Protokół Nr 45/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 2013r.


Protokół Nr 45/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w dniu 17 czerwca  2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Radna – Wiesława Grochowska;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;  
5. Prezes MLKS „Krajna” – Jarosław Bogdanowicz;
6. Poprzedni Prezes MLKS „Krajna” – Jarosław Tadych;
7. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 – Katarzyna Kolasa;
8. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 – Irena Hamerlik – Jaskulska;
9. Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich – Hanna Sobiechowska;
10. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.            
 
 
     Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
 3. Informacja w zakresie realizacji wniosków wysuniętych na poprzednim posiedzeniu;
 4. Rozpatrzenie pisma Dyrektorów Szkół w sprawie zakupu pracowni komputerowych;
 5. Informacja w zakresie podziału środków finansowych w oświacie na 2013r. oraz realizacja budżetów do dnia 31 maja 2013r.;
 6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2013r.;
 7. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy;
 8. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
 9. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego biblioteki publicznej;
 10. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian wysokości diet dla sołtysów;
 11. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie;
 12. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
 13. Rozpatrzenie wniosku MLKS „Krajna”;
 14. Wolne wnioski i zakończenie.          
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.    
 
 
Ad.2. Komisja, po uwzględnieniu uwag Pana Grochowskiego o konieczności naniesienia do protokołu wypowiedzi, które pominięto przy jego sporządzeniu, zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu maju br.    
 
Ad.3. Nawiązując do realizacji wniosków wysuniętych na poprzednim oraz kwietniowym posiedzeniu Komisji Pan Drogowski poinformował, że:
- zostało skierowane pismo do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie analizy wydatków Zarządu Osiedla Nr 1;
- odpowiedzi na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu były udzielane na bieżąco.      
 
 
Ad.4. Pan Drogowski odczytał pismo skierowane do Komisji w kwietniu przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1, Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Podstawowej w Zbożu, dotyczące możliwości zakupu nowych stanowisk komputerowych. Jako pierwsza w sprawie zabrała głos Dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Poinformowała ona Radnych, że zwrócili się do nich z prośbą o pomoc w poszukaniu rozwiązania problemu jakim jest przestarzały sprzęt w szkołach. Zgodnie z przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji w 2013 roku jeden uczeń powinien zajmować jedno stanowisko komputerowe. Nie jest on jednak spełniony w szkołach. Następnie zabrała głos Dyrektor Zespołu Szkół nr 3, która informuje, że w roku 2011 Szkoły przy pomocy Dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przystąpiły do projektu „Cyfrowa Szkoła” o doposażenie pracowni komputerowych. Mimo wielkich starań projekt został odrzucony. W tygodniu jeden zestaw komputerowy użytkuje dwudziestu czterech uczniów. Traci on przez to swoją awaryjność. Z wypowiedzi Pani Katarzyny Kolasy można stwierdzić, że liczą oni na przychylność w planowanym przyszłorocznym budżecie. Informuję ona o wpływających ofertach na sprzęty po leasingowe, które można kupić taniej. Dla celów szkolnych jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie przy tak dużej ilości użytkowników, gdyż nie ma żadnej gwarancji. Skarbnik Gminy oświadcza, że w miarę posiadanych środków należy systematycznie uzupełniać sprzęt. Proponuje też aby wniosek o zakupie był ujęty w projekcie budżetu. Komisja nie poparła ofert po leasingowych.
 
Ostatecznie Skarbnik Gminy i Komisja jednogłośnie przychyliła się do wniosku skierowanego przez Dyrektorów Szkół.
 
 
Ad.5. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił podział środków finansowych w oświacie na 2013 r. (tabelaryczne informacje w tym zakresie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przedstawione informacje obejmowały:
- Subwencja ostateczna na rok 2013 dla Gminy Sępólno Krajeńskie
- Zestawienie subwencji ostatecznej dla szkół, budżetów na 2013r. oraz zwiększeń na remonty i inwestycje dokonanych w lutym i planowanych na kwiecień
- Zestawienie subwencji ostatecznej dla szkół i budżetów na 2013r. – bez uwzględnienia zwiększeń na remonty i inwestycje dokonanych w lutym i planowanych na kwiecień
- Zestawienie ilustrujące zdjęte zadania remontowo-inwestycyjne i możliwości ich realizacji w 2013r.
-Zestawienie ważniejszych, planowanych wydatków remontowych, zakupowych i inwestycyjnych usuniętych z budżetu 2013r.
- Zestawienie inwestycji i remontów przedłożonych do wprowadzenia na sesji w kwietniu 2013r.
- Budżet oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na 2013r.
- Zestawienie ważniejszych, planowanych wydatków remontowych zakupowych i inwestycyjnych przyjętych do budżetu w lutym 2013r.
- Wyniki sprawdzianów szkół podstawowych z Gminy Sępólno Krajeńskie w latach 2002-2013
 
Pan Marek Tymecki nawiązując do funkcjonowania szkół i przedszkoli w 2013 roku stwierdził, że młodzież w Gminie Sępólno Krajeńskie uczą nauczyciele o wysokim poziomie kwalifikacyjnych, lecz różnie przenosi się to na egzaminy końcowe, gdyż na to mają wpływ bardzo różne czynniki. Podkreślił także, że największe niedobory finansowe są w Zespole Szkół nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej uważa, że problemem  w szkołach nie jest za duża liczba uczniów tylko np. za dużo wydawanych pieniędzy na zwolnienia lekarskie w czasie roku szkolnego. Podkreślił, że globalnie podstawowe funkcjonowanie szkół nie budzi zastrzeżeń, wprawdzie środki na niektóre zadania inwestycyjne zostały odroczone, lecz istnieje możliwość ich przywrócenia.  
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
 
Ad.6. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą uzupełnienia wkładu własnego do żłobka i klubu dziecięcego jako konsekwencja prowadzonej uchwały o utworzeniu tych jednostek, zmiany z rozstrzygnięciem przetargu zagospodarowania odpadów oraz sprawy bieżące. Ujęte zostały też zmiany planu finansowego po stronie dochodów i wydatków związane  z zwiększeniem.
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącym zmian budżetu.
 
 
Ad.7. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmiana ta związana jest ze zmianą budżetu (dochody i wydatki w takiej samej kwocie), ale najistotniejsze zmiany to przeznaczenie wyniku finansowego.
 
 
Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła, że ubiegłym roku zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego odbywało się na mocy zarządzenia Burmistrza. W tym roku bilans skonsolidowany zostanie zatwierdzony uchwałą. Bilans skonsolidowany jest to bilans jednostki samorządu terytorialnego, bilans łączny jednostek organizacyjnych gminy, bilanse instytucji kultury oraz bilanse spółek, które są własnością gminy. Aby sporządzić bilans skonsolidowany wszystkie sprawozdania tych jednostek muszą być zatwierdzone.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała bilans skonsolidowany.
 
 
Ad.9. Pani Anna Buchwald omówiła sprawozdanie finansowe biblioteki publicznej które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych załączonych do tego sprawozdania. Burmistrz nie może zatwierdzić tego sprawozdania ponieważ w statucie biblioteki publicznej to nie wynika w związku z czym kompetencja w tej sprawie należy do rady.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe biblioteki publicznej.
 
 
Ad.10. Pani Anna Buchwald przybliżyła sprawę projektu uchwały dot. zmian wysokości diet dla sołtysów, jest to konsekwencja decyzji, która została podjęta w kwietniu. Uchwała została wprowadzona w czerwcu, uchwała ustala dietę uzależnioną od liczby mieszkańców. Po uzgodnieniach każdy sołtys otrzymuje 250 zł diety jako składnik stały, 50 zł za każdą obecność na sesji. Sołectwo, które ma największą liczbę mieszkańców otrzymuje 100 zł. Od tej kwoty liczy się wskaźnik, którym to wskaźnikiem potraktowane są pozostałe sołectwa. Zdaniem Pani Anny Buchwald nikt z sołtysów na tej zmianie nie straci. Pan Kazimierz Drogowski uważa, że sołtysi powinni przychodzić na sesje po to, żeby móc przenieść na tereny osiedla te informacje które zapadają. Większość uczęszcza na nie tylko, żeby podpisać się na liście obecności i przeszkadzają w sesji za pomocą telefonów komórkowych, które zakłócają porządek.
Przy jednym głosie wstrzymującym komisja zadecydowała pozytywnie zmiany wysokości diet dla sołtysów.
 
 
Ad.11. Pani Hanna Sobiechowska inspektor Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła propozycję uchwały. Uchwała dotyczy pewnych nakładów kosztów pieniędzy. Według ustawy musi być uchwała określająca wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku. Na ostatniej sesji Pan Burmistrz zaproponował, żeby opłata dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym nie była wyższa niż 100 zł. Wyżywienie natomiast będzie wynosiło tyle ile jest w oparciu na terenie Gminy Sępólno. Każdy rodzić płaci tylko za faktyczny pobyt dziecka w żłobku czy klubie dziecięcym. W dalszej części wypowiedzi Pani Hanna Sobiechowska zapoznała radnych o wziętym udziale przez Gminę Sępólno Krajeńskie w programach w których uzyskali dodatkowe pieniądze. Projekt będzie trwał do 2014 roku. Koszty utrzymania żłobka pokryją się z tych programów. Pani Skarbnik w wypowiedzi na przedstawioną propozycję, uznała że przez 1,5 roku żłobek będzie funkcjonował na mocy porozumienia ze stowarzyszeniem. Gmina będzie ponosić koszty utrzymania budynku i administracji żłobka (kierownik, sekretariat, kadry). Pan Herder stwierdził, że 50 groszy za godzinę w żłobku jest zbyt małą kwotą, gdyż opiekunki są znacznie droższe. Skarbnik Gminy uważa, że żłobek należy najpierw rozreklamować, by później podnieść cenę z 50 groszy za godzinę do 1 zł. Z wypowiedzi Pana Roberta Grochowskiego wynika, że całkowicie popiera uchwałę dotyczącą funkcjonowania żłobka. Uważa, że jest to bardzo dobra opcja dla młodych, szukających pracy czy też pracujących matek.
 
Komisja zaopiniowała niejednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (4 głosy „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”).    
 
 
Ad.12. Pani Sobiechowska przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.    Natomiast Pani Skarbnik złożyła wyjaśnienia do przedstawionej uchwały dotyczące zatrudnienia. Zatrudnienie będzie przez stowarzyszenie na mocy porozumienia, a Gmina będzie zatrudniać dyrektora. Gmina nie będzie prowadzić rekrutacji.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.13. Pan Drogowski zapoznał Komisję z wnioskiem MLKS „Krajna” o dofinansowanie w kwocie 1tys.zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie występu tenisistki stołowej na mistrzostwach Polski. Pani Anna Buchwald powiedziała, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wyjaśniła również zasady i procedurę składania tego rodzaju wniosków.
Pan Bogdanowicz zasygnalizował problem niewystarczających kwot dotacji na działalność sportową, zasugerował możliwość w ramach tej samej kwoty dotacji przekierowania nadwyżki kwot na utrzymanie obiektów właśnie na działalność sportową. 
Komisja zasugerowała Pani Skarbnik, aby rozważyć taką możliwość zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. 
 
 
Ad.14. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Pan Herder zadał pytanie skierowane do Pani Anny Buchwald dotyczące jeziora Piaszczynek. Jezioro zostało wydzierżawione kołu wędkarskiemu za non profit. Pana Herdera  zainteresował okres za jaki zostało jezioro wydzierżawione. Skarbnik Gminy obiecała zapoznać się ze sprawą i jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie. Pan Marian Herder zadał drugie pytanie lecz tym razem skierowane do Pana Jarosława Dery dotyczące wniosku do budżetu związanego z ulicą Konopnickiej na wykonanie projektu na odwodnienie. W odpowiedzi Pan Dera przyznał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby taki wniosek złożyć do kolejnego budżetu, żeby skupić się na wyznaczonym zadaniu. Pan Drogowski powiedział, że będzie zasadnym złożenie takiego wniosku przez Komisje Budżetu. Kolejne pytanie Pana Herdera dotyczyło konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie kolei. Czy kolej zobowiązuje się do napraw swoich lamp? W odpowiedzi na to pytanie Pan Dera stwierdził, że patrząc na mapy tego terenu kolej to są tereny wyłączone. Kolej nie poczuwa się nawet żeby sprzątnąć swój teren wzdłuż torów. Gmina wysyła ludzi którzy uprzątną tamten teren, lecz generuje przez to dla siebie koszty. Pan Drogowski nawiązał do wniosków wysuniętych na poprzednim posiedzeniu. Wyjaśniając Pan Dera nawiązał do ulicy Krasickiego, że korytowana jest na głębokość 56 cm. Następne pytanie Pana Drogowskiego dotyczyło pustej donicy na Placu Wolności, która powinna zostać zagospodarowana kwiatami, a także sprawa zagospodarowania przejścia na molo i znajdującej się tam ławki.  Pan Dera odpowiedział, że na przejściu  jest zrobione tyle ile było zaplanowane w budżecie, a ławką na molo nie można nic zrobić dopóki nie zostanie odebrany projekt kluczowy. Z kolei na zapytanie Pani Grochowskiej dotyczące słupków oświetleniowych  powiedział, że po otrzymaniu pozwolenia budowlanego sprawa została przekazana do Ref. Irg. a burmistrz zalecił przyspieszyć sprawę  i ogłosić przetarg na ich zainstalowanie. Nawiązując do nowej gospodarki odpadami Pan Dera powiedział, że nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca. Od 1 czerwca zadeklarowało się 12775 osób z tego około 8 tysięcy będzie segregowało odpady, a około 4 tysiące nie będzie segregowało.
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.        
 
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                              Kazimierz Drogowski 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (17 czerwca 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (11 września 2013, 13:16:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620