Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 10 stycznia 2012r.


Protokół Nr 16/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 10 stycznia 2012r.
 
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Przewodniczący Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bogumił Szpojda
3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Piotr Wenda
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
5. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin Koniszewski  
6. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Bartosz Łangowski     
 
  
   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Podsumowanie prac Komisji za 2011r.;                       
4. Plan budowy kolektorów ściekowych i wodociągów na 2012r.;
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.            
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu grudniu.     
 
 
Ad.3. Komisja zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie ze swoich prac za 2011r. przygotowane przez Przewodniczącego Komisji.                     
 
 
Ad.4. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Pan Koniszewski przedstawił Komisji informację z zakresu zamierzeń budowy kolektorów ściekowych i wodociągów na 2012r. (pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pan Jagodziński zasugerował możliwość doprowadzenia do spięcia istniejących kolektorów celem objęcia nimi wsi Komierówek.     
Pan Dolny zasugerował również możliwość włączenia wsi Sikorz do kolektora ściekowego.      
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.   
 
 
Ad.5. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:     
- Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Zbigniew Tymecki przedstawił Komisji propozycję Starostwa Powiatowego w sprawie możliwości utworzenia klasy gimnazjalnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.
Podkreślił, że propozycja obejmuje utworzenie jednej klasy (25 – 26 uczniów) grupującej najlepszych uczniów z terenu gminy, co jest niejako zaprzeczeniem zasady powszechnej dostępności do obowiązkowego nauczania na poziomie gimnazjum. Zaznaczył, że utworzenie klasy skutkowałoby dezorganizacją systemu nauczania w gminnych szkołach, szczególnie w placówkach na terenie wiejskim. Pan Tymecki podkreślił, że utworzenie klasy, zgodnie z ustawą, jest uwarunkowane koniecznością wyrażenia zgody na ten fakt przez Radę Miejską. Pan Tymecki omówił następnie koncepcję utworzenia gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w kontekście opinii uzyskanych ze środowiska oświatowego Gminy Sępólno Krajeńskie (pisemny materiał informacyjny w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).                          
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie negatywnie możliwość utworzenia klasy gimnazjalnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.     
Poproszeni przez Pana Dolnego o swoją opinię przedstawiciele Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Szpojda oraz Izby Rolniczej Pan Wenda również opowiedzieli się przeciw utworzeniu klasy gimnazjalnej przy liceum ogólnokształcącym. 
- Pan Jagodziński stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu powinien być obecny Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej celem wyjaśnienia spraw związanych z propozycją podwyżek cen wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich. Ustalono, że Dyrektor ZGK zostanie zaproszony na następne posiedzenie Komisji.
- Pan Dolny zasugerował, aby przy każdorazowej inwestycji budowy wodociągów prowadzić konsultacje z rolnikami celem uzyskania od nich zgody w zakresie trasy przebiegu prac ziemnych związanych z prowadzoną inwestycją.
- Pan Łangowski zwrócił się do Komisji o zaopiniowanie możliwości wykupu przez Gminę trzech dróg, Komisja po przedstawionych wyjaśnieniach:
a) zaopiniowała jednogłośnie negatywnie możliwość wykupu od Państwa ………… drogi w Kawlach prowadzącej w kierunku łąk należących do wnioskodawców;
b) zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie możliwość wykupu od Państwa …………….. tzw. „białej drogi” na odcinku Wiśniewa – Wiśniewka (tym bardziej, ze droga stanowi trasę szkolnego autobusu i została utwardzona w zakresie gminy);
c) zobowiązała Pana Łangowskiego do szczegółowego rozpoznania (poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej)  oraz ponownego przedstawienia na następnym posiedzeniu Komisji celem zaopiniowania sprawy możliwości wykupu drogi w Wiśniewce (droga zwyczajowa).               
- Pan Dolny przypomniał sprawę zasygnalizowaną przez użytkowników drogi prowadzącej do ogródków działkowych w Sikorzu tj. możliwość jej formalnego wytyczenia.
- Pan Dolny poruszył sprawę uszkodzonej polnej drogi w kierunku Komierówka, za budynkiem piekarni, uszkodzenie nastąpiło w trakcie prac wodociągowych, obecnie jest rozjeżdżana przez ciężki sprzęt.
- Pan Dolny poruszył również sprawę uszkodzonej drogi w Sikorzu w okolicy posesji Pana …………., jego zdaniem za uszkodzoną drenarkę powinien zapłacić wykonawca prowadzonych tam uprzednio prac.
- Pan Wenda przypomniał o wniosku który wpłynął do Burmistrza w sprawie możliwości utwardzenia (wspólnie z Gminą Kamień Krajeński) dróg w Trzcianach i Piasecznie w kierunku Małej Cerkwicy (na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie odcinek dróg wynosi około 4 km., koszt utwardzenia wyniósłby około 6 – 7 mln. zł.). Komisja stwierdziła, że już uprzednio uwzględniono priorytety w zakresie kolejności budowy dróg – obecnie jest to droga w Wilkowie, niemniej jednak Komisja zasugerowała Panu Wendzie ponowienie wniosku w tej sprawie do Burmistrza celem uzyskania odpowiedzi.
- Pan Wenda zwrócił uwagę na konieczność dokonania profilowania rowów przy drogach na terenie wsi Piaseczno. Komisja stwierdziła, że prace w tym zakresie powinno zlecić sołectwo, w ramach posiadanych środków.                                                
          
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                         Przewodniczący Komisji   
                                                                                  Antoni Dolny       
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 stycznia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 12:50:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786