Protokół Nr 15/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 12 października 2011r.


Protokół Nr 15/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 12 października 2011r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (nieobecny Pan Kazimierz Horyd – usprawiedliwiony) oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Starosta Sępoleński – Tomasz Cyganek;  
3. Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom” – Sławomir Jaskulski;
4. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Anna Niemczyk;   
5. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
6. Prezes Zakładu Transportu i Usług – Tomasz Mroziński; 
7. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
8. Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich – Hanna Sobiechowska;
9. Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich – Katarzyna Włodarczak;
10. Przedstawiciel firmy GSK Commercial Sp. z o.o. – Łukasz Chylicki.
 
 
   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku; Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;    Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji za lata 2010/11;     Analiza realizacji uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;Opinia w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;Informacja w sprawie możliwości realizacji programu profilaktycznego – szczepienia ochronne dla dziewcząt; Omówienie sprawy dowozu dzieci do szkół; Realizacja wniosków oświatowych Komisji zgłoszonych w trakcie roku szkolnego 2010/2011;  Wolne wnioski i zakończenie.   
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie, z uwzględnieniem przedstawienia na początku posiedzenia przez Starostę Sępoleńskiego informacji w sprawie możliwości utworzenia klasy gimnazjalnej przy liceum ogólnokształcącym.    
 
Przed przybyciem Starosty Pan Grochowski poinformował, że dodatkowo podczas Sesji wyróżniono za osiągnięcia dzieci najmłodsze z zerówek i przedszkoli, wobec czego zwiększono kwotę na nagrody z 5 do 6tys.zł. (ogółem uhonorowano 180 dzieci). Nadmienił, że w latach kolejnych warto również pamiętać o możliwości wnioskowania przyznania nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli i obsługi z okazji dnia nauczyciela.
 
Pan Cyganek poinformował, że na razie w kategorii pomysłu, rozważa się możliwość utworzenia dobrej oferty edukacyjnej w liceum wraz z utworzeniem klasy gimnazjalnej. Obecnie liceum funkcjonuje w cyklu trzyletnim, nauczyciel przygotowujący ucznia do matury ma z nim bezpośredni kontakt praktycznie tylko 2,5 roku. Zewnętrzne efekty nauczania nie wyglądają źle, jest to średnia wojewódzka, jednak niewielu absolwentów podejmuje naukę w państwowych uczelniach wyższych. Renomowane uczelnie państwowe przy naborze stosują zasady, które predestynują uczniów posiadających dodatkowe kompetencje (np. certyfikat językowy). Takie kompetencje są niemożliwe do wypracowania w przeciągu 2,5 lat lecz można je wypracować w cyklu 5 – cio letnim. Obecnie młodzież uzdolniona wybiera licea znajdujące się poza terenem naszego powiatu, więc albo ją zatrzymamy albo stracimy. Powiedział, że nie powinno być obaw, że utworzenie klasy gimnazjalnej spowoduje nagły spadek ilości dzieci w gimnazjach. W Sępólnie Kraj. przy liceum rozważa się wstępnie możliwość utworzenia klasy gimnazjalnej o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym natomiast profil humanistyczny w Więcborku (klasy do 26 uczniów) z późniejszą możliwością rozszerzenia profilu klas. Do klasy w Sępólnie Kraj. byłby prowadzony również nabór z terenu Tucholi i Kamienia Kraj. tak, że z terenu Gminy Sępólno Kraj. do klasy byłoby przyjętych maksymalnie 8 – 10 uzdolnionych dzieci. Pan Cyganek podkreślił, że nie oczekuje na dzisiaj żadnych deklaracji ze strony Gminy, przedstawił jedynie informację do przemyślenia, do tematu powróci za jakiś czas. Dodał, ze chciałby również rozpoznać zapotrzebowanie wśród rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym.  
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.                                               
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 14 września 2011r.  
 
Ad.3. Pan Sławomir Jaskulski przedstawił Komisji cele główne oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji za 2010r. i za trzy kwartały 2011r. (informacje w w/w zakresie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).  
 
Komisja, bez uwag, przyjęła jednogłośnie informacje przedstawione przez Pana Jaskulskiego.
 
Ad.4. Pani Katarzyna Włodarczak przedstawiła Komisji informację w zakresie  realizacji uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.   
Współpraca polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań poprzez publiczne ogłaszanie otwartych konkursów ofert. Po przeprowadzeniu konkursu Burmistrz podejmuje decyzję z jakimi oferentami podpisana zostanie umowa. W 2011r. zostało ogłoszonych siedem konkursów, w tym jeden uzupełniający. Zakresy konkursów to - turystyka i rekreacja (wpłynęły 3 oferty, zawarto 3 umowy), - edukacja, oświata i wychowanie (wpłynęło 7 ofert, zawarto 6 umów), - na Gminne Centrum Informacji (wpłynęła 1 oferta, zawarto 1 umowę), - kultura, sztuka ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa (wpłynęło 7 ofert, zawarto 6 umów, przy konkursie uzupełniającym wpłynęło 8 ofert, zawarto 3 umowy), - kultura fizyczna (wpłynęły 3 oferty, zawarto 3 umowy), - prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (wpłynęły 2 oferty, zawarto 2 umowy).
Pan Grochowski zapytał o aktywność stowarzyszeń działających przy szkołach. Pani Włodarczak odpowiedziała, że w tym roku nie wpłynęła od nich żadna oferta. Pani Bławat dodała, że stowarzyszenia przy szkołach straciły aktywność, jedno z nich natomiast nałożono karę za wydatkowanie środków niezgodnie z zawarta umową. Pani Włodarczak poinformowała, że najwięcej ofert składa Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” i Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”, także ciekawe oferty wpływają od stowarzyszeń wiejskich. Pani Bławat dodała, że Komisja Statutowa zaproponowała utrzymanie zadań cyklicznych, powtarzanych od kilku lat np. Uniwersytet Trzeciego Wieku lub Klubu Młodych Twórców oraz poprzez poszerzenie zakresu konkursów.                               
Komisja przyjęła informację jednogłośnie do wiadomości.  
 
Ad.5. Pani Bogumiła Bławat przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Nadmieniła, że podjęcie uchwały jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy o żłobkach i opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia, propozycja ze strony Urzędu wynosi 100zł. za jednorazową opłatę za wpis, w innych gminach wysokość opłaty jest zróżnicowana, od 25zł. do stawki maksymalnej.                
 
Komisja, w głosowaniu jednogłośnie zaaprobowała propozycję Pana Grochowskiego, aby ustalić stawkę za wpis do rejestru w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia.
 
Ad.6. Przedstawiciel firmy GSK Commercial Sp. z o.o. (firma produkująca leki) Pan Łukasz Chybicki przedstawił Komisji prezentację graficzną (slajdy), w trakcie której zapoznał z ofertą w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych (rak szyjki macicy). Poinformował, że rak szyjki macicy jest powodowany przez wirusa, z którym 80% kobiet aktywnych seksualnie w trakcie życia posiada bezpośredni kontakt, jest to więc zjawisko bardzo powszechne. Przeciwdziałaniem chorobie są cykliczne szczepienia ochronne, które powinny być stosowane w możliwie jak najmłodszych kobiet (zalecane są już szczepienia 11-12 letnich dziewczynek), skuteczność szczepień jest potwierdzona badaniami klinicznymi. Szczepienia niestety nie są refundowane, koszt cyklu szczepień dla jednej osoby wynosi około 1tys.zł. Powiedział, że od 2006r. do programu szczepień włączyły się aktywnie samorządy poszukując środków na ten cel, w Województwie Kujawsko – Pomorskim przeprowadzono szczepienia w Tucholi, Inowrocławiu, Toruniu. W realizacji programów samorządowych można zaszczepić większą populację osób w koszcie około 450-500zł. za cykl szczepień, szczepionkę produkują dwie firmy, więc pojawia się konkurencja obniżająca cenę. Cykl obejmuje trzy szczepienia ochronne w okresie sześciomiesięcznym.
Pan Grochowski zapytał o możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na szczepienia.  Pan Chybicki poinformował, że dotychczas w pełni zrealizował program szczepień Powiat Inowrocławski, został napisany projekt i pozyskano tzw. środki norweskie, oczekiwanie na środki trwało wprawdzie dwa lata ale program został zrealizowany z powodzeniem. Pan Chybicki rozdał również do zapoznania broszury informacyjne, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.            
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości, z możliwością powrócenia do tematu w późniejszym czasie.
 
Ad.7. Komisja przystąpiła do omówienia spraw związanych z dowozem dzieci do szkół (szczegółowa pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).    
Pan Mroziński poinformował, że w tym roku dowóz zwiększył się o 88 dzieci pięcioletnich, spowodowało to zwiększenie ilości osób w autobusach a tym samym wzmożone kontrole ze strony Policji, za każde przewożone dziecko powyżej dopuszczalnej liczby mandat wynosi 100zł. Sytuacja została rozwiązana poprzez dowożenie pojemniejszymi pojazdami, ewentualne trudności w tym zakresie mogą się jeszcze zdarzyć doraźnie, w przypadku np. zmiany organizacji godzin lekcyjnych. Powiedział, że doszły także dodatkowe dowozy w związku ze zmianami obwodów szkolnych. Wobec powyższego dzienny koszt dowozu wzrósł o 235,49zł., co przy 79-ciu dniach dowozów w tym roku wygeneruje dodatkowy koszt w wysokości 18.603,71zł., w tej sprawie wystosował odpowiednie pismo do Burmistrza. Pan Mroziński powiedział, że jego zdaniem dowóz jest realizowany prawidłowo, wg potrzeb szkół, pojazdy są sprawne i odpowiednio wyposażone. Pewnym problemem są żądania rodziców, którzy nie chcą aby dziecko czekało zbyt długo na transport po zakończeniu lekcji, jego zdaniem zapewnienie zagospodarowania dziecku wolnego czasu do przyjazdu autobusu powinno następować w szkolnych świetlicach. Pan Rohde zaznaczył, że 80% dowozów na terenie Gminy jest nieuprawnionych, Pan Mroziński dodał, że praktycznie nie ma szkoły do której nie są podwożone dodatkowo nieuprawnione dzieci, tymczasem rodzice mają jeszcze pretensje. Pan Tymecki powiedział, że procent dzieci nieuprawnionych waha się w poszczególnych szkołach od 30 do 80%, jednak ścisłe przestrzeganie zasad mogłoby doprowadzić do absurdów tj. ze np. jedno z rodzeństwa byłoby dowożone a drugie musiałoby iść pieszo (uczeń szkoły podstawowej i uczeń gimnazjum). Pan Mroziński zapoznał także Komisję z inicjatywą identyfikatorów dla dzieci najmłodszych, które czasem w stresie nie potrafią podać swojego miejsca zamieszkania. Takie dzieci zostaną zaopatrzone w identyfikatory, umieszczone wewnątrz odzieży, z danymi umożliwiającymi nawiązanie kontaktu z opiekunem. Pan Tymecki poinformował, że zakupiono ze środków oświatowych ponad 800 sztuk plakietek odblaskowych, które są rozdawane dzieciom w szkołach podczas pogadanek przez funkcjonariuszy Policji. Pan Mroziński poinformował także, że nie ma jeszcze odgórnej decyzji w sprawie dofinansowania zakupu busa w partycypacji środków PFRON-u, nie są uwolnione na razie uwolnione limity, ale złożone wnioski zostaną jeszcze w tym roku rozpatrzone. Pan Mroziński, nawiązując do dowozów, poinformował, że Zakład realizuje również dowóz dzieci do Szkoły Nr 2, co również wiąże się z kosztami. Pani Grochowska stwierdziła, że obecnie Zakład funkcjonuje jako spółka, jest sporządzony kosztorys o dodatkowych kosztach dowozu  i niezbędnym będzie wnioskowanie o zwiększenie środków na zwiększone zadania. Pan Dolny nawiązał do dowozu dzieci z Włościbórka, była to do tej pory jedyna wieś gdzie nie dowożono dzieci. Istnieje tam konieczność dokończenia utwardzenia drogi, co znacznie ułatwiłoby i skróciłoby transport dzieci z tej miejscowości. Pani Niemczyk zwróciła uwagę na fakt noszenia przez dzieci  bardzo ciężkich plecaków, np. już mniejsze dzieci noszą 4-5kg., co powoduje zbyt wielkie obciążenie kręgosłupa na często długiej drodze do szkoły. Pan Grochowski zapytał się Pana Tymeckiego, czy nie istnieje możliwość, aby chociaż najmłodsze dzieci nie musiały nosić podręczników. Pan Tymecki powiedział, że zwróci się pisemnie do Dyrektorów szkół o informacje, czy dzieci z klas 0 – 3 zostawiają w szkole podręczniki i to jakie, to samo dotyczy innych pomocy dydaktycznych. Zwróci się również z zapytaniem, ile przeciętnie waży plecak dziecka. Pan Grochowski powiedział, że najmłodsze dzieci mogłyby odrabiać prace domowe na lekcji na to przeznaczonej i wszystkie książki i inne pomoce mogłyby zostawiać w szafkach w szkole. Pan Tymecki potwierdził, że zasadnym byłoby, aby dzieci odrabiały lekcje podczas zajęć w świetlicy szkolnej, istnieje tam możliwość różnorodnego zagospodarowania zajęć dla dzieci w ramach godzin dodatkowych. Pan Mroziński, nawiązując do kwestii dowozów, zwrócił się do Pana Tymeckiego, aby przypomnieć dyrektorom szkół, że dowozy są zadaniem własnym gminy, często bowiem zarówno rodzice jak i nauczyciele zwracają się w tej sprawie bezpośrednio do Zakładu Transportu i Usług.
 
Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Pana Tymeckiego i Pana Mrozińskiego.
 
Pan Grochowska zapytała, jakie wyróżnienia gmina otrzymała w zakresie oświaty. Pan Tymecki odpowiedział, że gmina jest laureatem w ogólnopolskim konkursie samorządowym, otrzymała certyfikat „Lidera Edukacji”, przedmiotem oceny komisji konkursowej był całokształt funkcjonowania gminnej oświaty za lata 2007 – 2011, wręczenie certyfikatu odbędzie się w dniu 25 listopada w Krakowie. Pani Grochowska, w związku z wyróżnieniem, zaproponowała możliwość uhonorowania dyrektorów nagrodą finansową ze środków oświatowych. Pan Tymecki powiedział, że z tą sprawą należy poczekać do oficjalnego wręczenia certyfikatu. Pan Grochowski zwrócił się do Pana Tymeckiego, aby po wręczeniu certyfikatu przedstawić oficjalnie sprawę podczas posiedzenia Komisji, wtedy to Komisja wystąpi z wnioskiem zaproponowanym przez Panią Grochowską. Komisja zaakceptowała jednogłośnie sugestię Pana Grochowskiego.                                                                       
 
Ad.8. Komisja zapoznała się z informacją w zakresie realizacji wniosków oświatowych Komisji zgłoszonych w trakcie roku szkolnego 2010/2011r. (pisemna informacja sporządzona przez protokolanta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
 
 Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Dolny zapytał o kwestię „uciekania” gimnazjalistów poza gminę. Pan Tymecki powiedział, że takie zjawisko raczej nie ma miejsca, są to pojedyncze przypadki. Odnosząc się natomiast do wyników nauczania w poszczególnych gimnazjach poinformował, że dysponuje do zapoznania dokładną dokumentacją w tym zakresie.             
- Pan Grochowski zapytał o remont w Zespole Szkół w Wałdowie. Pan Tymecki poinformował, że 17 października nastąpi otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy. Przetarg odbędzie się w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu. Na przeprowadzenie remontu zabezpieczono kwotę 68.700zł. Można jedynie ubolewać, że remont rozpocznie się tak późno, w okresie przedzimowym, termin realizacji inwestycji jest przewidziany do końca miesiąca listopada. Pan Grochowski przypomniał o wciąż aktualnym wniosku Komisji tj. w przypadku gdy remont będzie odwlekany w czasie to wystąpi z wnioskiem o przesunięcie środków do innej szkoły na inne zadanie remontowe.       
- Pan Dolny przypomniał, że postulatem lokalnego środowiska Włościborza jest utworzenie ośrodka przedszkolnego do początkowego nauczania z prawdziwego zdarzenia. Do obecnego w świetlicy rodzice mają zastrzeżenia, mieszkańcy sugerują dobudować pomieszczenia przy świetlicy albo otworzyć ośrodek w budynku po byłej szkole, nadmienił że popiera tą inicjatywę. Pan Rohde poinformował, że Burmistrz m.in. w tej sprawie odzyskania budynku po byłej szkole od Parafii Ewangelicko – Augsburskiej  był w Warszawie, ale nie zna ustaleń w tej sprawie. Pan Dolny powiedział, że chciałby zapoznać się z porozumieniem z Parafią w tej sprawie, które jest podobno w Urzędzie. Pan Grochowski zasugerował, aby Pan Dolny wystąpił w tej sprawie z zapytaniem podczas sesji.
- Pan Rohde poinformował, że najbliższa Sesja wyjazdowa odbędzie się w dniu 27 października w Lutowie.              
- Pan Dolny, w związku z prowadzona termomodernizacją świetlic wiejskich, zwrócił się aby poszczególnym radom sołeckim udostępniać więcej informacji na ten temat. Pan Grochowski powiedział, że wszelkie informacje w tej sprawie można pozyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.       
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                              Robert Grochowski 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (12 października 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 12:29:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807