Protokół Nr 49/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 3 października 2013r.


Protokół Nr 49/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
 w dniu 3 października 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Fröhlke- Zalewska;
2. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Witkowska
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:  
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji; 
  3. Informacja z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013r.;   
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.     
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie dwa protokóły ze swoich poprzednich posiedzeń w miesiącu wrześniu 2013r.
 
Ad.3. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła sprawę dotyczącą dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 30 sierpnia 2013r. Poinformowała, że dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszu gminnego części kosztów utrzymania mieszkania. Aby otrzymać taki dodatek trzeba spełnić kilka warunków. Podstawowym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Kolejnym warunkiem jest odpowiednia powierzchnia użytkowa. Nie może być ona większa niż ustalona ustawowo. Trzecim warunkiem są dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki zdrowotne i społeczne. Do przyznanie dodatku wnioskodawca podaje zarobki osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym  - z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Odrębnie określa się dochód wnioskodawców prowadzących gospodarstwa rolne. Do dochodów nie wliczane są różnego rodzaju zapomogi. Pani Grochowska zapytała czy do dochodu również wlicza się zasiłki stałe. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne jest wliczany do dochodu z Pomocy Społecznej, ale nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłków okresowych oraz celowych. Pani Sylwia Witkowska powiedziała o wysokości dodatku mieszkaniowego, która zależna jest od różnicy między dodatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości: 15-20% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym, 12-15% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2-4osobowym, 10-12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 osobowym i większym. Jeżeli osobie przysługuje dodatek a w mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, bądź gazu to przysługuje jej ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku. Wysokość dodatku mieszkaniowego włącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza bądź równa normatywnej powierzchni. Pani Izabela Fröhlke- Zalewska dopowiedziała kwestię obliczania dodatku mieszkaniowego. Uważa, że jest to dość skomplikowane ponieważ do każdego wniosku trzeba podejść indywidualnie. Każda osoba która składa wniosek musi dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potrzebne aby dodatek mieszkaniowy otrzymać. Wysokość dodatków mieszkaniowych wzrośnie z uwagi na opłatę śmieciową. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że w tym roku  złożono od stycznia do końca sierpnia 337 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 336 decyzji administracyjnych przyznającej dodatek mieszkaniowy oraz 29 decyzji odmawiającej tego świadczenia, liczba wniosków jest porównywalna z rokiem ubiegłym, w tym roku nie zdarzyło się odwołanie wnioskodawcy. Pani Wiesława Grochowska zadała pytanie dotyczące średniej wieku osób przeważnie składających wnioski. Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że trudno jest oszacować wiek osób, które najczęściej składają wnioski. Z tej formy pomocy korzysta każda grupa społeczna bez względu na to czy jest to osoba starsza czy są to młodzi ludzie. Jeżeli są możliwości uzyskania tej formy pomocy to z tego wnioskodawcy korzystają. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dopowiedziała że weryfikowane są wnioski w drodze wywiadu środowiskowego. Nadmieniła, że w związku z wejściem ustawy śmieciowej Ośrodek Pomocy Społecznej próbował wejść we współpracę z Urzędem Miejskim, ponieważ osoby wnioskujące o dodatek zmieniają deklaracje, w których ulegają zmianie dane odnośnie kosztów ponoszonych za śmieci na osobę. Osoby które składające wniosek o dodatek mieszkaniowy na 5 osób, jednocześnie zmniejszają w deklaracji śmieciowej  ilość osób faktycznie zamieszkujących. Pani Fröhlke- Zalewska stwierdziła, że wnioski te są czasami sprzeczne, w związku z nieprzejrzystymi przepisami w różnych materiach. Pan Herder stwierdził, że ustawa śmieciowa która weszła jest ogólnym odgórnym niepowodzeniem. Pani Sylwia Witkowska omówiła następnie nowo wprowadzoną ustawę obowiązującą od 2014r o dodatku energetycznym do dodatku mieszkaniowego. Ustawa prawa energetycznego wprowadziła nową definicję dotyczącą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, sprawa jest do wyjaśnienia, odnośnie kompetencji w w/w zakresie, kto będzie prowadził to zadanie.      
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie przedstawioną informację z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.
 
Ad.4. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Herder zapytał czy Państwo Szymańscy zostali wpisani do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego. Pani Grochowska odpowiedziała, że zostali wpisani. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wpis zostanie dokonany na sesji Rady Powiatu w miesiącu listopadzie
- Pan Herder powiadomił Komisje, że chce zwrócić się do Pana Buławy z prośbą o zebranie dokumentacji dotyczącej pośmiertnego odznaczenia Pana Borlika. Pan Dziarnowski stwierdził, że zasadnym byłoby rozważenie uhonorowania zbiorowo osób, które albo uniknęły albo poniosły męczeńską śmieć podczas egzekucji w czasie II Wojny Światowej. Komisja stwierdziła, że rzeczywiście zasadnym byłoby rozważenie uhonorowania zbiorowo osób, które poniosły męczeńską śmierć podczas II Wojny Światowej. Komisja postanowiła, że powróci do tematu podczas jednego z kolejnych posiedzeń.      
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
                                                                             Przewodnicząca Komisji   
                                                                              Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 października 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (23 grudnia 2013, 13:35:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626