Protokół Nr 12/2011r. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w dniu 5 sierpnia 2011r.

Protokół Nr 12/2011r.
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w dniu 5 sierpnia 2011r.

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:  

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3.    Przegląd boisk szkolnych i placów zabaw pod względem bezpieczeństwa;
4.    Strategia rozwoju oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie – informacje Dyrektora ZOOS;
5.    Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu czerwcu. 

Ad.3. Przez przystąpieniem do wizji lokalnej boisk szkolnych i placów zabaw Pan Tymecki wyjaśnił zakres odpowiedzialności za funkcjonowanie placów zabaw. Poinformował, że dyrektorzy szkół i przedszkoli mają przekazany majątek w zarząd, wobec czego za bezpieczeństwo i stan techniczny placów zabaw odpowiadają dyrektorzy. Place zabaw podlegają okresowym (5-io letnim i rocznym) przeglądom. Ponadto corocznie protokolarnie w szkołach i przedszkolach wykonywane są przeglądy budowlane, których dokonuje wyłoniony w ramach zapytania o cenę specjalista budowlany, obejmują one także place zabaw. Pan Grochowski zapytał, czy plac przy Zespole Szkół w Wałdowie, na którym znajduje się plac zabaw został przekazany w zarząd szkoły. Pan Tymecki powiedział, że dokumentacja przekazania w trwały zarząd była wytworzona w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Jeśli chodzi o sołeckie place zabaw obowiązek utrzymania placu spoczywa na radzie sołeckiej. Komisja postanowiła wobec powyższego sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie placu zabaw położonego na terenie Zespołu Szkół w Wałdowie, czy plac został pisemnie przekazany w zarząd szkoły.
Pan Grochowski nawiązał następnie do sprawy funkcjonowania „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 1. Przedstawił pismo z września 2010r. o doposażenie „Orlika” w sprzęt, które praktycznie do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane, niezbędne zakupy powinny zostać zrealizowane z wydatków budżetowych, przeznaczonych w budżecie gminy na sport. Odczytał również pismo Krajowej Federacji Sportu skierowane do jednostek, które posiadają „Orliki”, informujące, że na wniosek może zostać przyznany sprzęt sportowy doposażający „Orliki”. Pan Tymecki powiedział, że w Zespole Szkół Nr 1 taki wniosek został złożony przez UKS, nie zna finału sprawy. Komisja postanowiła, że w tej sprawie zwróci się z zapytaniem do Kierownika Referatu IRG, który otrzymał pismo do wiadomości. W Zespole Szkół Nr 3 sprawa na pewno nie została sfinalizowana, sprzęt otrzymała MLKS „Krajna”. Pan Grochowski powiedział, że zużywany sprzęt powinien zostać uzupełniony, w budżecie powinny się znaleźć środki na uzupełnienie sprzętu na „Orliki”, które istnieją i w przyszłości na te będące w trakcie budowy. Pan Grochowski Przedstawił także pisemne wyjaśnienia związane z godzinami otwarcia „Orlików”, z których wynika że godziny otwarcia ustalają strony umowy.
                       
Komisja następnie przeprowadziła wizję lokalną obiektów:
1.    Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Kraj. – zostały wymieniowe huśtawki na łańcuchowe, dokupiono karuzelę, w budowie są piaskownice ekologiczne. Zdaniem Komisji plac funkcjonuje prawidłowo, Komisja wskazała jednak aby przyszłościowo doprowadzić do wymiany ogrodzenia przedszkola, szczególnie od strony osiedla domków jednorodzinnych.  
2.    Zespół Szkół w Lutowie – Komisja stwierdziła konieczność malowania drewnochronem elementów drewnianych oraz wymianę uszkodzonych elementów.  Komisja ponadto zwróciła uwagę na konieczność estetycznego zagospodarowania obejścia szkoły, szczególnie w pobliżu mieszkania lokatora (należy wymalować płot jednym kolorem, wymienić krawężniki). Komisja zwizytowała także budowę „Orlika”. Stwierdzono, że umiejscowienie boiska jest prawidłowe, istniejący spad zagwarantuje, że woda nie będzie zalewać terenu boiska.  
3.    Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – Komisja, w związku z wyjaśnieniami Pani Dyrektor, zaproponowała aby malowania drewnochronem elementów drewnianych na placu dokonać jeszcze w tym roku. Pani Tymecka poinformowała również, że szkole trwa obecnie docieplanie dachu, wymieniono także rynny i kominy. Odnośnie boiska wielofunkcyjnego, powiedziała że jego odwodnienie jest prawidłowe, woda jest odprowadzana do pobliskiego zbiornika wodnego.     
4.    Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj. – dokupiono karuzelę, huśtawki, zrobiono ogrodzenie od strony ul. W. Polskiego
5.    Zespół Szkół w Wałdowie – Komisja stwierdziła konieczność sukcesywnej wymiany drewnianych elementów, jak także ich odpowiednie malowanie. Komisja stwierdziła konieczność usunięcia, uszkodzonych, szpecących pojemników na piasek znajdujących się na chodniku od strony wejścia do szkoły. Na terenie „Orlika” Komisja  stwierdziła spad, co spowoduje prawidłowe odwadnianie obiektu. Uwagę Komisji zwrócił fakt nieprawidłowego wypionowania lamp oświetleniowych. Komisja zasugerowała konieczność naprawy drogi dojazdowej obok szkoły, stanowiącej jedyny dojazd do parkingu szkolnego.     


Po przeprowadzeniu wizji lokalnych Pan Grochowski przedstawił Komisji dokumentację pozyskaną od Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa dot. przekazania całej działki w trwały zarząd Zespołu Szkół w Wałdowie. W dokumentacji nie wyszczególniono, że przekazaniu podlega również znajdujący się tam plac zabaw, wobec czego Dyrektor Szkoły nie jest zobowiązana do dokonywania napraw placu. Pan Tymecki wskazał, że Rada Sołecka Wałdowa podczas swojego zebrania postanowiła, że plac będzie umieszczony na terenie szkoły, uchwalono, że rada będzie współfinansowała bądź finansować remonty i konserwację placu, z którego będą korzystać  dzieci szkolne. Bezdyskusyjnie korzysta z placu Szkoła i plac powinien być w jej gestii. Komisja zawnioskowała, że plac zabaw powinien zostać przekazany odrębnym dokumentem w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Wałdowie. Pan Tymecki powiedział, że tak sytuacja z placem zabaw funkcjonuje tylko i wyłącznie w Wałdowie, wszystkie inne położone na terenie szkół i przedszkoli są w ich zarządzie. Nawiązując do konserwacji placów, zwrócił uwagę że zasadnym byłoby wymalowanie wszystkich placów zabaw farbą drewnochronną oraz wymienienie wszystkich uszkodzonych drewnianych elementów jeszcze w bieżącym roku. Pan Rohde zaproponował, aby elementy drewniane zostały pomalowane estetycznie, na kolorowo.   

Wypracowane wnioski w sprawie budowanych „Orlików” przy Zespołach Szkół w Wałdowie i Lutowie oraz placów zabaw:
1.    W miarę możliwości jeszcze w tym roku wymalować elementy drewniane na placach zabaw farba drewnochronną oraz wymienić uszkodzone elementy.                                        
2.    Przekazać protokołem zdawczo – odbiorczym w zarząd trwały Zespołowi Szkół w Wałdowie plac zabaw umiejscowiony na terenie szkoły.
3.    Rozważyć możliwość wyprowadzenia lokatora z budynku szkolnego w Zespole Szkole w Lutowie, a także doprowadzić do estetycznego zagospodarowania obejścia szkoły.  
4.    Doprowadzić do remontu gruntowej drogi dojazdowej do parkingu szkolnego przy Zespole Szkół w Wałdowie.  
5.    Prowadzić konsekwentny nadzór nad budową „Orlików” przy Zespole Szkół w Wałdowie i Lutowie, celem uniknięcia wad w pracach budowlanych.    

Ad.4. Pan Tymecki przedstawił Komisji informację w zakresie funkcjonowania Strategii rozwoju oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie, będącej częścią strategii rozwoju Gminy. Oprócz strategii oświaty funkcjonuje również strategia rozwoju edukacji elementarnej, obejmującej kwestię edukacji dla dzieci najmłodszych. Podkreślił, że zapisy strategii są realizowane,. Pan Tymecki przedstawił najważniejsze założenia strategii tj. utrzymaniu istniejącej sieci szkół, doposażeniu bazy szkolnej, dostępności dzieci do edukacji. Baza szkolna, jej stan, prowadzenie, utrzymanie i rozwój wygląda dobrze. Jeśli chodzi o naukę języków obcych, to naucza się dwóch bądź trzech języków, dodał że wygasa zainteresowanie nauką języka niemieckiego. Pan Grochowski zwrócił uwagę na fakt korzystanie przez dzieci szkolne z drogich ćwiczeń do języka angielskiego, w trakcie roku szkolnego są wykorzystywane tylko w niewielkim procencie. Pan Tymecki powiedział, że organ prowadzący ma niewielkie kompetencje w ingerencje programu nauczania, może tylko w tej sprawie przekazać odpowiednie informacje. Pan Rohde zapytał o sprawę możliwości organizowania od roku 2012/13 klas gimnazjalnych przez liceum ogólnokształcące. Pan Tymecki odpowiedział, że nie ma możliwości organizowania klas gimnazjalnych bez porozumienia z gminą, ustala to ustawa o systemie oświaty, nie ma w tej sprawie żadnych wyjątków. Pan Tymecki poinformował, że uchwała podjęta przez Radę Miejską w sprawie zmiany obwodów szkolnych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W związku z tym odbyło się spotkanie, na którym zasady dowozów dzieci do szkół w nowym roku szkolnych oraz ustalono, że dyrektorzy szkół w Wałdowie i Zalesiu wystąpią do rodziców dzieci klas pierwszych informację, że uchwała została przyjęta i zapraszają imiennie do dopełnienia odpowiednich formalności. Pan Tymecki przedstawił również odpowiedzi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka na skargę Rady Rodziców.                    

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Rohde poinformował, że na wszystkich Komisjach porusza temat możliwości utworzenia straży miejskiej, celem przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy. Z posiadanej dokumentacji wynika, że w gminach, w których straż funkcjonuje, pozyskiwane przez nią dochody znacznie przewyższają koszty utrzymania, co pozwala m.in. na przeznaczanie znacznych kwot na budowę dróg i chodników. Jego zdaniem straż miejska powinna zostać utworzona. Podkreślił, że utworzenie straży nie byłoby działaniem przeciwko społeczeństwu lecz zagwarantowaniem kontroli przestrzegania prawa. Zwrócił się o przegłosowanie propozycji utworzenia straży.        
Komisja w głosowaniu zaopiniowała pozytywnie możliwość utworzenia straży miejskiej (3 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” – na 4 obecnych członków Komisji).
- Komisja ustaliła, że na swoim posiedzeniu w dniu 14 września spotka się z przedstawicielami Centrum Medycznego „Spamed” celem omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem tej placówki medycznej. Komisja zwróci się również z zapytaniem do wszystkich podmiotów z terenu gminy o podanie liczby pacjentów, z którymi zostały podpisane umowy na świadczenie usług medycznych. Komisja podczas tego posiedzenia zapozna się również z odpowiedziami na wnioski Komisji wysunięte w trakcie tej kadencji.            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                Robert Grochowski 


protokołował:
Tomasz Dix


metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (5 sierpnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 11:07:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025