pomorska, zostały okradzione. Na każdej z tych tablic były wygrawerowane   metalami kolorowymi  nazwiska pomordowanych, litery z nazwiskami zostały odkręcone i skradzione. Pan ……… dziwi się Panu piszącemu wspomniany wcześniej tekst, że nic się nie robi aby uczcić pomordowanych, to nie całkiem jest prawdą, a potem tekst tego artykułu wyjaśnia o co mu chodzi a mianowicie o śledztwo IPN- u, które po 73 latach ma wyjaśnić tą zbrodnię. Pan ……….. dodał, ze działanie Pana Prokuratora jest słuszne ale trochę spóźnione, dlatego, ze to pokolenie które może zaświadczyć o tych zbrodniach w większości już nie żyje. Pan …………. powiedział, że on stara się popierać  studentów, którzy piszą prace historyczne na temat naszego regionu i w tym względzie udało mu się wesprzeć i uzyskać wsparcie społeczne samorządu dla publikowania niektórych prac. m.in. w ramach wydawnictwa Krajeńskich Zeszytów Historycznych. Pan ………. powiedział, że warto zorganizować taką sesję, chociaż dwugodzinną i zaprosić Pana Prokuratora …………, aby ten przedstawił swoje racje. Pan ………. powiedział, że ważną sprawą do omówienia jest podejście Kościoła do strat ludnościowych, zniszczeń kościelnych a także likwidacji fizycznej proboszczów, księży, aresztowania, prześladowania i śmierci. Wskazał też publikację doskonale obrazującą wspomniane kwestie.
Tablica znajdująca się w kościele w Więcborku zawierająca 114 nazwisk pomordowanych jest dowodem na to, że ks. Bleryk pierwszy powojenny proboszcz  interesował się tymi sprawami, a także sprowadzono ciało z Gdańska proboszcza przedwojennego kanonika Wilmowskiego na cmentarz stary w Więcborku. Odniesienie polskiego kościoła do wojny w 1939r jest wycieniowane,  zgodnie z zasadami  jakimi kierowali się polscy biskupi, którzy zwrócili się do biskupów niemieckich z takim apelem, że przebaczamy i prosimy o wybaczenie było to za czasów Gomułki. Jeżeli zaś chodzi o straty księży to w Katedrze Pelplińskiej w siedzibie biskupa chełmińskiego, teraz pelplińskiego, jest przy wejściu wymienionych 301 nazwisk księży zamordowanych przez Niemców w czasie okupacji. Pan ………… stwierdził, ze nie jest prawdą to, że w Sępólnie nie robiono nic odnośnie wspominania ofiar hitlerowców. Pan doktor przypomniał o wydarzeniu w 1967r w Domu Kultury, mianowicie odbyła się międzynarodowa  konferencja  na temat zbrodni i zbrodniarzy sępoleńskich, a także z Radzimia. Konferencja miała na celu przesłuchania świadków, którzy mogli podać autorytatywne informacje na temat zbrodni z 1939r. Pan ……….. przedstawił proces rehabilitacji osób, które zapisywały się na listę  volksdeutsche, dodając, że robiły to z obawy o własne życie. Pan dr dodał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Pana Prokuratora ……….., że nic w tej kwestii nie zrobiono. Został przecież postawiony pomnik na ziemi sępoleńskiej, na wszystkich cmentarzach są groby, które społeczność powojenna pielęgnowała, pielęgnuje i nadal się we wrześniu spotyka aby obchodzić rocznicę pierwszego września. Pan ……… dodał, że sam był kilkadziesiąt razy w  Radzimiu na mszy z okazji 1 września  i spotyka się tam księży, cały dekanat Kamieński i całą społeczność  Radzimia. Nawet w czasie PRL-u i obecnie pamięta się o ofiarach II wojny światowej. Już kolejne pokolenie przychodzi na tą uroczystość, to dowodzi, że społeczeństwo nie zapomniało o ofiarach ze swojego terenu. Pan ……….. dodał, że Pan Prokurator ………. nie ma racji pisząc, że oprawcy pozostali bezkarni, mianowicie zaraz po wyzwoleniu Sępólna ci Niemcy, którzy nie zdołali ujść byli aresztowani, albo umieszczeni w obozie w Potulicach, albo też przebywali w bardzo trudnych warunkach w kościele ewangelickim w Sępólnie. Niemcy zostali zatrzymani i oskarżeni na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Większość z nich to były kobiety bo mężczyźni zdołali uciec albo zginęli na froncie, na skutek warunków zimy i braku wyżywienia, braku odpowiedniej opieki i zimna po prostu umierali, tylko nikt potem nie wiedział, gdzie zostali pochowani. Jakieś 15 lat temu na cmentarzu żołnierzy radzieckich za głównym pomnikiem, przy porządkach przez przypadek odkryto masowy grób niemieckich żołnierzy. W tym miejscu 7 lat temu powstał pomysł aby postawić tam napis aby upamiętnić to wydarzenie, napis ten powstał w dwóch językach polskim i niemieckim.
Pan Herder nawiązał do wypowiedzi Pana ………. odnośnie uczestnictwa we mszach w Radzimiu mianowicie Pan Herder uczestniczy w identycznych obchodach w Rudzkim Moście, gdzie zginął dziadek żony Pana radnego. Dodał, że są tam delegacje z Tucholi, przyjeżdża biskup z Pelplina, pojawia się też dużo młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych, składają oni tam na tej mszy ślubowanie. Pan Herder dodał, że taka mini konferencja mogłaby odbyć się u nas na sesji we wrześniu gdzie są wręczane najlepszym uczniom dyplomy i wyróżnienia, można też zaprosić więcej młodzieży. Pan Radny nawiązał również do tablic znajdujących się w Sępólnie, że podobne znajdują się w Wałdowie, gdzie w kościele wisi potężna tablica z nazwiskami pomordowanych w czasie wojny. Pan Rohde obiecał, że zastanowi się razem z radnymi na temat udostępnienia czasu aby Pan ……….. mógł wystąpić z takim wykładem. Pan Porożyński uważa, że sprawa powinna być omówiona szerzej. Powinna być przedyskutowana przez cztery samorządy naszego powiatu, ponieważ ta sprawa miała miejsce na ich terenie. Pan Porożyński zasugerował, że powinno odbyć się posiedzenie wszystkich Komisji Oświaty i Kultury a także powiatowej  i wysłuchać wykładu Pana ……….. na ten temat. Takie spotkanie mogłoby mieć miejsce w jakiejś szkole, należałoby zaprosić historyków i Pana prokuratora ………., wtedy będzie to miało szerszy oddźwięk. W wyniku dyskusji Komisja opowiedziała się za organizacją minikonferencji w miesiącu wrześniu ale poza sesją, zaproponowano, aby odbyła się w CAS lub innym miejscu, należy poświęcić na minikonferencję więcej czasu niż to jest możliwe na sesji.
 
 
Ad. 4. Pan Porożyński poprosił o zabranie głosu Pana Dyrektora CSiR Marka Charta odnośnie  przygotowania Gminy do sezonu turystycznego, stanu bazy, agroturystyki, kalendarza imprez na sezon letni 2013r. Pan Dyrektor wyjaśnił, że od połowy czerwca do 31 sierpnia zostanie uruchomione kąpielisko przy plaży miejskiej w Sępólnie, planuje się też zatrudnienie tak jak w latach poprzednich ratowników WOPR, którzy będą mieli do dyspozycji łódź z silnikiem spalinowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętu pływającego.
Zostaną też przeprowadzane prace przygotowujące kąpielisko do sezonu letniego, m.in malowanie, wymiana i konserwacja desek na pomostach. Pan Chart dodał, że w Urzędzie Marszałkowskim pojawił się konkurs związany z turystyką przystąpi do niego Gmina Sępólno, aby uzyskać dofinansowanie do nowego pomostu. Jeżeli udałoby się takie dofinansowanie uzyskać nowy pomost pojawi się w przyszłym roku, ponieważ dokumenty należy składać do 3 czerwca, dlatego w tym roku stary pomost zostanie tylko wyremontowany, zostaną postawione dwie przenośne toalety (toi toi), postawione zostaną nowe kosze na śmieci i pojemniki do segregacji. Zostanie wyremontowana i uruchomiona wypożyczalnia sprzętu pływającego. Zostanie ona otwarta w takim samym czasie jak będzie plaża czynna. Na kąpielisku niestrzeżonym  nad jeziorem Juchacz zostanie zatrudniona na umowę zlecenie osoba, która będzie dbać o porządek i czystość na plaży i polu biwakowym oraz pobieranie opłat  od osób przebywających na polu biwakowym. Przed sezonem kąpielowym zostaną tam wymienione deski w  lewym pomoście. Pan Chart powiedział, że na terenie Gminy znajduje się bogata baza miejsc noclegowych, jest to 9 gospodarstw agroturystycznych, jest to 140 miejsc. W 3 hotelach znajduje się 90 miejsc, Centrum Sportu i Rekreacji ma ok. 70 miejsc, schronisko ma ok. 30 miejsc w okresie letnim i oprócz tego tanie pokoje i kwatery ok. 16 miejsc. W okresie letnim zaplanowano kilka imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym i turystycznym np. turnieje piłki siatkowej, halowej, zawody pływackie, zawody rybackie dla młodzieży nie zrzeszonej, pokazy ratownictwa wodnego przez przedstawicieli policji, straży pożarnej i ratowników WOPR. Pan Dyrektor dodał, że razem z CKiS zostanie zorganizowana Noc Kupały. Nad Jeziorem Sępoleńskim będą się odbywały regaty żeglarskie, w okresie od 1maja od końca września planuje się zorganizowanie rajdu rowerowego, zorganizowanie też rajdu nordic walking dla osób, które czynnie uprawiają taki sport, ale nie tylko, każdy będzie mógł wziąć w tym udział. Stowarzyszenie Zielona Krajna planuje zorganizowanie kolejnego Krajeńskiego Rajdu Samochodowego. Imprezy kulturalne o koncerty będą odbywać się na molo, w muszli koncertowej na plaży.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła informację przedstawioną przez Dyrektora CSiR.
 
 
Ad.5. Pan Porożyński udzielił głosu Panu Tymeckiemu, który wyjaśnił, że projekty uchwał dotyczą 11 ulic, które znalazły się w granicach miasta od 1 stycznia 2013r. Zostanie to uregulowane za pomocą dwóch uchwał, jedna będzie dotyczyć szkół podstawowych a druga gimnazjów. Pan Dyrektor ZOOS wyjaśnił, że jak jest zakładane gimnazjum to nie ma osobnej uchwały przyznającej mu ten obwód, tylko jest uchwała powołująca do życia gimnazjum. W związku z tym, że nowe ulice znajdują się na zachodzie miasta naturalnym jest poszerzenie granic obwodu Zespołu Szkół nr 1. Pan Tymecki przedstawił stosowne projekty uchwał w tej sprawie, które Komisja zatwierdziła jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad.6. Zasady zmian przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno zostały omówione przez  Pana Tymeckiego, który wyjaśnił, że wysokość stypendium zależy od dostępnych środków i w proponowanej kwocie osobom najlepszym już bez kryterium posiadania średniej co najmniej 5,0. Pan Dyrektor podał, przykład z miast wojewódzkich, że ustala się np. 15 stypendiów z jednej dziedziny i 15 stypendiów z drugiej dziedziny. Jest już określony limit osób i się go nie przekracza, a także w wysokości od – do. Drugą sprawą na jaką Pan Tymecki zwrócił uwagę na brak  laureatów konkursów  sportowych, artystycznych, a także z wiedzy z określonego przedmiotu mamy jednego ucznia. Powodem jest to, że 99% konkursów kończy się na etapie wojewódzkim. Pan Dyrektor zaproponował aby określić ilość stypendiów jaka będzie  przyznana albo druga propozycja określa, że stypendium przyznaje się najlepszym i zostawia się komisji wolną wole w wyborze osób i z sugestią, ze mają być po 500zł i komisja określa sama komu przyzna. Pan Horyd zaproponował aby napisać w uchwale za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie i nie stawiać progów, ponieważ na podstawie świadectw jest bardzo łatwo określić komu się stypendium należy. Pani Niemczyk powiedziała, że więcej uwagi zwróciłaby na osoby biorące udział w olimpiadach i konkursach. Pan Porożyński  powiedział, że jest Komisja Stypendialna, która dysponuje wydzielonymi środkami na ten cel, można też podzielić te środki na pół. Jedna część dla szkół podstawowych a druga dla gimnazjów.  
Ostatecznie Komisja, po dyskusji, zaproponowała aby w regulaminie przyznawania usunąć zapis, że kryterium przyznania stypendiów jest uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0. Komisja zasugerowała ponadto, że prawo do stypendiów powinno przysługiwać również za osiągnięcia nie tylko na szczeblu ogólnopolskim ale także wojewódzkim lecz tylko dla uczniów, którzy uczestniczą w konkursach z zakresu wiedzy dotyczącej określonego przedmiotu (nie dotyczy to osiągnięć artystycznych i sportowych).           
 
Pan Tymecki przedstawił po raz kolejny sprawę zatrudnienia Pani ………. Materiały w tej kwestii stanowią załącznik do protokołu.  
 
Ad.7 . Sprawozdanie organu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012r. przedstawiła Pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Pani Bogumiła Bławat, która wyjaśniła, ze współpraca gminy jest w formie finansowej i nie finansowej. W ramach pomocy finansowej odbyło się 7 konkursów, które zostały przeprowadzone na sumę 701 tys. 850 zł. Natomiast inną z form, która była realizowana to realizacja przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. Do tego przedsięwzięcia przystąpiły  dwie wsie Trzciany i Piaseczno. Wykonano inwestycje na rzecz społeczności przy świetlicy wiejskiej. W Trzcianach powstały miejsca parkingowe, natomiast Piaseczno wykonało teren rekreacyjny, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Zostały też złożone 3 wnioski z własnej inicjatywy wnioskodawców, wnioski te zostały opublikowane na stronach i nikt nie wniósł żadnych uwag. Pani Bławat wspomniała, ze zwrócono się do organizacji korzystających ze wsparcia Gminy, aby wykazały jakie środki zostały przez nie pozyskane poza Gminą.
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                                                                  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 
                                                                                Roman Porożyński
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 marca 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (9 lipca 2013, 13:54:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746