Protokół Nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 7 sierpnia 2013r.


Protokół Nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 7 sierpnia 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki.
3. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Maria Grochowska.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
  3. Kontrola wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.;
  4.  Informacja o budżetach szkół przed rokiem szkolnym 2013/14;
  5. Analiza wydatków Zarządu Osiedla Nr 1;
  6. Wolne wnioski i zakończenie.   
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącach czerwcu i lipcu br.
W tym punkcie Pani Grochowska omówiła uwagi wniesione przed Komisję podczas wizji lokalnej ścieżki rowerowej. Komisja, nawiązując do swoich ustaleń w sprawie ścieżki wskazała również konieczność prawidłowego oznakowania przebiegu ścieżki w Więcborku (na przejściu dla pieszych na głównej drodze od strony wyjazdu z placu targowego).
    
 
Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji wykonanie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2013r. Oznajmiła, że sprawozdanie jest po wstępnej kontroli Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, pod kątem formalnym. Zaczęła od omawiania wyniku finansowego. I półrocze zakończyło się nadwyżką w wysokości 2. 072. 960,57zł. Na koniec I półrocza zobowiązania bieżące wynosiły prawie 900.000zł z czego większość były to zobowiązania wynikające z tytułu płac. Większość dochodów jest zrealizowana w 50%, ich ogólne wykonanie wynosi 53,50%.  Dochody, które mogą być niezrealizowane są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnośnie wydatków Pani Skarbnik powiedziała,  że ogólnie są zrealizowane na poziomie 48,96%, mniejsze wykonanie jest w wydatkach majątkowych, związane jest to z sezonowym prowadzeniem inwestycji. Pani Buchwald następnie omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową. Poziom zadłużenia na koniec czerwca wynosi 9. 293. 941,34 zł. Daje to wskaźnik zadłużenia w wysokości 20,36% do dochodów planowanych (maksymalny wskaźnik ustawowy – 60%), natomiast relacja spłat zobowiązań do planu dochodów wynosi 5,92% (maksymalny wskaźnik ustawowy – 15%). Dodała, że zadłużenie sukcesywnie spada., zmalały również poręczenia i gwarancje za zobowiązania ZGK, wynoszą na koniec czerwca 859.115,55zł.
 
Komisja nie wniosła uwag do wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2013r.
 
 
Ad.4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację o budżetach szkół przed nowym rokiem szkolnym 2013/14 (tabelaryczne informacje w tym zakresie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przedstawione informację obejmowały:
- Zestawienie subwencji ostatecznej dla szkół, budżetów na 2013r. oraz zwiększeń na remonty i inwestycje dokonanych w lutym i planowanych na kwiecień;
- Zestawienie inwestycji i remontów przedłożonych do wprowadzenia na sesji w kwietniu 2013r.;
- Zestawienie ważniejszych, planowanych wydatków remontowych zakupowych i inwestycyjnych przyjętych do budżetu w lutym 2013r.;
- Planowana dotacja MEN na 2013r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;
- Zestawienie ilustrujące zdjęte zadania remontowo- inwestycyjne i możliwości ich realizacji w 2013r.;
- Zestawienie ważniejszych, planowanych wydatków remontowych zakupowych i inwestycyjnych usuniętych z budżetu w 2013r.;
- Budżet oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na 2013r.;
- Zestawienie subwencji ostatecznej dla szkół i budżetów na 2013r. – bez uwzględnienia zwiększeń na remonty i inwestycje dokonanych w lutym i planowanych na kwiecień.
 
 Pan Tymecki zwrócił uwagę, że pierwotnie dla spięcia budżetu szkół i przedszkoli zrezygnowano z wielu remontów i inwestycji, jednak te zadania wracają do realizacji w trakcie roku, m.in. z nadpłat ZUS za miesiąc grudzień. Na pytanie Pana Grzecy o niedobór w Zespole Szkół Nr 3 powiedział, że dzieje się tak m.in. z powodu korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Co najmniej raz w roku dotyczy to minimum 2 osób. Osoba która jest na urlopie dostaje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki specjalne płatne z budżetu szkoły, dochodzi również kwestia płatnych zastępstw. Dodatkowo osoby, które są na urlopie utrudniają uzyskanie tzw. średnich wynagrodzeń, jeden urlop kosztuje praktycznie 90. 000 zł. Nadmienił również, że kolejnym problemem związanym z niedoborami szkół jest prowadzenie świetlic podczas gdy szkoła jednocześnie organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli. Następnie Pan Tymecki zwrócił uwagę na koszt oddziałów przedszkolnych, oddział na terenie wiejskim kosztuje 100. 000zł., w mieście są tańsze bo nie płaci się dodatku wiejskiego, ogólnie przedszkola kosztują 3mln zł. Stwierdził, że do utrzymania szkół w roku bieżącym Gmina nie dołożyła ani złotówki, funkcjonują one w ramach subwencji i zeszłorocznych nadwyżek. Nadmienił jednak, że w latach kolejnych sytuacja może już nie być tak dobra. Pan Grochowski zapytał o subwencję na przedszkole nr 2. Pan Tymecki powiedział, że subwencje dostało tylko przedszkole nr 1 ponieważ miało dzieci niepełnosprawne. Pan Grochowski zapytał także o przebudowę klatki schodowej w tym przedszkolu. Pan Tymecki powiedział, że musi dojść do przebudowy, tym bardziej że straż nakazała sporządzić raport o jej stanie technicznym. Pan Grochowski zwrócił się o przekazywanie bieżących informacji w zakresie przebudowy klatki schodowej. Pan Tymecki nawiązując do funkcjonowania przedszkoli powiedział, że zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2015r. dzieci 4 - letnie a od 2017r., 3 – letnie nabędą prawa do uczęszczania do przedszkoli, likwidacji ulegną także oddziały „zerowe”. Zgodnie z przewidywaną liczbą dzieci nie spowoduje to większych problemów na terenie miejskim, jednak na terenach wiejskich zaistnieje na pewno konieczność rozbudowy obiektów szkolnych lub budowy przedszkoli. Pan Tymecki zapoznał następnie Komisję z dokumentacją projektową na prowadzenie zajęć dla 27 grup dzieci klas 1-3 w szkołach podstawowych, dotyczy zakupu ponad 1500 pomocy dydaktycznych. Można pozyskać 273 tys.zł., projekt jest złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Drugi, przygotowany  do przedłożenia na pozyskanie kwoty 326tys.zł. to projekt dla wszystkich klas gimnazjalnych, przewiduje realizację różnorodnych zajęć, m.in. wyboru zawodu, komputerowych, wyrównawczych. Pan Tymecki podsumowując podkreślił, że obecnie, tym bardziej jeśli udałoby się pozyskać pieniądze z projektów, sytuacja wygląda dobrze, niestety kolejne lata w oświacie mogą być gorsze, m.in. skończy się realizacja grantów oświatowych oraz ograniczy się możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z projektów.                    
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości. 
 
 
Ad.5. Komisja przystąpiła do omówienia wydatków Zarządu Osiedla Nr 1 obecnej kadencji. 
Pan Grochowski poprosił  Panią Skarbnik o faktury wystawiane na Osiedle Nr 1 tej kadencji. Chciałby zobaczyć opisy oraz jakie było przeznaczenie środków np. 999zł. na zakup kiełbas, o to też pytali mieszkańcy.  Na festynie, na który zakupiono kiełbasy nie były one rozdawane za darmo, sprzedawano je po 5zł.   Zwrócił uwagę na przerzucanie kwot w budżecie samorządu. Z punktu na punkt albo z paragrafu na paragraf może środki przerzucać zarząd osiedla, ale nie jednoosobowo,  ale zarząd nie może tego robić z działu na dział bez zgody mieszkańców, mają do tego prawo mieszkańcy, którzy poprzednio ten budżet zatwierdzili. Przypomniał wystąpienie m.in. Pana Burmistrza który oznajmił, że pieniądze nie mogą być przejedzone, nie może być też rozdawnictwo na stowarzyszenia, straże, chóry kościelne itd. Np. była kwota 3.500 zł., zwiększyła się do 4500zł., to pewnemu Panu było wolno. Nawiązał do ujętego w sprawozdaniu chodnika, który tak naprawdę wcale nie powstał, kolejną rzeczą było wyrównanie dróg nie utwardzonych na Osiedlu nr 1 za 1370 zł gdzie równiarka nie pokazała się ani razu. Nie dlatego że była zepsuta tylko dlatego, że to należy do zadania Gminy. Następnie powiedział o działach z budżetu 2010 roku czyli na nową kadencję zarządu osiedla. Dział pierwszy „Integracja mieszkańców Osiedla Nr 1”, można tam zrobić wszystko. Dział drugi „Poprawa jakości dróg publicznych” – zapewnienie bezpiecznego poruszania się mieszańcom po osiedlu, szacowane wydatki wyniosą 2.870zł. Drobne naprawy, oprócz równiarki to kwota na drobne naprawy chodników na terenie osiedla – kwota 1.500zł. Ta kwota bez zebrania mieszkańców została wrzucona w naprawę i konserwację placu zabaw przy ulicy Polnej, kwota 3.500zł.  Nie można wrzucić kwoty z jednego działu w drugi, a na co poszła ta kwota 3.500zł. Ponadto zakup drukarki, do czego, zarząd nie posiada komputera, więc po co ta drukarka, dla kilku kartek na potrzeby zarządu, drukarka jest w mieszkaniu prywatnym. Jeśli była potrzeba to jest pendrive i można kilka stron wydrukować w urzędzie, więc czy zakup drukarki jest zasadny. Należy wyjaśnić, czy osiedle rządzi jednoosobowo oraz zasadność jego wydatków. Czy należy wydatkować środki na wycieczki skoro są potrzebniejsze rzeczy. Czy zarówno zarząd osiedla jak i mieszkańcy wyrazili zgodę na takie wydatkowanie środków. Pani Skarbnik powiedziała, że nie dysponuje protokołami z posiedzeń Zarządu Osiedla. Natomiast jeśli chodzi o wydatki osiedla, to księgowość otrzymuje faktury, na których wykonanie zadania potwierdza przewodniczący zarządu oraz merytoryczny kierownik urzędu, księgowość bada wydatki pod względem rachunkowym. Zaproponowała, aby Komisja zaprosiła na swoje posiedzenie zarząd osiedla celem wyjaśnienia wątpliwości w powyżej poruszonych sprawach.      
 
Ostatecznie Komisja postanowiła, że w dniu 13 sierpnia br. o godz. 8.00 odbędzie  swoje kolejne posiedzenie, na które zaprosi Zarząd Osiedla Nr 1 celem wspólnego wyjaśnienia spraw poruszonych w niniejszym punkcie posiedzenia.  
 
Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
 
- Pan Grochowski poruszył kwestię działek gminnych na danej posesji, budynków bez pozwolenia zbudowanych na tych działkach  oraz nielegalnych wjazdów na te działki. Jako radny chciałby sprawdzić wątpliwe przypadki, jeśli będzie potrzeba pisma do referatu w tej sprawie to wystąpi z takim pismem, prosiłby aby na jednej z komisji sprawdzić mapy ze stanem rzeczywistym. Poza tym zwrócił uwagę, że niektóre osoby piszą skargi nie będąc w ogóle zameldowane na terenie Sępólna Krajeńskiego, tymczasem w tej sprawie interweniuje komisja, chodzi o sprawę na ulicy Krzyżowej 1.
- Pan Dudek zwrócił uwagę, że nawet gdy są robione nowe drogi, to nie przewiduje się przy nich ścieżek rowerowych.
 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.     
 
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                  Grzegorz Dudek 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (7 sierpnia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2013, 15:31:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631