Protokół Nr 33/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej w dniu 4 października 2012r.


Protokół Nr 33/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej
w dniu 4 października 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Frohlke – Zalewska.      
 
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek;
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016;
4. Informacja z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2012r.
5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.  
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu wrześniu.
 
 
Ad.3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie  (szczegółowa informacja z w/w zakresu za 2012r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Dyrektor poinformowała, że w/w Program jest realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą w tej sprawie. Powiedziała, że ustawowy obowiązek realizowania programu istnieje od 2010r., jednak praktycznie część zadań z tego zakresu była już poprzednio realizowana. Podkreśliła, że trudnościami we wdrażaniu programu jest przede wszystkim mały kontakt ze sprawcami przemocy oraz trudności w nawiązaniu kontaktu z jej ofiarami a także nie zawsze dobre działanie sądów. Podkreśliła, że głównymi celami programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są:
1.     Systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Prowadzone w tym zakresie jest zestawienie niebieskich kart, obejmujących rodziny w których zaistniało zjawisko przemocy. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie następuje na cyklicznych posiedzeniach powołanego w tym celu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w którego skład wchodzą m.in. Dyrektor OPS, Burmistrz, kurator zawodowy, Komendant Powiatowy Policji, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele podmiotów medycznych, stowarzyszeń. Dodała jednak, że praktycznie cały ciężar zadań przejmowany jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.           
2.     Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. W tym zakresie prowadzona jest analiza obejmująca badanie efektów poprzez sporządzenie zakończenia niebieskich kart. Od stycznia do września 2012r. zakończono 12 niebieskich kart. Pani Dyrektor dodała, że prowadzona dokumentacja niebieskich kart została uznana za wzorcową przez inne placówki.       
3.     Podnoszenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie. Pani Dyrektor poinformowała, że w dniu 25 września odbyła się w Sępólnie Krajeńskim konferencja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencję zorganizowano ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” a uczestniczyło w niej około 100 osób m.in. parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy, samorządowcy, policjanci, kuratorzy jak również radni. Dodała, że podobna konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, na którą zaproszono również przedstawicieli naszego miasta.             
4.     Rozpowszechnianie ulotek i plakatów w szkołach, kościele parafialnym, Urzędzie Miejskim oraz placówkach służby zdrowia.
5.     Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie interwencji w środowisku, kierowanie do specjalistów zatrudnionych w  punkcie interwencji kryzysowej, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, wizyty pracowników socjalnych oraz dzielnicowych w godzinach popołudniowo – wieczornych w rodzinach. W tym zakresie w punkcie interwencji kryzysowej w tym roku udzielono 217 bezpłatnych porad. W punkcie przyjmuje 5 – ciu specjalistów, porad udziela prawnik, pedagog – socjoterapeuta, kurator zawodowy, pracownik socjalny oraz specjalista od poradnictwa rodzinnego. Pani Dyrektor zauważyła, że pomimo ponoszenia kosztów wynagrodzenia specjalistów punkt jest oblegany, a więc bardzo potrzebny dla mieszkańców. Pracownicy socjalni natomiast w asyście funkcjonariuszy policji przeprowadzili w tym roku 30 wizyt środowiskowych.                                       
 
Pani Dyrektor podkreśliła również bardzo dobrą pracę asystentów rodzinnych, dzięki zaangażowaniu których, pomimo orzeczenia sądu, 9 – cioro dzieci z jednej rodziny nie zostało umieszczonych w domu dziecka.       
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.   
 
 
Ad.4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji informację w zakresie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2012r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Dyrektor poinformowała, że odkąd dodatki mieszkaniowe przeszły do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej znacznie zmniejszyła się suma wypłacanych kwot, wydatki w tym zakresie spadły od 2008r. o około 50%. tj:
2008r. – plan – 825.590,55zł, wykonanie – 686.427,41zł.
2009r. – plan – 682.550zł. , wykonanie – 521.186,18zł.
2010r. – plan – 645.479,38zł., wykonanie – 490.513,44zł.
2011r. – plan – 505.030zł. , wykonanie – 501.115,88zł.
2012r. – plan – 495.200zł., wykonanie do 30 września – 390.949,16zł.                 
 
Powyższy spadek wydawanych kwot związany jest ze ścisłą weryfikacją wniosków składanych przez mieszkańców, sprawdzane są wszelkie dochody osób ubiegających się o wypłatę dodatków mieszkaniowych.             
 
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości. 
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                Przewodnicząca Komisji
                                                                                  Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
                       
 
 
           

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (4 października 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (17 grudnia 2012, 11:03:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 733