Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2013r.


Protokół Nr 44/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 15 maja 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej – Danuta Daszkiewicz;
3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
4. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Julita Zwiefka.
 
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
  3. Opinia Komisji w sprawie projektów uchwał dot. utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu oraz utworzenia Klubu Malucha w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu;  
  4. Opinia Komisji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2012r.; 
  5. Analiza Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie; 
  6. Propozycje zmian w nazewnictwie osiedli na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego; 
  7. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja postanowiła, że zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia nastąpi na kolejnym jej posiedzeniu. 
 
Ad.3. Pani Daszkiewicz i Pani Bławat przedstawiły sprawy związane z utworzeniem Żłobka i Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Młyńskiej 33. Na wstępie Pani Daszkiewicz przedstawiła dwa projekty uchwał Rady Miejskiej dot.  utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu oraz utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu. Powiedziała, że podjęcie tych uchwał jest niezbędne, aby prowadzić prace przygotowawcze związane z  uruchomieniem Żłobka i Klubu Dziecięcego, które jest przewidziane od miesiąca września. Utworzenie tych instytucji nastąpi natomiast od miesiąca lipca, po to aby zakupić sprzęt, przeprowadzić konkurs na kierownictwo, zatrudnić pracowników. Pozostałe uchwały związane z funkcjonowaniem tych jednostek np. z odpłatnością zostaną przygotowane w miesiącu czerwcu. Pani Daszkiewicz powiedziała, że środki na Centrum Małego Dziecka i Rodziny zostały pozyskane z projektu napisanego przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w partnerstwie z Gminą, na funkcjonowanie, wyposażenie i płace pracowników, projekt był składany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, są to środki unijne, projekt będzie trwał do końca 2014r., kwota wnioskowana to 2.300tys.zł. Drugi z projektów z którym wystąpiła Gmina do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to program „Maluch”, jest on cykliczny, istnieje możliwość corocznego korzystania ze środków. Z tego programu Gmina może pozyskać miesięcznie na dziecko 960zł. (w Żłobku) i 700zł. (w Klubie Dziecięcym), środki będzie można pozyskiwać do 2018r. Kwota wkładu własnego do drugiego projektu wynosi 100tys.zł., przy pozyskaniu do tej pory 280tys.zł., pierwszy z projektów nie wymagał wniesienia wkładu finansowego, wkładem jest użyczenie tego budynku pod prowadzenie przewidywanej tam działalności, ze środków Gminy będzie tam natomiast założony alarm i monitoring oraz wynagrodzenie dyrektora, obsługi księgowej, woźnego, osób do sprzątania. Pani Daszkiewicz poinformowała, że Żłobek jak i Klub Dziecięcy będą funkcjonować jako odrębne jednostki budżetowe przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny.  Pan Herder zapytał, kto będzie ustalał wynagrodzenie dyrektora i np. sprzątaczki. Pani Bławat powiedziała, że wynagrodzenie dyrektora będzie ustalał Burmistrz natomiast wynagrodzenia pracowników dyrektor przy aprobacie Burmistrza. Pani Daszkiewicz nadmieniła, że dyrektor będzie pracownikiem Burmistrza, inni pracownicy będą pracownikami stowarzyszenia, dlatego też koniecznym będzie zawarcie porozumienia, żeby dyrektor miał wpływ na pracowników, nadzór nad Żłobkiem i Klubem Dziecięcym będzie miała Gmina.   Pan Herder zapytał, czy rodzice będą mieli wgląd, w jaki sposób jest sprawowana opieka nad dziećmi w Centrum Małego Dziecka, zapytał ponadto jakie będzie wyposażenie dla najmłodszych. Pani Daszkiewicz powiedziała, że będzie zamontowany monitoring, każdy z rodziców w przypadku wątpliwości co do jakości opieki będzie mógł zwrócić się o przejrzenie taśmy. Odnośnie wyposażenia odpowiedziała, że z projektu na wyposażeniu będzie 20 łóżeczek, kojce, wykładziny, nawet hamaki, dzieci będą mogły leżakować nawet na tarasach. Pani Daszkiewicz powiedziała, że w ramach projektu jest także opieka, wyżywienie dla dzieci, rodzic będzie płacił 90zł. miesięcznie, środki te będą wpływać do Gminy. Pan Herder zapytał jakie kwalifikacje będą posiadać osoby zatrudnione jako opiekunki, czy przejdą np. badania psychologiczne. Pani Daszkiewicz odpowiedziała, że będą posiadać kwalifikacje zgodne z charakterem pracy, na pewno będą zatrudnione osoby z wykształceniem wyższym po pedagogice opiekuńczo - wychowawczej, ponadto przy naborze będą prowadzone badania psychologiczne przez komisję złożoną z ekspertów, przedstawicieli gminy i stowarzyszenia. Pani Daszkiewicz podkreśliła, że aby pozyskać środki z konkursu, należało spełnić warunki związane z naborem dzieci np. jeśli dwoje rodziców pracuje, to aby dziecko zostało przyjęte do żłobka jedno z rodziców powinno na dzień przyjęcia przebywać co najmniej tydzień na urlopie wychowawczym. Można także przyjąć dzieci osób bezrobotnych, ale pod warunkiem że taka osoba aktywizuje się zawodowo podejmując pracę w ramach stażu. Dodała, że szczegółowe warunki przyjmowania dzieci są określone w statutach Żłobka i Klubu Dziecięcego. Pani Daszkiewicz powiedziała, że różnica pomiędzy Klubem a Żłobkiem polega na wieku przyjmowanego dziecka, do Żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia na czas 10 godzin a do Klubu Dziecięcego dzieci od roku życia  na czas minimalnie 5 godzin. W szczególnych przypadkach, za dodatkową odpłatnością, można także zapewnić dzieciom opiekę w soboty i niedziele. Pani Grochowska zapytała o przewidywane zatrudnienie. Pani Daszkiewicz odpowiedziała, że do Żłobka i Klubu Dziecięcego, powiedziała że przewiduje się zatrudnienie 7 opiekunek, 2 osoby do pomocy (tzw. asystenci wychowawcy), 2 kucharki, 1 intendenta, oraz na określoną liczbę godzin logopedę, rehabilitanta, na umowy zlecenia osoby do prac porządkowych. Podania o pracę będą składane na specjalnych drukach z logo projektu dopiero po ogłoszeniu naboru, który nastąpi w miesiącu czerwcu, tak że gdyby obecnie wpływały podania, to będą one nieaktualne. Pani Bławat odnośnie naboru dzieci, powiedziała że wszystkie przyjmowane będą uprzednio przebadane, będą posiadać kartę zdrowia, tak aby było wiadomo w jaki sposób należy się nimi opiekować w Żłobku, czy Klubie Dziecięcym.    
   
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie omówione projekty uchwał, jednocześnie dziękując inicjatorom za wkład pracy związany z przygotowaniem utworzenia Centrum Małego Dziecka i Rodziny.       
 
Ad.4. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
- udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
Nadmieniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy było omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej, zostało zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej a także przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Również opinia Komisji Rewizyjnej uzyskała pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.             
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekty uchwał przedstawione przez Panią Skarbnik Gminy, a tym samym jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2012r.       
 
Ad.5. Wobec aktualnego braku propozycji w w/w zakresie, Komisja przełożyła rozpatrzenie tego punktu na jedno ze swoich kolejnych posiedzeń, w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 
Ad.6. Pani Grochowska zapytała, czy mieszkańcy są zainteresowani nadaniem nazw osiedlom na terenie Sępólna Krajeńskiego. Pani Zwiefka odpowiedziała, że obecnie nie wpłynęły od mieszkańców żadne propozycje w zakresie utworzenia nowych osiedli na terenie miasta, dla nich ważniejszy jest konkretny adres przy konkretnej ulicy. Potwierdził to Pan Herder, pisma w tej sprawie przynosiły dzieci z Zespołu Szkół Nr 1, z jego wiedzy większość mieszkańców nie chce nadawania nazw osiedlom. Pan Nikel przypomniał, że były również wysłane pisma do Zarządów Osiedli, które nie stwierdziły potrzeby nazewnictwa osiedli.  
 
Komisja postanowiła, że powróci do tematu w miarę potrzeb tj. po ewentualnym zgłoszeniu propozycji w sprawie nazw osiedli przez mieszkańców, czyli Komisja pozostawiła w tej sprawie inicjatywę mieszkańcom miasta.         
 
W tym punkcie Pani Zwiefka poinformowała, że są przygotowane tabliczki oznaczające ulicę Słowackiego, kwestią jest tylko ich ustawienie przez pracowników Zakładu Transportu i Usług. Pani Grochowska zwróciła się, aby ustawienie nastąpiło jak najszybciej, jeszcze przed Sesją Rady Miejskiej.                         
          
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
        
                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                                Wiesława Grochowska  
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (15 maja 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 lipca 2013, 09:56:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661