Protokół Nr 8/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2011r.

Protokół Nr 8/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 21 czerwca 2011r.  

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu) oraz zaproszeni goście:

1. Stanisław Rohde - Przewodniczący Rady Miejskiej  
1. Bogumił Szpojda – przedstawiciel Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
2. Stanisław Stróżyński – przedstawiciel Izby Rolniczej
3. Dariusz Wojtania – Sekretarz Gminy
4. Jarosław Dera – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji.
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia gminnego programu budowy   
    przydomowych oczyszczalni ścieków.    
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
    azbest.   
6. Opinia w sprawie pisma Sołectwa Włościbórz w sprawie możliwości utwardzenia drogi
    Włościbórz – Włościbórek.
7. Wolne wnioski i zakończenie.               

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 17 maja 2011r.   

Ad.3 Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji. Nadmienił, że projekt uchwały jest przedstawiany każdej Komisji Rady Miejskiej do akceptacji (projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).  

Pytania do projektu uchwały:
- Pan Jagodziński zapytał skąd wzięła się proponowana nazwa „Centrum Sportu i Rekreacji”. Pan Wojtania wyjaśnił, że nazwa została zaproponowana przez dwie komisje rady miejskiej.  

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.    

Ad.4. Pan Dera przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu). Nadmienił, że budowa przydomowych oczyszczalni jest zasadna na terenach, które ze względów ekonomicznych nie zostaną objęte siecią kanalizacyjną. Koszt jednostkowy budowy oczyszczalni (wraz z dofinansowaniem 50%) wynosi średnio około 7 – 8 tys. zł.       

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.  

Ad.5. Pan Dera przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dot. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
- Pan Grzeca zapytał, jaka jest cena zdjęcia tony azbestu z dachu. Pan Dera odpowiedział, że do tysiąca złotych.     

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.   

Ad.6. Pan Dera przedstawił Komisji pismo Sołectwa Włościbórz w sprawie możliwości utwardzenia drogi Włościbórz – Włościbórek (pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).

Pan Dolny powiedział, że problem trwa długo, mieszkańcy ponownie zwracają się z prośbą o utwardzenie drogi, aby zaistniała możliwość dowozu dzieci do szkoły, tym bardziej że mieszkańcy Włościbórka wykonali dużo pracy we własnym zakresie.
Pan Jagodziński stwierdził, że  Pan Dolny dwa lata temu we własnym zakresie pozyskał transport żużla na drogę, Komisja powinna teraz pozytywnie zaopiniować dalsze utwardzenie drogi, żeby przeznaczyć środki na utwardzenie drogi. Pan Horyd dodał, że Włościbórek to jedyna miejscowość, z której dzieci nie są dowożone do szkoły (osiem dzieci), jest za przyznaniem środków na utwardzenie drogi, tym bardziej że była inicjatywa, mieszkańcy sami nawozili kamień na drogę. Pan Dolny poinformował, że w okresie ostatnich pięciu lat mieszkańcy nawieźli na drogę około 800 ton kamienia polnego i 300 ton żużla (odcinek 2,5km.) Do kompletnego utwardzenia potrzebne jest około 20 transportów kamienia.
Komisja stwierdziła, że 20 transportów kamienia na drogę powinno stanowić dodatkową pulę, niezależną od tłucznia przyznanego sołectwom. Pan Grzeca dodał, że przetarg na zakup tłucznia powinien być jak najwcześniej np. w styczniu, tak aby tłuczeń był rozwożony już wczesną wiosną.   

Ostatecznie, po dyskusji Komisja jednogłośnie postanowiła, że zwróci się z wnioskiem do Komisji Budżetu i Handlu o zabezpieczenie w projekcie budżetu gminy na 2012r. dodatkowych środków na zakup 20 transportów tłucznia na utwardzenie drogi Włościbórz – Włościbórek (koszt około 30tys.zł.), odrębnie od środków przeznaczonych na zakup tłucznia dla poszczególnych sołectw (nowo proponowana kwota – 200tys.zł.)                                           
Komisja stwierdziła również, że zasadnym byłoby wskazywanie w poszczególnych sołectwach miejsca, gdzie będzie składowany rozwożony tłuczeń.  

Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grzeca zapytał o możliwość wdrożenia programu dot. oświetleń dachów (solary). Pan Dera poinformował, że wprowadzenie programu będzie rozważane.         
- Pan Szpojda zapytał o gminny program budowy dróg, jego zdaniem w tym programie powinien być większy nacisk na drogi wiejskie        
-  Pan Dera poruszył sprawę szacowania szkód w płodach rolnych powstałych z tytułu przymrozków. Poinformował, że w tej sprawie spłynęło około 70 wniosków rolników, sugerujących klęskę, jest tylko jedna forma pomocowa, kredyt. Formalne wymogi do przyznania świadczenia zostały na razie spełnione tylko w jednym wniosku.
- Pani Wańke zapytała dlaczego wciąż nie jest oznakowana trasa do Jeziora Juchacz. Pan Dera powiedział, że sprawę dawno przekazał do zarządu dróg powiatowych, niestety nie ma reakcji.
- Pan Dolny, w związku z pożarem w gospodarstwie rolnym w Lutowie, zaproponował wystąpienie do Burmistrza o pomoc finansową dla pogorzelców. Pan Horyd powiedział, że Burmistrz zapewnił, że rolnik zostanie zwolniony z płatności podatku. Pan Grzeca poinformował, że gmina przeznaczy drewno na odbudowę dachu posesji, to też decyzja Burmistrza. Pan Szpojda powiedział, że ZKiOR wystąpiło z wnioskiem o przeprowadzenie zbiórki środków dla pogorzelców.                             
- Pan Dolny nawiązał do niefortunnej wypowiedzi Pana Szpojdy podczas ostatniej Sesji, że Komisja zajmuje się tym co nie trzeba oraz że został wyproszony z obrad Komisji. Pan Dolny poprosił o wyjaśnienie tej wypowiedzi, bo takie zdarzenie jego zdaniem nie miało miejsca. Pan Szpojda powiedział, że po wypracowaniu wystąpienia do ministerstwa, podziękowano mu za udział w posiedzeniu, pomimo że w dalszej części posiedzenia były przewidziane ważne sprawy do omówienia, m.in. podział tłucznia. Jego zdaniem, jeśli się zaprasza kogoś na posiedzenie komisji, to powinno mu się umożliwić uczestnictwo do końca posiedzenia. Pan Dolny zauważył, że zaistniało być może nieporozumienie, punkt został zakończony, podziękowało się za wyjaśnienie sprawy, temat został skończony. Można było sprawę wyjaśnić od razu a nie podejmować temat na Sesji. W związku z powyższym oczekuje przeproszenia podczas kolejnej Sesji.                           
Komisja, po dyskusji bez konieczności przeprowadzenia glosowania, uznała sprawę za zakończoną, bez konieczności dalszego wyjaśniania.
- Pan Stróżyński poruszył sprawę przygotowywania przez ANR sprzedaży posiadanej ziemi dla rolników, proponowany przez Agencję wkład własny rolników powinien wynieść 20%. Jego zdaniem rolników nie stać obecnie na wygospodarowanie takich kwot. Pan Dolny zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem o obniżenie wkładu własnego rolników do 2%.
Komisja, po dyskusji wypracowała w tej sprawie odpowiedni wniosek, który skieruje do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Oddział w Przysieku (wypracowany pisemny wniosek stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).

    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie
                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                    Antoni Dolny  


protokołowała:
Edyta Łucyszyn
                               
    
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (21 czerwca 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 13:00:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873