Protokół Nr 31/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2013r.


Protokół Nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 13 lutego 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
3. Prezes Zakładu Transportu i Usług – Tomasz Mroziński;
4. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart;
5. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Maria Grochowska.
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Roman Porożynski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Opinia w sprawie możliwości organizacji gali bokserskiej w „Krajna – Arena”;
  4. Informacja w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy;
  5. Informacja w zakresie prac prowadzonych w obiekcie Centrum Małego Dziecka i Rodziny;
  6. Wolne wnioski i zakończenie.
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu styczniu.     
       
Ad.3. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji przedstawił Komisji ofertę „Gruchała – Team” w sprawie możliwości zorganizowania drugiej gali bokserskiej w hali „Krajna – Arena”. Poinformował, że koszty gali, z odpowiednią oprawą artystyczną, przewidywane przez organizatora są dosyć wysokie, około 80tys.zł., „Gruchała Team” zwrócił się do Gminy o dofinansowanie tej imprezy w kwocie 25tys.zł., jednocześnie oferując promocję Gminy, realnie możemy myśleć o dofinansowaniu w granicach 8 – 10tys.zł. Przypomniał, że w ubiegłym roku było duże zainteresowanie tymi zawodami, impreza znalazła wielu sponsorów, w tym roku na pewno byłoby podobnie, tym bardziej że wystąpiłby lokalny zawodnik. Podkreślił, że taka gala to bardzo duża promocja dla naszego miasta, dla hali i wszystkich naszych obiektów.  Dodał, że na pewno organizowanie takiej gali przyniesie efekty w przyszłości, wiedza o imprezie spowoduje że do Sępólna Kraj. będą przyjeżdżać kluby, co pozwoli pozyskiwanie środków na noclegi i wyżywienie. Nadmienił, że przewidywany termin gali to 20 kwietnia 2013r. , sprawy związane z finansami zostaną jeszcze przedyskutowane na Komisji Budżetu i Handlu.       
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie możliwość zorganizowania gali bokserskiej w Sępólnie Krajeńskim jako dobrej okazji do promocji naszej Gminy.  
 
Ad.4. Prezes Zakładu Transportu i Usług przedstawił Komisji informację w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy. Poinformował, że obecnie obsługę dowozu dzieci do szkół stanowi 7 autobusów z opiekunami oraz dwa mikrobusy, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, pokonując tygodniowo trasę 4.400km. dzieci są dowożone do wszystkich szkół gminnych oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2. Poza transportem dzieci do szkół istnieją również inne formy dowożenia np. zwrot poniesionych kosztów rodzicom dowożącym dzieci z terenów nie objętych dowozem (zwrot równy kosztowi biletu autobusowego), wykup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej Nr 2, zwrot za bilety autobusowe dla dzieci i ich opiekunów dowożonych do szkoły dla dzieci niedowidzących i głuchoniemych w Bydgoszczy, także zawierane są bezpośrednio umowy z rodzicami na zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców swoim transportem do tej szkoły. Podkreślił, że od tego roku zmienił się techniczny sposób finansowania dowozu, środki na dowóz są w budżecie Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej, samo zadanie natomiast zostało zlecone Zakładowi Transportu i Usług. Dodał, że praktycznie co roku pojawiają się nowe dowozy związane jest to ze zmianami w uczęszczaniu dzieci do konkretnych szkół (teraz np. kwestia dowożenia z Włościborza do zalesia i z Komierowa do Wałdowa), ponadto istnieją ciągłe prośby rodziców o objęcie dowożeniem na innych trasach, dowożone są dzieci zarówno do tego uprawnione jak i nieuprawnione.  Powiedział, że koszty dowozu rosną, obecnie jest to kwota 770tys.zł. rocznie, wzrost budżetu na ten cel nie przekracza wskaźnika inflacji, pomimo że są koszty które wzrastają o wiele bardziej np. większy procentowo wzrost najniższej płacy wypłacanej opiekunom. Pan Mroziński stwierdził, że tak naprawdę jedynym problemem w dowozie jest stan dróg. Zamknięta ponadto została droga Wiśniewa – Wiśniewka, o czym powiadomił Urząd. Prywatny właściciel zamknął bez powiadomienia drogę prowadzącą do szkoły, przez co autobus szkolny musi pokonać dziennie trasę dłuższą o 16km. Pani Grochowska zapytała, jaki procent dzieci jest dowożonych bez uprawnień. Pan Mroziński odpowiedział, że jest to około 30 – 40%, jeśli jest wolne miejsce autobus zabiera po drodze wszystkie dzieci. Pan Tymecki powiedział, że problem dowozu dzieci nieuprawnionych dotyczy praktycznie całego kraju, istnieje w tym zakresie projekt ustawy dający gminom prawo decyzji od jakiej odległości chce dowozić dzieci do szkoły. Pan Rohde podkreślił konieczność prawidłowego utwardzenia drogi Komierowo – Wałdowo. Pan Dolny powiedział, że coraz więcej rodziców jest zainteresowanych uczęszczaniem ich dzieci do szkoły w Wałdowie, dlatego też Komisja Rolnictwa wskazała ta drogę jako szkolna i jedną z priorytetowych do trwałego utwardzenia, ponadto w następnym roku będzie wnioskować o zwiększenie w budżecie puli na utwardzenie dróg wiejskich.                                                                                    
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.               
 
Ad.5. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu przedstawiła Komisji informację w zakresie prac prowadzonych w obiekcie Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Poinformowała, że obecnie stan robót można uznać jako stan surowy otwarty. Trzy dni temu został wylany strop, w przyszłym tygodniu będą prowadzone prace elektryczne oraz wodno – kanalizacyjne. Z posiadanej wiedzy jest zamówiony  materiał stolarki okiennej, jest podpisana umowa z podwykonawcą na wykonanie elewacji, czyli wykonawca prowadzi prace terminowo, czas realizacji inwestycji, zgodnie z podpisaną umową jest określony na koniec miesiąca czerwca. Przez pewien okres był przestój, jednak zgodnie z obietnicą szefa firmy prace będą wykonane terminowo, roboty są prowadzone do godzin późno popołudniowych a także w soboty, Urząd na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji. Finansowanie inwestycji w kwocie 940tys.zł. następuje z ministerstwa, pozostałą część kosztów budowy Centrum ponosi Gmina, pełne rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu inwestycji. Zaawansowanie prac na chwilę obecną szacuje na 50%.
Pan Porożyński, w związku z dużym dofinansowaniem, zapytał czy istnieją jakieś obostrzenia odnośnie przyszłego funkcjonowania obiektu. Pani Grochowska odpowiedziała, że na pewno istnieje konieczność utrzymania przez okres dwóch lat liczby 40 dzieci w samym żłobku. Pan Rohde nadmienił, że Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej złożyła projekt na pozyskanie środków na finansowanie funkcjonowania obiektu przez okres dwóch lat.             
             
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości, o kolejne informacje Komisja zwróci się po zakończeniu inwestycji.                    
 
Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Porożyński poruszył sprawę nauczycielki (matematyczki) z Wałdowa, która zadzwoniła do niego w sprawie niemożności zatrudnienia od trzech lat na terenie naszej Gminy, pedagog chciałaby wiedzieć, czy ma jakiekolwiek szanse na zatrudnienie. Pan Tymecki powiedział, ze taka możliwość zaistnieje teoretycznie za dwa lata w Wałdowie, po przejściu na emeryturę dotychczasowej matematyczki, w innych szkołach nie ma miejsc dla nauczycieli tej specjalności. Pan Tymecki przypomniał tutaj sprawę zatrudnienia obecnej matematyczki, którą już przedstawiał na posiedzeniu Komisji, jest to trudna sprawa było przeprowadzonych wiele rozmów i wymieniono dużą ilość korespondencji, jego zdaniem w tej sprawie informacji powinna udzielić Komisji Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół w Wałdowie. Odnośnie osoby dzwoniącej do Pana Porożyńskiego, Pan Tymecki powiedział, że w bezpośredniej rozmowie wyjaśnił jej obecne możliwości zatrudnienia. Komisja stwierdziła, co przyznał Pan Tymecki, że polityka kadrowa w Zespole Szkół w Wałdowie jest prowadzona w nieprawidłowy sposób. Pan Porożyński zaproponował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej przeprowadzi w tej sprawie rozmowę z Burmistrzem. To rozwiązanie zaakceptowali członkowie Komisji.    
- Pan Porożyński zapytał o sprawę narkotyków z Zespole Szkół Nr 3. Pan Tymecki powiedział, że w tej sprawie przeprowadził rozmowę z dyrektorem szkoły, informacja o narkotykach ukazała się w prasie, bez uprzedniego powiadomienia Urzędu przez dyrektora o tym fakcie, o co miał pretensję, wskazał dyrektorowi że w sprawach istotnych informacja powinna być niezwłocznie przekazywana do Urzędu. Pan Tymecki zasugerował, aby dyrektor szkoły wyjaśnił szczegółowo sprawę na jednym z posiedzeń Komisji.                         
- Pan Tymecki poinformował, że przygotowanie projektu uchwały w sprawie obwodów szkolnych dla nowopowstających ulic w kierunku Kawli jest bardzo skomplikowane, przygotuje i omówi tą sprawę na kolejnym posiedzeniu Komisji.     
- Pan Porożyński powrócił do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Na posiedzeniu padł wniosek Przewodniczącego Komisji o uhonorowanie za szczególne osiągnięcia sportowe modelarza sportowego, Pana …………. Pan Porożyński wyjaśnił, że nie nagrodzono w tym roku Pana ……………., ponieważ po weryfikacji jego osiągnięć okazało się, że w 2012r. nie startował w żadnych zawodach, podobnie jak i w 2011r. Tymczasem zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej można uhonorować tylko sportowca, który osiągnął wyniki uprawniające do przyznania nagrody w określonym roku kalendarzowym, w tym przypadku w roku 2012. Pan Porożyński wyjaśnił także że nie zwoływał oddzielnego posiedzenia w miesiącu styczniu celem zapoznania się z informacją w zakresie działalności podmiotów medycznych  (była taka sugestia Przewodniczącego Komisji odnotowana w protokole), ponieważ taka informacja była jednym z tematów Sesji Rady Miejskiej właśnie w tym miesiącu. Odnośnie możliwości spotkania się z animatorami sportu, podległymi obecnie pod Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej – Komisja postanowiła, że spotka się z nimi na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 13 marca. Na tym posiedzeniu Komisja zapozna się z informacją w zakresie przygotowania Gminy do sezonu turystycznego, w tym zakresie Komisja poprosi o informację Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji.           
        
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Porożyński zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji 
                                                                          Roman Porożyński
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
       
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 lutego 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 kwietnia 2013, 09:58:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719