Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2012r.


Protokół Nr 29/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 5 grudnia 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2013r.;
3. Zapoznanie się z projektem regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie;
4. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja  zadecydowała, że raz na kwartał będzie zapraszany przedstawiciel Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim w celu przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności. Ponadto w grudniu Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przedstawi informację z realizacji uchwał śmieciowych.
Komisja wypracowała i zatwierdziła jednogłośnie swój plan pracy na 2013r.
 
Ad.3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa rozdał członkom Komisji do zapoznania i przeanalizowania przed kolejnym posiedzeniem, projekt regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Sępólno Krajeńskie, dostosowany do nowej tzw. „ustawy śmieciowej”
Pan Dera wyjaśnił, że najpopularniejsza metoda naliczania opłaty za wywóz nieczystości jest tzw. metodą od osoby, w niektórych samorządach naliczane jest np. od zużycia wody.
Poruszono także sprawę zamknięcia składowiska we Włościbórku i wywożenia śmieci do Bladowa. Pan Dera przytoczył wypowiedź Pani Wojewody, która stwierdziła, że nakaz zamknięcia składowisk, które mają jeszcze pozwolenie na działanie jest niezgodne z przepisami a zwłaszcza niegospodarne. Pan Horyd powiedział, że na sesji Pan Burmistrz przedstawił ustalenia związku gmin, które porozumiały się w celu wspólnego prowadzenia polityki śmieciowej. Pan Dera dodał, że powinno związać się z gminą która będzie odbierać śmieci a także będzie skłonna współpracować z naszą gminą a nie tylko przedstawi suche zasady do stosowania, na które się nie ma w żaden sposób wpływu.
Pan Dera wyjaśnił radnym, że według przepisów nowej ustawy Gmina ma obowiązek dostarczyć pojemniki i worki do segregacji, ponadto wyciąg z regulaminu będzie w formie ulotki dla mieszkańców i ta ulotka będzie zawierać zasady segregowania śmieci
Ustawa obejmuje indywidualnych mieszkańców, gospodarstwa domowe a firm już nie, dlatego przedsiębiorcy muszą podpisać dwie umowy warto zauważyć, że rolnicy są także przedsiębiorcami i umowa dla przedsiębiorców będzie albo od pojemnika albo od ilości odpadów.
 
Ad.4. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
-  Komisja przeanalizowała wniosek Centrum Medycznego SPAMED w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy budynków przychodni w Sępólnie Krajeńskim, Wałdowie i Radońsku - na okres kolejnych 10 lat.
 
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przedłużeniem umowy.
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji                             
                                                                                              Antoni Dolny 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (5 grudnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (25 stycznia 2013, 08:52:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810