Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 luty 2011r.

Protokół  nr 3
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 luty 2011r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie wg listy obecności  oraz zaproszeni goście w osobach:
 1. Waldemar Stupałkowski -Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
 2. Stanisław Rohde -Przewodniczący Rady Miejskiej,
 3. Wiesława Staniej -Dyrektor WTZ w Sępólnie Krajeńskim,
 4. Adela Wiśniewska -Prezes ZNP- Oddział Sępólno Kraj.,
 5. Zbigniew Tymecki            -Dyrektor ZOOS,
 6. Robert Lida - redaktor „Wiadomości Krajeńskim”.

Porządek obrad:
 1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Informacje o planach zagospodarowania budynku po „byłej szkole” we Włościborzu.
 4. Perspektrywy dalszego rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeński.
 5. Informacje o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. 
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski i zakończenie.

Ad. 1 i 2.
Po powitaniu i stwierdzeniu quorum, Pan Przewodniczący przedstawił porządek
obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.
Pan Przewodniczący powiedział , że zgodnie z planem pracy Komisji jednym z punktów porządku obrad dzisiejszego spotkania jest przedstawienie przez Pana Burmistrza propozycji zagospodarowania budynku po „byłej szkole” we Włościborzu.
Przed wystąpieniem Pana Burmistrza o głos poprosił Pan Antoni Dolny. Radny powiedział, że wolą rodziców dzieci mieszkających we Włościborzu jest aby ośrodek przedszkolny przenieść do budynku po „starej szkole”. Problem jednak dotyczy własności w/w lokalu. Pan Antoni Dolny telefonicznie rozmawiał z księdzem Loskot z parafii Augsbursko-Ewangielickiej, który zapewnił, że Kościół nie widzi przeszkód przekazać budynek pod warunkiem, iż pozostanie on w dyspozycji lokalnej społeczności. Pan Radny dodał, że opinie o w/w budynku są różne – zdewastowany, wysokie koszty renowacji budynku. Pan Antoni Dolny powiedział, że do końca nie jest to prawdą. Poddasze jest w dobrym stanie, jedynie do zrobienia jest podłoga, należy wymalować pomieszczenia, wymienić okna i zrobić ogrzewanie. Na tym Pan Antoni Dolny zakończył swoją wypowiedź.
Następnie Pan Przewodniczący o zabranie głosu w przedmiotowej sprawie poprosił Pana Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Pan Burmistrz przedstawił rys historyczny omawianej nieruchomości wraz z umiejscowieniem jej na mapce. Dodał, że wskazane tereny na mapce są ujęte w księgach wieczystych, których właścicielem jest Gmina Sępólno Krajeńskie. W 2001r. (jeszcze w/w nieruchomość nie była własnością parafii) najemca mieszkania w budynku złożył wniosek o wykup lokalu. Wówczas nastąpił podział nieruchomości na 3 działki. W grudniu 2001r. sprzedano lokal mieszkalny. W 2003r. na wniosek Rady Sołeckiej z Włościborza wydzielono 2 pomieszczenia – na parterze i na poddaszu - do sprzedaży na adaptację  mieszkania. W tym samym roku Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim wyraziła zgodę na sprzedaż tych lokali i ogłosiła przetarg. Do przetarg nie stanęła żadna osoba zainteresowana wykupem w/w lokali. Pomieszczeń nie sprzedano.
W 2005r. został złożony wniosek przez Kościół  Augsbursko-Ewangielicki do Komisji regulacyjnej  o zwrot majątku. Gmina podjęła negocjacje i przeprowadziła rozmowy z księdzem Loskotem. Parafia zaproponowała – boisko pozostawić w zamian za inną działkę , natomiast cały budynek „starej szkoły” we Włościborzu oddać w całości parafii. Takie są uzgodnienia na dzień dzisiejszy. Komisja regulacyjna ma już przygotowane papiery ale działania zostały wyhamowane. W związku ze stanem faktycznym, na dzień dzisiejszy Gmina nie może podejmować żadnych decyzji w przedmiotowej sprawie.
Pan Antoni Dolny powiedział, że w związku z powyższym sprawa jest jasna.
Pan Przewodniczący RM powiedział, że jeżeli by miały być poczynione jakieś działania, to prosi o udzielenie pełnych informacji dot. kosztów adaptacji pomieszczeń, ilości dzieci, które miałyby uczęszczać do ośrodka przedszkolnego i jaki okres czasu by to obejmowało?!
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że na dzień dzisiejszy  sprawa jest jasna – dopóki nie rozwiąże się sprawa własności nieruchomości to i tak nic zrobić nie można.
Pan Kazimierz Horyd powiedział, że są różne opinie, jednakże zakładając, że Gmina odzyska ten budynek, kto poniesie koszty utrzymania tej nieruchomości? Należy spokojnie wszystko rozważyć.
Pan Antoni Dolny dodał, że Włościbórz jest wsią bardzo liczną. Jest ok. 80 dzieci. Tej wsi  należałoby się to. W ocenie Pana Radnego wychowanie dzieci i kształcenie jest najważniejsze i nie ma takich pieniędzy , które miałyby to przeważyć. Zlikwidowano szkołę we Włościborzu i podjęto decyzje o dowożeniu dzieci.
Pan Burmistrz powiedział, że w 99% jest przesądzone o zwrocie majątku Kościołowi. Ale jeżeli ten budynek miałby pozostać dla Gminy, to należy rozważyć wiele argumentów, m.in. jak ten budynek utrzymać. Dwa budynki w jednej wsi to ogromne koszty utrzymania.
Pan Burmistrz dodał, że napisano projekt unijny na termomodernizację budynków gminnych i ujęto w nim świetlicę wiejską we Włościborzu.
Pan Antoni Dolny powiedział, że gdyby  brana była pod uwagę rozbudowa świetlicy wiejskiej, to mieszkańcy tej miejscowości z pewnością  wyraziliby na to zgodę. Poza tym przy świetlicy znajduje się jeszcze kawałek gruntu do sprzedaży.
Na tym zakończono punkt 3.

Ad.4.
Następnie głos zabrała Pani Wiesława Stafiej – Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim.
Pani Dyrektor podziękowała, za umożliwienie jej przedstawienia problemu z jakim przybyła na Komisję Oświaty. Zaznaczyła, że Gmina Sępólno Krajeńskie ma duży udział w rozwoju placówki i zawsze była przychylna. W grudniu u.r. rozpoczął się już 8 rok funkcjonowania WZT.  Pani Staniej szczegółowo omówiła zadania i cele działalności warsztatów, jej specyfikę oraz z jaką niepełnosprawnością osób się zajmują (niepełnosprawność umysłowa i fizyczna, powyżej 16 r.ż.). Warsztaty mieszczą się w różnych pomieszczeniach w budynkach przy ul. Kościuszki (wynajmują od Policji) i Pl. Wolności (użyczone bezpłatnie od Gmina na okres 10 lat). Nie mają swojej sali gimnastycznej ale dzięki uprzejmości Dyrekcji ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim zajęcia sportowe mogą odbywać się w miejscu do tego dostosowanym. Taki rozdział pomieszczeń dla warsztatów jest utrudnieniem dla samych jej uczestników jak i organizatorów. Rodzi to pewne problemy i komplikacje.
Pan Przewodniczący zapytał czy WTZ mają wpływ na decyzje orzecznika o niepełnosprawności? Czy pomagają tym osobom przy odwołaniach lub wydaniu opinii?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak. Często tak się dzieje.
Pani Wiesia Stafiej dodała, że starają się kompensować , przywracać braki, chcą pomagać tej grupie ludzi. Dlatego myślą o dalszym rozwoju WTZ i dawania szansy innym. Np. mogą być dumni z tego i jest to ich sukcesem, że 3 uczestników WZT otrzymało pracę na otwartym rynku.  Kontynuując Pani Dyrektor powiedziała, że ogółem uczestników WTZ jest 30 osób  ale mają już listę osób oczekujących na zajęcia w warsztatach. Ograniczenia ilościowe nie wynikają z niechęci przyjęcia do Warsztatów, ale zdecydowanie z ograniczeń metrażowych t.j. braku ilości pomieszczeń i ich wielkości. Jak tylko to możliwe przyjmują każdego. Uczestnikami są osoby w wieku od 16 r.ż. do 23 r.ż.
Zapotrzebowanie na tego rodzaju prowadzenia zajęć , dawania szansy osobom niepełnosprawnym jest ogromne. Pani Dyrektor dodała, że w przyszłości chcieliby poszerzyć warsztaty co najmniej o 2 pomieszczenia a marzeniem jest stworzenie całego kompleksu, w jednym miejscu. Propozycją, która pozwoliłaby rozwiązać problem, jest możliwość wykupienia nieruchomości przy ul. Szkolnej 4 po Telekomunikacji Polska SA w Sępólnie Krajeńskim. Koszty utrzymania budynku, zakup sprzętu czy też wyposażenia ponosiłyby Warsztaty.
W związku z powyższym składa ogromną prośbę  do Komisji o pomoc i wsparcie przy  wykupie wskazanej nieruchomości.
Pan Przewodniczący zapytał czy zajęcia w Warsztatach odbywają się w godzinach dopołudniowych  czy popołudniowych? Oraz czy istnieje możliwość wygospodarowania 1 godz. w tygodniu w ZS nr 3 przy ul. Szkolnej na wynajem sali gimnastycznej na potrzeby Warsztatu?
Pani Wiesława Stafiej odpowiedziała, że zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych. Budynek, o którym mowa, spełnia wszystkie warunki stawiane WZT. Sale są duże , przestronne. Nawet jedną z sal można by było dostosować do wykorzystania na salę gimnastyczną. Pani Dyrektor przez te wszystkie lata przekonała się , że Gmina zawsze wspierała działania WZT w Sępólnie Krajeńskim. Na tym zakończyła swoje wystąpienie.
Po wysłuchaniu powyższego członkowie Komisji zadecydowali, że wystosują do Pana Burmistrza ze stosownym wnioskiem.

Ad.5.
Pan Przewodniczący Komisji poprosił Pana Zbigniewa Tymeckiego - Dyrektora ZOOS o udzielenie informacje o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
Pan Tymecki przedstawił członkom Komisji koszty ponoszone w związku z ogrzewaniem placówek oświatowych na terenie Gminy. Ponoszone przez placówki koszty są zróżnicowane i tak na 100 m3 (1 klasa) wynoszą:
 • ZS nr 1 - 615 zł./mies.       -ogrzewanie gazowe,
 • ZS nr 3  - 813 zł./mies.       -z sieci miejskiej,
 • ZS Lutowo  -431 zł mies.         -kocioł miałowy,
 • ZS w Wałdowie -656 zł./mies.    -ogrzewanie olejowe,
 • SP w Wiśniewie -530 zł./mies.    -ogrzewanie węglowe,
 • SP w Zalesiu -831 zł./mies.    -kocioł mialowy,
 • SP w Zbożu -739 zł./ mies.     -kocioł mialowy,
 • Przedszkole nr 1 -1602 zł/mies.    -ogrzewanie gazowe,
 • Przedszkole nr 2 -1118 zł/mies.    -z sieci miejskiej,
 • Świetlica terapeutyczna -1297 zł./mies.    -ogrzewanie gazowe.
Należy dodać, że przedszkola czynne są 10 godz. i temperatura pomieszczeń musi być stała.
Z powyższego wynika , że najdroższe ogrzewanie jest z sieci miejskiej.
Pan Przewodniczący RM powiedział, że ZGK w Sępólnie Krajeńskim ma kotłownie, mocy nie wykorzystują ale trzeba płacić. Urząd Regulacji Energetycznej podwyższa ceny i nikt na to nie ma wpływu.
Pan Kazimierz Horyd zapytał  jaka była argumentacja, żeby część placówek oświatowych podłączyć do sieci miejskiej?
Pan Przewodniczący powiedział, że takie pytanie należy zadać Panu Dyrektorowi ZGK w Sępólnie Krajeńskim i ma nadzieję, że wówczas wszystko zostanie wyjaśnione.
Pan Zbigniew Tymecki dodał, że w  1995r. podpisana była stosowna  umowa z ZGK i była aneksowana.
Członkowie Komisji po wysłuchaniu powyższego wystosują do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego stosowny wniosek.
Następnie  Pan Przewodniczący zapytał o sytuację Szkoły Podstawowej w Zalesiu?
Pan Zbigniew Tymecki powiedział, że sytuacja tej szkoły jest bardzo trudna. Obecnie do szkoły uczęszcza 45 dzieci, brak jest „0” a od września 2011r. będzie 36 dzieci. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na niepełnych etatach – pełen etat ma jedynie Dyrektor Szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał co zrobił Dyrektor oraz  Rady Rodziców,  Nauczycieli, żeby poprawić sytuację szkoły, czy ktokolwiek próbował?
Pan Zbigniew Tymecki odpowiedział, że w/w osoby uważają, że to samorząd powinien podjąć decyzje.
Pani Prezes ZNP zapytała czy szkoła pozyskiwała jakieś środki finansowe z zewnątrz?
Pan Tymecki odpowiedział, że raczej nie. Szkoła od kilku lat jest na minusie. Wszystko dokłada do tej szkoły oświata – inne szkoły, które wypracowują zyski. Ale z tego co wie, Panie Dyrektorki  z Zalesia i Wałdowa mają jakieś propozycje.
Pan Przewodniczący RM powiedział, że powinny być przeprowadzone rozmowy, natomiast z Rady Miejskiej nikt odpowiedzialności za oświatę w Gminie nie zdejmie.
Pan Dyrektor ZOOS-u przypomniał, że gdyby podjąć jakąkolwiek decyzję w przedmiotowej sprawie to należy to podjąć do końca lutego, przy poinformowaniu Kuratorium oświaty i rodziców i pomału działać.
Pan Kazimierz Horyd powiedział, że nie wolno zwalać winy na Dyrektorki szkół. Należy z każdą stroną rozmawiać. Proponuje, aby przeprowadzić konsultacje z nauczycielami obu szkół i rodzicami, ale Rada Miejska ma podjąć decyzję.
Stosowny wniosek z powyższej sprawie zostanie przedłożony Panu Burmistrzowi.

Ad.6.
1.Pan Kazimierz Horyd ponownie poruszył sprawę jednoczesnej budowy bieżni i skoczni przy realizacji zadania budowy kompleksów sportowych „Orlik” w Wałdowie i Lutowie w roku 2011. Należy wystosować stolony wniosek do Komisji budżetowej w przedmiotowej sprawie.
2.Pan Przewodniczący zapytał, czy kompleks sportowy przy ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim został już odebrany i czy zostały usunięte usterki?
Pan Zbigniew Tymecki odpowiedział, że wykonawca zapewnił, że wszystkie usterki usunie, natomiast protokół z odbioru został podpisany, z pisanymi uwagami odbiorcy.
Pan Przewodniczący zapytał czy dorośli korzystając z obiektu wnoszą jakieś drobne opłaty?
Pan Tymecki odpowiedział, że nie, ponieważ w projekcie ujęte jest nieodpłatne korzystanie z obiektu dla wszystkich mieszkańców Gminy.
3.Pan Antoni Dolny prosił o udostępnienie kserokopii dokumentu sprzedaży mieszkania, wydzielonego z budynku po „starej szkole” we Włościborzu z 2001r. i kserokopii dokumentu wyrażającego zgodę mieszkańców Włościborza na sprzedaż lokali, z przeznaczeniem na mieszkania w w/w budynku z 2003r.
Na tym zakończono punkt 6 porządku obrad.

Ad.7.
Komisja wypracowała następujące wnioski:
1.Ponowić wniosek z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie  ujęcia budowy skoczni i bieżni przy realizacji budowy kompleksów boisk sportowych „Orlik”  w Wałdowie i Lutowie w roku 2011.
2.Wesprzeć starania Pani Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy wykupie budynku Telekomunikacji Polskiej SA w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej 4 na dalszy rozwój w/w Warsztatów.
3.Podjąć rozmowy z Dyrektorem ZGK w Sępólnie Krajeńskim w sprawie renegocjacji umowy z roku 1995 dot. ogrzewania z sieci miejskiej, obejmującej budynki będące własnością Gminy ( dot. szkół).
4.Przeprowadzić konsultacje z Radami Pedagogicznymi Szkół w Wałdowie i w Zalesiu oraz z rodzicami dzieci uczęszczających do w/w placówek w sprawie omówienia projektu połączenia w/w Szkół.
Ponadto Pan Antoni Dolny prosi o udostępnienie kserokopii dokumentu sprzedaży mieszkania, wydzielonego z budynku po „starej szkole” we Włościborzu z 2001r. i kserokopii dokumentu wyrażającego zgodę mieszkańców Włościborza na sprzedaż lokali, z przeznaczeniem na mieszkania w w/w budynku z 2003r.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął spotkanie.

Przewodniczący Komisji
Robert Grochowski

Protokółowała:
Hanna Sobiechowska


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (9 lutego 2011)
Opublikował: Administrator (30 marca 2011, 15:13:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij