Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 15 czerwca 2011r.


Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 15 czerwca 2011r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania  
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:  
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Omówienie spraw związanych z utworzeniem Centrum Sportu i Rekreacji;
4. Propozycje kandydatur do wpisania do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego;
5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 19 maja 2011r.
 
Ad.3. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Sekretarz zaznaczył, że projekt jest opiniowany przez każdą komisję Rady Miejskiej.
 
         Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały
 
Ad.4. Pani Grochowska poinformowała, że wpłynęły wnioski  zawierające propozycje dwóch kandydatur do wpisania do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego:
 
1) Pana Ryszarda Litwiniuka (wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Sępólnie Kraj.) 
2) Pana Edwarda Stachowicza (wnioski: Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj., Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowie, Zespołu Szkół w Lutowie i Koła Gospodyń Wiejskich w Lutowie) 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przybliżył Komisji procedurę związaną z wpisem do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego.    
 
Komisja, po szczegółowym zapoznaniu się z w/w wnioskami zaopiniowała je jednogłośnie pozytywnie. Komisja swoją pozytywną opinię uzasadniła przede wszystkim faktem ogromu zasług dla społeczności, jakimi wykazali się za życia zaproponowani kandydaci, które to zostały ujęte we wnioskach załączonych do niniejszego protokołu. Komisja celem nadania sprawie dalszego biegu, wystosuje odpowiednie pismo w sprawie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.          
 
Ad.5. W wolnych wnioskach Przewodnicząca Komisji zwróciła się do jej członków o rozważenie kandydatur do przyznania Nagrody Statuetki Świętego Wawrzyńca, która jest wręczana corocznie podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, zawsze w dniu 10 sierpnia.
 
Sekretarz Gminy przybliżył Komisji procedurę związaną z wnioskowaniem kandydatur oraz wręczaniem nagrody.
 
Komisja rozważała następnie poniższe możliwości:
1) przyznanie nagrody Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom”;
2) zasugerowania środowiskom wiejskim wytypowanie szczególnie zasłużonej osoby.
 
Komisja ostatecznie postanowiła, że rozważy możliwość zawnioskowania kandydatur oraz wskazane powyżej możliwości , bez zwoływania odrębnego posiedzenia, w terminie do najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.
 
 
                                                                          Przewodnicząca Komisji
                                                                           Wiesława Grochowska            
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (15 czerwca 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 13:20:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789