Protokół Nr 37/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 3 stycznia 2013r.


Protokół Nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 3 stycznia 2013r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania;
2. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Julita Zwiefka.
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji za 2012r;
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.     
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu grudniu.
Ad.3. Komisja przygotowała i zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie ze swoich prac za 2012r.
Ad.4. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pani Grochowska powróciła do propozycji radnego Dudka w sprawie możliwości oznakowania tabliczkami informacyjnymi wjazdów na Osiedle Słowackiego. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że istnieje do wyjaśnienia kwestia, czy oznakowanie ma dotyczyć nazewnictwa „Osiedle Słowackiego” wtedy bowiem zaistnieje konieczność zmiany tegoż nazewnictwa, obecnie zespół bloków jest usytuowany na ulicy Słowackiego. Jego zdaniem istnieje możliwość takiego oznakowania, ale jako wjazdu na ulicę Słowackiego, oznakowanie nastąpiłoby standardowymi tablicami, jednolitymi dla oznakowania wszystkich ulic na terenie miasta. Do uzgodnienia pozostałby jedynie wybór miejsc w którym nastąpi umiejscowienie tablic informacyjnych. Zaznaczył, że już do tej pory wszystkie bloki są oznaczone dużymi, rozpoznawalnymi numerami budynków, namalowanymi na ścianach zewnętrznych zabudowań. Pani Grochowska powiedziała, że radny Dudek zaproponował zainstalowanie tablic informacyjnych na wszystkich obrzeżach wjazdowych, Pani Zwiefka stwierdziła, że również zrozumiała intencję radnego Dudka jako oznakowanie wjazdów na Osiedle Słowackiego, a to już byłaby skomplikowana procedura, utworzenie osiedla ponadto dołączenia do ulicy Słowackiego ulic przyległych, stanowiących z nią praktycznie jeden kompleks. Pan Nikel zaznaczył, że byłoby zasadnym, celem wyeksponowania, ustawienie widocznych tabliczek, takich jak zaproponował Sekretarz Gminy, czyli tabliczek jednolitych dla oznakowania ulic, nie natomiast tych dużych jak to jest w przypadku Osiedla Jana Pawła II. Pan Herder również podkreślił, ze ewentualne utworzenie Osiedla Słowackiego spowodowałoby obostrzenia m.in. konieczność wyodrębnienia strefy zamieszkania, a więc brak możliwości parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi, przychylił się wobec tego do możliwość ustawienia tablic standardowych dla nazw ulic przy ich wjazdach. Podobnego zdania był Pan Dziarnowski.
Komisja ostatecznie postanowiła, że do sprawy oznakowania wjazdów na ulice Słowackiego i ulice przyległe powróci na swoim posiedzeniu w miesiącu lutym. W związku z powyższym zwróciła się do inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Pani Julity Zwiefki o przygotowanie i przedstawienie na tym posiedzeniu projekty standardowych tabliczek (lub informacji pod nazwami innych ulic) oraz propozycji miejsc ich usytuowania.    
Pan Nikel zwrócił się również do Pani Zwiefki o rozważenie w czasie późniejszym możliwości ustawienia tablic informacyjnych wskazujących kierunek do instytucji publicznych oznaczających się np. inną czcionką liter użytych na tablicach wskazujących położenie ulic. Pani Zwiefka powiedziała, że w tym przypadku warto rozważyć wykorzystanie innej kolorystyki dla tych dwóch rodzajów tablic.                                                                 
- Pan Herder poruszył sprawę możliwości przedłużenia umowy dzierżawy na dalsze 10 lat dla „SPAMEDU” na prowadzenie działalności medycznej w gminnych pomieszczeniach przy ulicy Szkolnej 4. Jego zdaniem sprawa niepotrzebnie była opiniowana podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, skoro decyzję w tej sprawie i tak podejmie Burmistrz. Pani Wańke nawiązując do funkcjonowania „SPAMEDU” stwierdziła że np. w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Radońsku przyjmuje coraz mniej lekarzy.                  
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
                                                                                   
                                                                                      Przewodnicząca Komisji      
                                                                                       Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 stycznia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 kwietnia 2013, 10:10:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655