Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 17 stycznia 2012r.


Protokół Nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 17 stycznia 2012r.
 
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
 
 
 
   Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku; 
2. Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dot. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin;
3.  Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.                      
 
 
Ad.2. Sekretarz Gminy poinformował, że uchwalona przez Sejm ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę obowiązek m.in. zatrudnienia w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk tzw. asystentów rodzinnych. Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r., w związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia przez Radę Miejska odpowiedniej uchwały regulującej rozszerzenie zakresu działalności Ośrodka. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ustawa wzbudza kontrowersje, z jednej strony ma na celu zapewnienie jak najdłuższego kontaktu rodziny z dzieckiem, z drugiej komplikuje procedurę nawiązania adopcji. Pani Frohlke – Zalewska stwierdziła, że ustanowienie asystentów rodzinnych jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że pracownicy socjalni ze względu na duży zakres obowiązków nie mieliby czasu na prawidłową pracę z rodziną. Powiedziała, że asystenci będą pracować 40 godzin tygodniowo, rozkład godzin pracy będzie ustalany z pracodawcą.  Dodała, że pomimo nakładania nowych obowiązków na Gminę Państwo nie zapewnia środków na ich prowadzenie, koszty zostaną poniesione przez Gminę, ma jednak w budżecie zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel. Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.  
     
W tym punkcie Pani Frohlke – Zalewska poinformowała o narastającym problemie osób bezdomnych. Powiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi z tego tytułu spore koszty. Przez okres trzech miesięcy zimowych koszt pobytu w ośrodkach opłacany przez OPS wynosi dla sześciu osób 24tys.zł.               
 
 
             
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.   
        
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji  
                                                                                 Wiesława Grochowska   
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (17 stycznia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 13:18:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870