Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2011r.

Protokół Nr 7/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:  
1.   Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Koordynator ds. sportu – Tadeusz Telicki
3. Przedstawiciel Gminnej Spółki Wodnej – Wojciech Kantak
4. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera    


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń;
3. Informacja w zakresie czystości jezior oraz wyposażenia miejsc wypoczynkowych w infrastrukturę sanitarną;
4. Informacja z bieżącej działalności spółki wodnej;
5. Rozpatrzenie wniosków Komitetów Organizacyjnych wsi Wysoka Kraj. i Wiśniewka w sprawie inicjatyw lokalnych;           
6. Przeprowadzenie wizji lokalnych: wysypiska we Włościbórku, drogi we Włościborzu i drogi w Teklanowie;      
7. Sprawy bieżące;       
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch  poprzednich posiedzeń.

Ad.3. Pan Telicki przekazał Komisji informacje w zakresie czystości jezior oraz wyposażenia miejsc wypoczynkowych w infrastrukturę sanitarną.
Poinformował, że woda z Jeziorze Sępoleńskim jest badana przed sezonem przez sanepid, posiada obecnie odpowiednią klasę czystości. Nie ma natomiast badań nad Jeziorem Juchacz, woda jest jednak czysta. Dodał, że zlecenie badań czystości wody jest odpłatne.
Zdaniem Komisji woda powinna być także badana na Jeziorze Juchacz oraz Jeziorze Lutowskim, przynajmniej raz, przed sezonem letnim.    
Pan Telicki poinformował, że przy Jeziorze Sępoleńskim znajdują się dwa sanitariaty przenośne „toi-toi”, po jednym natomiast przy Jeziorze Juchacz i Lutowskim.
Pan Grzeca zapytał o inne wyposażenie np. przebieralnie. Pan Telicki odpowiedział, że żadne kąpielisko nie posiada przebieralni.
Pan Jagodziński zapytał o stan pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie. Pan Telicki powiedział, że zaistniała sugestia Komisji Gospodarki Komunalnej, aby pomost został rozebrany, jako stwarzający zagrożenia dla kąpiących się.
Komisja stwierdziła, że pomost powinien zostać dopuszczony do użytkowania, ale odpowiednio naprawiony przed sezonem, zgodnie z odpowiednimi wymogami (m.in. w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym).
Odnośnie przebieralni a także miejsca dla ratowników powiedział, że sprawy z tego zakresu powinny być uregulowane w przyszłym roku.

Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Pana Telickiego.              


Ad.4. Pan Kantak przedstawił Komisji informację w zakresie bieżącej działalności spółki wodnej (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Grzeca zapytał o tegoroczne zatrudnienie w spółce. Pan Kantak powiedział, że spółka zatrudnia do prac w terenie tylko 3 osoby ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, w roku ubiegłym w tym okresie było zatrudnionych 10 osób. Nastąpiło więc pogorszenie sytuacji, tym bardziej że obecnie osoby są zatrudniane tylko na 3m-ce, a w roku ubiegłym zatrudnienie było na okres pół roku. Nawiązując do posiadanego sprzętu powiedział, że na stanie Gminnej Spółki Wodnej są 4 wykaszarki, 3 piły mechaniczne oraz koparka.
Pan Horyd zapytał o kwestię wykaszania rzeki Kamionki. Pan Kantak odpowiedział, że w tym roku jest przewidywane dwukrotne wykaszanie. Pan Dera zwrócił się do Pana Kantaka, aby upominał się w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nakle o wyczyszczenie Rzeki Sępoleńki. Pan Dolny zasygnalizował również, że mieszkańcy proszą o udrożnienie rowów w Teklanowie i Włościborzu. Pan Dolny poruszył także sprawę drogi z Niechorza do Komierowa, obecnie droga przesiąka, prawdopodobnie przy drodze był kiedyś rów, odbierający wodę. Zwrócił się do Pana Dery, aby rozpoznał możliwość odtworzenia rowu melioracyjnego. Pan Horyd poruszył sprawę umożliwienia przejezdności drogi szkolnej Wałdowo – Komierowo. Aby droga była przejezdna potrzeba około 10-15 zestawów tłucznia na jej utwardzenie oraz należy wyciąć przydrożne drzewa. Pan Rohde poinformował, że rozmawiał o tej sprawie z Burmistrzem, dopóki droga będzie nieprzejezdna transport będzie się odbywał drogą główną. Natomiast na przydział tłucznia powinna być wygospodarowana odrębna pula środków.           

Po dyskusji, Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Pana Kantaka.                       

Ad.5. Pan Dera przedstawił Komisji  wnioski Komitetów Organizacyjnych wsi Wysoka Kraj. i Wiśniewka w sprawie inicjatyw lokalnych (dotyczy dofinansowania organizowanej działalności – szczegóły dot. inicjatyw znajdują się w załączonych pismach).             

Komisja jednogłośnie pozytywnie poparła inicjatywy Komitetów Organizacyjnych wsi Wysoka Kraj. i Wiśniewka.                

Ad.6.  Komisja przeprowadziła wizje lokalne: wysypiska we Włościbórku, drogi we Włościborzu i drogi w Teklanowie; 
1) wysypisko nieczystości we Włościbórku – Komisja nie wniosła zastrzeżeń, co do jego funkcjonowania
2) droga we Włościborzu – Komisja stwierdziła konieczność podjęcia działań mających na celu jej utwardzenie
3) droga w Teklanowie – zdaniem Komisji powinno zostać wypracowane optymalne rozwiązanie w sprawie możliwości przeprowadzenia udrożnienia drogi, powinna zostać dokonana wycena wypracowanego rozwiązania. Istotnym jest także, czy droga jest geodezyjnie wytyczona.                 

Ad.7. W sprawach bieżących:
- Pan Dera zwrócił się do Komisji o wytypowanie spośród jej członków osób do składu Komisji szacującej straty w płodach rolnych produkcji rolniczej wynikłe z tytułu tegorocznych przymrozków. Komisja wytypowała poniższe osoby:
1. Danuta Wańke
2. Zdzisław Grzeca
3. Kazimierz Horyd
4. Kazimierz Jagodziński

Komisja zasugerowała, aby w pracach Komisji uczestniczył również Prezes Oddziału Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Bogumił Szpojda.

Pan Rohde zwrócił się do Komisji, aby spowodowała zaproszenie na sesję Rady Miejskiej poświęconą rolnictwu, kilku wyróżniających się producentów rolnych. Pan Grzeca powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Pana Orłowskiego, mającego stały kontakt ze środowiskiem wiejskim.        

Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grzeca poinformował o wniosku 15 rolników z Lutowa w sprawie możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
- Pan Dolny powtórnie zasygnalizował potrzebę doprowadzenia wody do Włościbórka        
- Pan Dera poinformował, że w związku ze zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie niezbędnym będzie dokonanie zmian uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 


                                                                                         Przewodniczący Komisji 
                                                                                              Antoni Dolny  
protokołował:
Tomasz Dix


       


 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (17 maja 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (18 lipca 2011, 15:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199