Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2012r.


Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 14 listopada 2012r.
 
 
   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera;
3. Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Sępólnie Kr. -  Stanisław
    Rakowski;
4. Skarbnik Gminy Sępólno Krajeńskie – Anna Buchwald;
5. Przedstawiciel Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bernard Orłowski;
5. Przedstawiciel Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bogumił Szpojda;  
6. Przedstawiciel Izby Rolniczej  - Piotr Wenda;
7. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Stanisław Stróżyński.   
 
    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Podsumowanie konkursów ekologicznych;
  4. Omówienie działalności organizacji rolniczych;
  5. Opinia w sprawie możliwości wykupu drogi w Wiśniewce; 
  6. Opinia w sprawie statusu dębów w Niechorzu;
  7. Opinia w sprawie propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r.;
  8. Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013r.;
  9. Wolne wnioski i zakończenie.   
 
   W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
   
Ad.2 Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu październiku.    
 
 
Ad.3. Pan Bernard Orłowski przedstawił Komisji informację podsumowującą organizację konkursów ekologicznych i estetyki zagrody w 2012r. Poinformował, że w tym roku nie doszło do organizacji konkursu ekologicznego na terenie naszej Gminy, podjęte jednak zostały starania o zorganizowanie takiego konkursu w 2013r., tym bardziej że tego rodzaju konkursy już były na naszym terenie przeprowadzane.  Nawiązując do konkursów estetyki zagrody, powiedział, że posiadają one szerszy zakres, taki konkurs obejmie kompleksowo teren całej wsi, piętnaście wytypowanych gospodarstw rolnych, szczegółowy zakres tego konkursu zostanie ujęty w nowo opracowanym regulaminie. Niestety w roku bieżącym ten konkurs został zawieszony, powodem było ograniczenie środków i brak potwierdzenia uczestnictwa. Nadmienił, że informacje o dalszych planach w zakresie organizacji konkursów przedstawi na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji w 2013r.                    
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.          
 
 
Ad.4.  Pan Szpojda podkreślił, że o działalności Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych radni są informowani na bieżąco.           
Pan Stróżyński powiedział, że obecnie najpoważniejszym problemem w działalności izb rolniczych są trudności odzyskiwania przez rolników odszkodowań wynikających ze szkód łowieckich, w tym przypadku Izba Rolnicza próbuje łagodzić spory pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi. Pan Stróżyński nawiązał również do sposobu sprzedaży gruntów agencyjnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, grunty są wprawdzie dzielone i istnieje możliwość ich zakupu ale są obarczone umową dzierżawy, tak że rolnik który zakupiłby grunt nie mógłby otrzymywać dopłat, zakupiona ziemia nie przynosiłaby mu pożytku. Pan Wenda przybliżył działalność Komisji ds. Ekonomiki i Produkcji Rolnej w Przysieku, poruszano tam m.in. perspektywiczne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, omawiano projekty uchwał dot. rolnictwa, przeprowadzono szkolenie na temat szkód łowieckich, poruszano oddolne inicjatywy w sprawie budowy dróg m.in. biegnącej z Piaseczna w kierunku Małej Cerkwicy. Jeszcze raz zwrócił się do Komisji  o poparcie tej inicjatywy, łączącej drogi na terenie dwóch gmin, inwestycje można wykonać etapowo np. w roku następnym sporządzić dokumentację projektową. Pan Wenda odnośnie propozycji stawki podatku rolnego na 2013r. stwierdził że kryterium jego ustalenia nie powinien być wskaźnik inflacji lecz tegoroczne fakty np. obejmujące zaistnienie dużych strat związanych z wymrożeniem upraw. Nawiązując do infrastruktury drogowej, stwierdził że jego zdaniem tereny wiejskie są pomijane, zwrócił się aby w przyszłorocznych budżetach przeznaczać określone środki na budowę dróg na terenie wiejskim.                                                                
Pan Rakowski poinformował, że Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego realizuje przede wszystkim zadania wynikające z bieżących problemów rolników, jednym ze sposobów rozwiązywania problemów jest organizowanie ogólnodostępnych szkoleń rolniczych. Nadmienił, że w tym roku zmieniły się terminy stosowania nawozów organicznych, np. w tym zakresie można używać obornika i gnojowicy do 15 listopada, a nie jak dotychczas do końca roku.                                           
 
Komisja przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.                         
 
Pan Dera przypomniał, nieco już zapomnianą, lecz bardzo ważną dla miejscowych rolników sprawę, dotyczącą uniknięcia objęcia terenów Gminy Sępólno Krajeńskie tzw. obszarem szczególnie narażonym na związki azotu (OSN).        
                     
 
Ad.5. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przedstawił Komisji ponownie sprawę możliwości wykupu przez gminę gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Wiśniewce. Poinformował, że wycena rzeczoznawcy gruntu zaproponowanego do sprzedaży przez Pana ………… wynosi 20tys.zł. Tymczasem oferent żąda za ten grunt kwoty w wysokości 40tys.zł.            
 
Komisja podtrzymała swoje uprzednie stanowisko w w/w sprawie tj. opowiedziała się  jednogłośnie za możliwością wykupu drogi, ale w cenie zgodnej z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę tj. za kwotę 20tys.zł. 
 
 
Ad.6. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przedstawił Komisji pismo Dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, informujące o przeprowadzeniu przeglądu drzew i stwierdzeniu stanu chorobowego jednego z trzech dębów rosnących na działce gminnej w Niechorzu. W ślad za tą informacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w sprawie możliwości uznania przez Gminę Sępólno Krajeńskie w formie uchwały Rady Miejskiej za pomniki przyrody wszystkich wskazanych trzech dębów rosnących w Niechorzu. Nadmienił, że w przypadku uznania dębów za pomniki przyrody, Gmina będzie ponosić określone koszty zabiegów pielęgnacyjnych i nie może ingerować w ich naturalną wegetację (obumarcie drzew może nastąpić tylko w naturalny sposób).     
           
Komisja zaopiniowała niejednogłośnie negatywnie (cztery głosy „przeciwne”, przy jednym głosie „wstrzymującym się”) możliwość nadania przedmiotowym dębom statusu pomników przyrody, uznając że nadanie tego statusu wiązałoby się z koniecznością ponoszenia zbyt dużych kosztów na zabiegi pielęgnacyjne tych drzew (koszt pielęgnacji jednego drzewa to około 3 – 10tys.zł. rocznie).                                                 
 
 
 Ad 7. Pani Skarbnik zapoznała Komisję z następującymi propozycjami stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r., obejmujących :
-  wymiar podatku rolnego
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.        
- wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty.
 
 
Omawiając propozycje stawek w/w podatków i opłat lokalnych na 2013r. Pani Skarbnik zaznaczyła, że obejmują one ich wzrost o 4%, zgodnie z przyjętym wzrostem budżetu po stronie dochodowej, dotyczy to również podatku rolnego. Nadmieniła, że przewidywany wzrost stawek przyniósłby wpływy podatkowe większe niż w poprzednim roku o kwotę 301tys.402zł.    
Została też zasygnalizowana sprawa  zatrudnienia na umowę zlecenie przez Urząd Miejski inkasenta do prowizyjnego pobierania opłat za posiadanie psów, co miałoby zwiększyć ściągalność opłaty i jednocześnie przyczynić się do ustalenia faktycznej liczby czworonogów.   Ustalono, że sprawa będzie jeszcze omawiana podczas kolejnych posiedzeń.
    
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowane wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2013r. Proponowane stawki zostały również zaakceptowane przez przedstawicieli Izby Rolniczej i Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.     
 
                 W tym punkcie Komisja zaopiniowała również jednogłośnie pozytywnie projekty uchwał w sprawie stawki opłaty targowej na 2013r., wzrastającej zgodnie ze wskaźnikiem o 4%,  oraz ujednolicenia uchwały w tej sprawie na 2012r., przedstawione przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.   
             
 
 
Ad 8. Pani Skarbnik przedstawiła procedurę uchwalenia budżetu. Wyjaśniła, że do dnia 15 listopada projekt budżetu zostanie złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Przewodniczącego RM, następnie Przewodniczący RM udostępnia projekt wszystkim radnym, na początku miesiąca grudnia odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej celem wypracowania opinii w sprawie tego projektu. Przedstawiła następnie ogólne założenia do tego projektu. Powiedziała, że proponowany plan dochodów przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast wzrost wydatków o 2,7%. Nadmieniła, że budżet jest zrównoważony tj. kwota przewidywanych dochodów jest równa przewidywanym wydatkom tj. zarówno po stronie dochodowej jak i rozchodowej jest planowana kwota w wysokości 43mln.97tys.zł. Poinformowała również o głównych przewidywanych inwestycjach, którymi są m.in.   budowę 4km. wodociągu Włościbórz, Włościbórek, Komierowo , dofinansowanie budowy I etapu drogi Sępólno Kraj. – Wiśniewka , dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych, budowa ulicy Krasickiego, budowa 1km. drogi Wilkowo –Wałdówko, budowa nawierzchni ulicy Składowej , budowa chodników na ulicy Chojnickiej, zakup materiałów do utwardzenia dróg, adaptacja na lokale mieszkalne budynku przy ul. Kościuszki 17, wykup budynku przy ul. Przemysłowej, wykup gruntu pod przepompownię w Trzcianach, gruntu w Radońsku pod plac zabaw i drogi Wiśniewa – Wiśniewka, budowa „żłobka”, budowa oświetlenia na ulicach Rzecznej, Składowej i Niechorskiej, realizacja projektu kluczowego. Łącznie wydatki inwestycyjne majątkowe to kwota 3mln.802.441zł. Nadmieniła, że projekt budżetu został wstępnie zaakceptowany przez Komisję Budżetu i Handlu, gdzie ponadto omówiono szczegółowo wszystkie wnioski złożone do budżetu oraz wypracowano wspólne stanowisko z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach projektów budżetów tych jednostek.     
                                         
 
Komisja przyjęła jednogłośnie do wiadomości informację w sprawie projektu budżetu przedstawioną przez Panią Skarbnik Gminy.
 
                                       
Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Rakowski zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleniu dot. zasad rozliczania podatku dochodowego. Zaprosił również do udziału w olimpiadzie wiedzy rolniczej, poprosił zebranych o rozpropagowanie tych informacji wśród rolników na terenie wiejskim.                         
- Pan Wenda zwrócił uwagę na konieczność rozbudowy infrastruktury wiejskiej, jego zdaniem należałoby opracować w tym zakresie odpowiednie zasady i ująć w projekcie budżetu systemowo, określone środki na w/w cel.
 
 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.     
  
 
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                            Antoni Dolny
                                                                                           
 
 
protokołował:
Tomasz Dix             

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (14 listopada 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (25 stycznia 2013, 08:41:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716