Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2011r.

Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
3. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Julita Zwiefka

 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
4. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle
5. Omówienie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy.         
6. Wolne wnioski i zakończenie.   

    W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 8 kwietnia.

Ad.3. Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojtania przedstawił Komisji informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, która zostanie przedstawiona do akceptacji podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
Poinformował przede wszystkim, że większość uchwał została wykonana, około 2/3 całkowicie, pozostałe są w toku realizacji bądź niezrealizowane (z rożnych względów). Ponadto dodał, że cztery uchwały zostały uchylone ze względów proceduralnych.
Komisja przyjęła jednogłośnie informację do wiadomości.     

Ad.4. Pani Julita Zwiefka i Pan Sekretarz Gminy omówili projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Kawle i nadania mu statutu. Pan Sekretarz powiedział, że w sprawie możliwości utworzenia nowego sołectwa zostały przeprowadzone konsultacje – większość mieszkańców opowiedziała się za utworzeniem sołectwa Kawle (42-4-4 głosy w tej sprawie). Wobec powyższego zasadnym było przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały,    

Ad.5. Pan Sekretarz Gminy poinformował, że propozycje zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy zostały omówione i jednocześnie zaakceptowane podczas wszystkich zebrań sprawozdawczo – wyborczych.  Zmiany dotyczą poniższych zapisów, które proponuje się nanieść w Statucie Gminy:         
 
• (§2 pkt 6 Rada Sołecka zostaje nazwana podmiotem wspierającym działania sołtysa a nie organem
• §13 ust.6 Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia
• §34 ust.3 Środki finansowe Sołectwa stanowią Fundusz Sołecki  przeznaczony  na cele określone we wniosku Sołectwa uchwalanym corocznie przez Zebranie Wiejskie)
     
Sekretarz nadmienił, że proponowane zmiany mają odpowiednie zastosowanie do terenu miejskiego – w zakresie wynikającym ze specyfiki terenu miejskiego.      
Komisja zaakceptowała jednogłośnie propozycje w/w zmian.

Pan Herder zapytał o liczebność poszczególnych rad sołeckich. Sołeckich, jest niejednolita. Pan Sekretarz powiedział, że trudno się odnieść na bieżąco do ustaleń, które na pewno zapadły uprzednio w tej sprawie. Zasygnalizował, że podczas jednego z zebrań wiejskich mieszkańcy zwrócili się o powiększenie o jedną osobę składu Rady Sołeckiej. Pani Grochowska zwróciła uwagę na konieczność ujęcia w statutach zapisu, że środki ze sprzedaży mienia komunalnego nie wchodzą w skład funduszu sołeckiego.       

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie propozycje zmian do statutów jednostek pomocniczych, przedstawione przez Sekretarza Gminy, z jednoczesną prośbą o uwzględnienie w/w uwag.                          
     
 Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

                                                                              

                                                               Przewodnicząca Komisji 
                                                                Wiesława Grochowska     
protokołował:
Tomasz Dix

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (25 lipca 2011, 13:45:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924