Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2011r.


Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 11 maja 2011r.
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
3. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
4. Skarbnik Gminy – Urszula Lange
5. Koordynator ds. sportu – Tadeusz Telicki.
 
 
         Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3.     Informacja w zakresie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012 (baza, kadra, finanse);
4.     Ustalenia w sprawie możliwości uczęszczania dzieci z Komierowa do szkoły w Wałdowie;
5.     Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem „Orlików” – informacje animatorów;    
6.     Informacja w zakresie postępu działań realizacji inwestycji (hala widowiskowo – sportowa, stołówka, molo, ścieżka rowerowa); 
7.     Omówienie spraw bieżących;
8.     Wolne wnioski;
9.     Lustracja obiektów wymienionych w punkcie szóstym oraz zapoznanie się ze stanem bazy i remontami obiektów MLKS „Krajna”;
10. Zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie z naniesieniem poprawki tj. umożliwieniem na wstępie Sekretarzowi Gminy przedstawienie wniosku o wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie wyróżnienia w postaci odznaczenia lub medalu.          
      Wobec powyższego Sekretarz Gminy poinformował o inicjatywie wystosowania w/w wniosku o przyznanie wyróżnienia dla Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki za działalność upowszechniania kultury w Gminie Sępólno Krajeńskie. Po przedstawieniu uzasadnienia wniosku zwrócił się do Komisji o wyrażenie opinii w w/w sprawie, dodając że Burmistrz sugeruje obecnie wystąpienie o przyznanie odznaki.   
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała inicjatywę wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie wyróżnienia dla Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki.
Pan Grochowski powiedział, że zasadnym byłoby też zastanowienie się nad przyznaniem wyróżnień dla Pani Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury zarówno w Lutowie jak i Wałdowie.
 
 
Ad.2. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć na zakończenie, podczas wizyty na obiektach MLKS „Krajna”, były małe zmiany do protokołu, należy się z nimi zapoznać.         
 
 
Ad.3. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Zbigniew Tymecki przedstawił Komisji informację w zakresie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012 (baza, kadra, finanse);
 
Na wstępie Pan Tymecki przedstawił analizę porównawczą arkuszy organizacyjnych 2011 i projektów tych arkuszy na 2012 (analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Podsumowując przedstawioną informację, Pan Tymecki podkreślił, że:
- istnieje konieczność wygospodarowania kwoty 22tys.zł. na utworzenie dodatkowego oddziału zerowego
- organizacja szkół nie jest zagrożona, zaplanowane są dwie odprawy emerytalne, w toku jest jedna 
- w Szkole Podstawowej w Zalesiu wszystkie umowy zawarte są na niepełne etaty                   
- w Szkole Podstawowej w Zbożu zaistnieje konsolidacja kadry nauczycielskiej, co poprawi strukturę organizacyjną (będą ponoszone mniejsze wydatki, które były zawyżane przez nauczycieli zatrudnionych na niepełnych etatach)   
- w Zespole Szkół Nr 3 arkusz organizacyjny powinien zostać zatwierdzony warunkowo (do uregulowania kwestia ewentualnego uczęszczania gimnazjalistów z Zalesia do tej szkoły bądź do szkoły w Wałdowie).     
 
Poinformował, że na majową sesję Rady Miejskiej przygotuje projekt uchwały o zmianie granic obwodów szkolnych,          
 
Odnośnie bazy szkolnej Pan Tymecki poinformował, że zamierzenia remontowe częściowo zostały wykonane, częściowo natomiast odłożone. Rezerwa w kwocie ponad 230tys.zł. jest nietknięta, oczekujemy na rozstrzygniecie z Urzędu Marszałkowskiego (dot. wniosku o dofinansowanie modernizacji szkół w Wałdowie i Wiśniewie). Generalnie nie ma zagrożeń odnośnie posiadanej bazy szkolnej, podkreślić należy dokonanie termomodernizacji szkoły w Zbożu. Każda ze szkół posiada zamierzenia remontowe, ich rozpisanie nastąpi po uzyskaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego.  
 
              Komisja przyjęła informację jednogłośnie do wiadomości.   
 
Ad.4. W tym punkcie uczestniczyli rodzice dzieci z Komierowa.
Na wstępie Pan Tymecki poinformował, że istnieją w bieżącym roku warunki do przyjęcia dzieci z Komierowa do szkoły w Wałdowie. Jeżeli rodzice dzieci najmłodszych (5-6 latki, klasa zerowa) zdecydują się wysłać swoje dzieci do Wałdowa to utworzylibyśmy dwa oddziały zerowe). Jeśli chodzi o pozostałe klasy, to szkoła jest w stanie przyjąć wszystkie dzieci z Komierowa bez konieczności tworzenia oddziałów równoległych. Kluczową sprawą jest dokonanie naprawy nawierzchni drogi szkolnej z Komierowa do Wałdowa (najkrótsza trasa). Podkreślił, że szkoła w Wałdowie jest stabilna kadrowo, istnieją zamierzenia adaptacji części strychowej. Ponadto powstanie kompleks boisk sportowych „Orlik”, jest ogłoszony przetarg na jego budowę z szansą budowy bieżni.
Pan Grochowski nawiązał do sprawy z poprzedniego posiedzenia tj. sprawy odmowy jednego z pracowników szkoły w Wałdowie (dwa lata temu) możliwości uczęszczania do niej przez dzieci z Komierowa. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Pani Dyrektor Szkoły o wyjaśnienie tej sytuacji. Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o głosy mieszkańców w sprawie możliwości uczęszczania dzieci z Komierowa do szkoły w Wałdowie.      
- mieszkaniec Komierowa – ważną sprawą jest konieczność naprawienia drogi szkolnej z Komierowa do Wałdowa, żeby jeździł szkolny bus, bo rodzice są chętni skierować swoje dzieci do Wałdowa.
Pan Dolny powiedział, że droga przed kilku laty była robiona pod tym kątem, teraz należy tylko uzupełnić jej nawierzchnię. Pan Grochowski powiedział, że Burmistrz zapewnił, iż droga zostanie zrobiona, jest na pewno dużym skrótem przejazdu do szkoły. Pan Tymecki zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny dowozu. Na pewno, jego zdaniem, zasadnym będzie dowożenie np. więcej niż dwoje dzieci.
mieszkaniec Komierowa – zaproponował, że należy zorganizować spotkanie i zebrać deklaracje rodziców.  
Pan Grochowski powiedział, że takie deklaracje można zebrać podczas festynu w Wałdowie, podczas którego można zapoznać rodziców i ich dzieci z warunkami proponowanymi przez szkołę. Pan Dolny zapewnił, że rodzice z Komierowa na pewno nie rozczarują się szkołą w Wałdowie.   
mieszkanka Komierowa – poruszyła temat, znany jej ze słyszenia, podpisania porozumienia w 1988r. przez rady miejskie Sośna i Sępólna Kraj. że dzieci z Komierowa będą chodzić do Przepałkowa. Pan Tymecki powiedział, że wystąpił o pozyskanie takiego porozumienia do Sośna, bo do tej pory nie widział takiego dokumentu. Nadmienił, że jeśli nawet takie porozumienie istnieje to można w każdym czasie je wypowiedzieć, jeśli zaistnieje taka zasadność. Pan Tymecki odnośnie obecnego funkcjonowania szkoły w Wałdowie poinformował, że uczęszcza tam 198 uczniów (łącznie z oddziałem „zerowym”). Od września natomiast byłoby 201, czyli liczebność poszczególnych klas jest prawie optymalna.
- mieszkanka Komierowa – zapytała o kwestię nauki języków obcych w Wałdowie. Pan Tymecki wyjaśnił, że dla dzieci w wieku gimnazjalnym jest nauka języka niemieckiego i angielskiego, istnieje możliwość elastycznego ustawiania zajęć i dalszej nauki dla dzieci wychodzących ze szkoły podstawowej. Pan Grochowski poruszył sprawę możliwości tzw. wyprawki dla uczniów, których nie stać na zakup książek. Pan Tymecki zapewnił, że jednorazowo można sfinansować zakup podręczników dla każdego dziecka z Komierowa. Pan Dolny przekazał głosy rodziców z Komierowa, aby nie zapomnieć w Wałdowie o nauce języka rosyjskiego. Pan Tymecki powiedział, że jest to dylemat, można uruchomić naukę tego języka ale tylko w formie fakultatywnej, jeśli będzie taka wola rodziców.
Pan Grochowski jeszcze raz zaprosił obecnych na festyn w szkole w Wałdowie i podziękował rodzicom z Komierowa za przybycie na posiedzenie Komisji.        
 
 
Ad.5. W tym punkcie uczestniczyli animatorzy zajmujący się organizacją zajęć na istniejących „Orlikach”.   
Pan Grochowski zapytał, czy sprzęt posiadany na „Orlikach” jest wystarczający, bo jego zdaniem ma wiele do życzenia. Z informacji, które posiada była mowa o doposażeniu sprzętowym „Orlików”, ale faktycznie środków na ten rok nie ma.          
Pan Porożyński poinformował, że poprzednia Komisja Oświaty zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie w projekcie budżetu kwoty około 3tys.zł. na uzupełnienie sprzętu sportowego, na tym sprawa się zakończyła. Pan Tymecki, z posiadanych dokumentów, poinformował, że zabezpieczono w budżecie oświaty środki na koszty eksploatacyjne „Orlików”, natomiast nie posiada wiedzy na temat zakupu sprzętu.                
- animator z Zespołu Szkół Nr 1 -  sprzęt jest w miarę dobry, używany od momentu otwarcia „Orlika”, nadal nie ma regałów na sprzęt.  
- animator z Zespołu Szkół Nr 3 – jedna sprawna rakieta do tenisa sprawna, piłki nożne są zużyte, piłek do koszykówki również brakuje, są tylko dwie dobre piłki do siatkówki, dobre są piłki do ręcznej. Jest to sprzęt, który „Orlik” dostał na wyposażenie w dniu otwarcia. Sprzęt „Orlika” jest także używany przez szkołę.    
Pan Porożyński zauważył, że koszty utrzymania „Orlików” będą coraz większe, utrzymanie jednego „Orlika” to około 50tys.zł. rocznie, cztery boiska to 200tys.zł. Czyli trzeba pomyśleć o zaplanowaniu w budżecie odpowiedniej kwoty na utrzymanie „Orlików”, także uwzględnić fakt że od 2012r. nie będzie współfinansowania przez państwo pensji animatorów.  
Pan Grochowski zauważył, że należy uregulować zasady korzystania ze sprzętu na „Orlikach”, tj. czy powinna z niego korzystać szkoła. Pan Porożyński zaznaczył, że pieniądze na wymianę sprzętu muszą się znaleźć, natomiast zrobienie regału nie jest chyba problemem. Pani Grochowska stwierdziła, że powinna być określona odpowiedzialność za korzystanie ze sprzętu, nie może tak być ze pobiera się piłki pod nieobecność animatora. Pan Porożyński stwierdził, że jest w urzędzie koordynator sportu, który powinien zapewnić prawidłową współpracę z animatorami w funkcjonowaniu „Orlików”, środki na organizowanie imprez powinny być zarezerwowane w budżecie gminy. Księgowa oświaty Pani Noga potwierdziła, że w budżecie oświaty były zabezpieczone środki na energię elektryczną, sprzątanie, oraz dofinansowanie na konserwację boisk, brak jest środków na zakup wyposażenia.          
Pan Porożyński poinformował przybyłego Pana Telickiego o dotychczasowym przebiegu dyskusji. Pan Telicki powiedział, że posiada w budżecie ogólna kwotę na organizacje imprez i wynagrodzenia, bez wydzielenia na sprzęt na „Orliki” w wysokości około 105tys.zł. Pan Grochowski zapytał, czy znajdą się środki na organizację turniejów na „Orlikach”. Pan Telicki powiedział, że jeśli będzie regulamin turnieju, to znajdą się środki na organizację. Pan Grochowski zapytał również, czy znajdą się środki na wymianę sprzętu na „Orliki” (piłki, rakiety do tenisa). Pan Telicki powiedział, że można wygospodarować środki na podstawowy sprzęt na „Orliki”.   
Ustalono, że animatorzy sporządza listy niezbędnego sprzętu i przedstawią Panu Telickiemu. Komisja stwierdziła, że w budżecie powinny się znaleźć 4tys.zł. na zakup sprzętu na „Orliki”.
Pani Lange stwierdziła, że po formalnym nadaniu biegu sprawie tj. po sporządzeniu potrzeb przez animatorów i po sporządzeniu inwentaryzacji „Orlików” można wygospodarować środki na niezbędny sprzęt na „Orliki”. 
Pan Porożyński powiedział, że w tym roku należy szczegółowo określić w przyszłorocznym budżecie środki na „Orliki”, także na dwa nowe które powstaną w przyszłym roku, będzie to kwota 100tys.zł.           
Pan Grochowski zapytał o przygotowanie plaży do sezonu letniego. Pan Telicki powiedział że teren plaży nie jest problemem, istnieje natomiast konieczność naprawy pomostu, który nie jest stabilny, naprawa będzie przeprowadzona przez Zakład Transportu i Usług. Pan Grochowski zauważył, że pomost nadaje się do wymiany, także powinien zostać rozebrany domek dla ratowników, tak też wypowiedziała się Komisja Gospodarki Komunalnej. Zapytał, czy cokolwiek będzie się odbywało na plaży, jakieś imprezy, czy naprawiono sprzęt pływający w kajakarni, warto także pomyśleć aby sprzęt pływający znajdował się przy molo. Bo tak naprawdę na plaży nie ma nic. Nawiązał także do możliwości organizowania na plaży miejskiej szkoleń ratowników przez WOPR Bydgoszcz. Tutaj Pan Telicki stwierdził, że nie było odpowiedniej liczby chętnych na szkolenia. Pan Grochowski wspomniał także o propozycji Gospodarki Komunalnej, aby nie inwestować w sypiący się pomost lecz zagrodzić i zrobić kąpielisko w miejscu, gdzie była barka lub w innym, wyznaczonym miejscu w pobliżu pomostu. Pan Porożyński stwierdził, że należy podjąć działania, aby plaża w ogóle działała w sezonie, obecnie wstydem jest stan wyposażenia plaży.   
Pan Grochowski poruszył również temat funkcjonowania plaży „Mara”, jest często uczęszczana, także powinien być zatrudniony ratownik, tym bardziej że plażuje tam dużo dzieci.              
 
Komisja postanowiła, że należy doprowadzić do spotkania Przewodniczących
Komisji Oświaty i Komisji Gospodarki Komunalnej z Burmistrzem – celem omówienia spraw związanych z organizacją plaży w nadchodzącym okresie letnim.         
 
Ad.6 i 9. Komisja dokonała lustracji hali widowiskowo – sportowej, stołówki,  oraz obiektów MLKS „Krajna” (nie zlustrowano ścieżki rowerowej oraz molo, jako obiektów nie należących do MLKS „Krajna”, Komisja zapoznała się z tymi obiektami już podczas swoich uprzednich posiedzeń).
      
Informacji udzielali Dyrektor oraz Prezes MLKS „Krajna” - Tomasz Marciniak i Jarosław Tadych.     
Przedstawiciele klubu stwierdzili, że poważną bolączką jest brak miejsc noclegowych, klub traci dużą ilość środków, powodem jest nie zainteresowanie z korzystania z obiektów sportowych klubu właśnie z powodu braku możliwości noclegu dla większej ilości osób. Baza noclegowa powinna być zabezpieczona chociaż na 60 osób.                         
Podczas lustracji płyty boiska przedstawiciele klubu poinformowali, że zasadnym byłoby przeprowadzenie renowacji płyty boiska a także zmiany nawierzchni bieżni na tartanową. Szacowany koszt tej inwestycji to około 1mln.zł., z czego renowacja płyty boiska to koszt około 100tys.zł.           
Komisja z zadowoleniem stwierdziła zasadność inwestycji budowy stołówki, która funkcjonuje w prawidłowy sposób, obiekt jest estetyczny, funkcjonalny i przynoszący dochody.  
Komisja zapoznała się z budowanym obiektem hali widowiskowo – sportowej również stwierdzając zasadność prowadzonej obecnie inwestycji.  
W dyskusji, po przeprowadzonej wizji lokalnej, Pan Marciniak wskazał, że jednak najpilniejszym obecnie zadaniem jest rozbudowa bazy noclegowej oraz przeprowadzenie termomodernizacji obiektu siedziby klubu. Wskazał również, że w budynku klubu nie powinny się znajdować mieszkania prywatne.
 
Ostatecznie ustalono, że MLKS „Krajna” przygotuje Komisji opracowanie, zawierające listę niezbędnych inwestycji wraz z przewidywanymi kosztami realizacji, co będzie podstawą do prowadzenia dalszej dyskusji.           
 
Ad.7. i 8. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grochowski odczytał pismo skierowane do Dyrektor Zespołu Szkół w Wałdowie w sprawach organizacji oddziałów zerowych (kwestia weryfikacji danych dzieci) oraz wyjaśnienia kwestii odmowy przez jednego z pracowników szkoły przyjęcia do szkoły w Wałdowie dzieci z Komierowa (odmowa sprzed dwóch lat) a także zaniechań w sprawie możliwości pozyskania dzieci z Komierowa do szkoły w Wałdowie.               
- Pan Grochowski zasugerował, aby za całokształt pracy uhonorować w postaci nagrody pieniężnej Dyrektor CKiS Panią Maciaszek, a także Dyrektor WOK Wałdowo Panią Manię i Dyrektor WOK Lutowo Panią Senską. Komisja jednogłośnie poparła propozycję Pana Grochowskiego.
- Pan Dolny nawiązał do sprawy funkcjonowania w jednym pomieszczeniu we Włościborzu zarówno świetlicy wiejskiej jak i punktu przedszkolnego, ten fakt denerwuje mieszkańców.
- Pan Grochowski zasugerował możliwość ożywienia funkcjonowania muszli koncertowej na nowej plaży (np. organizacja koncertów, bądź zamontowanie telebimu na przyszłoroczne mistrzostwa europy w piłce nożnej.
 
   
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                                        
                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                         Robert Grochowski
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix        
 
 
 
 
 

Wytworzył: Tomasz Dix (11 maja 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 10:39:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij