Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2013r.


Protokół Nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 6 lutego 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska;
2. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Witkowska;
3. Główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Grochowska.
 
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Analiza wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim;
  3. Wolne wnioski i zakończenie.      
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 
 
 
Ad.2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Frohlke – Zalewska na wstępie przedstawiła wydatki Ośrodka. W 2012r. budżet na same wynagrodzenia wynosił 1.507.172zł., w tym roku w OPS było zatrudnionych ponad 50 osób, w tym rocznie zatrudnia się na 6 m-cy zgodnie z zapotrzebowaniem 8 - 9  opiekunek poprzez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych, co odciąża koszty płac. Na dalsze 6 m – cy opiekunki są zatrudniane w ramach budżetu na najniższej pensji plus ewentualnie dodatek stażowy. OPS korzysta również z takich form zatrudnienia jak staże, przyuczenia do zawodu, czy pracownicy biurowi (szczególnie w świadczeniach rodzinnych), także w ramach robót publicznych, trudno bowiem przy obecnej ilości zadań obciążać nimi dodatkowo stałych pracowników. Dodała, że w świadczeniach rodzinnych, w związku z dużym obciążeniem pracą, 3% otrzymywanej dotacji z przeznaczeniem na płace nie wystarcza na ten cel, w tym dziale dużym kosztem jest również obsługa bankowa (12tys.zł. w skali roku). Innymi kosztami związanymi z płacami to wypłata nagród jubileuszowych, która w związku z duża liczbą pracowników następuje praktycznie corocznie (np. 7 w 2012r.). Poinformowała, że oprócz środków otrzymywanych z Gminy, OPS dysponuje również dotacją Wojewody na wynagrodzenia, w 2012r. była to kwota 298tys.zł. Podkreśliła, ze  w OPS pracują osoby z różnym wykształceniem, niższe kwalifikacje posiadają zwykle opiekunki, natomiast pracownicy biurowi są zatrudniani zgodnie z kierunkowym wykształceniem.                 
Pan Dudek zapytał, czy jeśli ktoś z pracowników podniesie swoje kwalifikacje, to czy otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Pani Dyrektor odpowiedziała, że wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w regulaminie wynagradzania Ośrodka określiła jedna, że pracownik który ukończył studia podyplomowe otrzymuje jednorazową nagrodę w wysokości 500zł. brutto. Także sporadycznie w ciągu następuje wyrównanie wynagrodzeń dla osób, które skończyły studia do wysokości wynagrodzenia osoby na podobnym stanowisku, która posiada trochę wyższą płacę. Odnośnie wynagrodzeń nadmieniła, że od trzech lat wzrastają one na poziomie inflacji, w ubiegłym roku nie było żadnej podwyżki, wynagrodzenia w OPS kształtują się na poziomie od 1.800 do 3.000zł. brutto (wynagrodzenie zasadnicze).
Pani Dyrektor powiedziała, że sporą część budżetu na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z bardzo dużą liczbą prowadzonej dokumentacji, pochłania zakup tonerów, papieru, utrzymanie kserokopiarek, jest to wydatek roczny około 10tys.zł., ponadto relatywnie duże są koszty to opłacenie licencji i programów komputerowych. W zakupie materiałów mieści się również sukcesywny zakup nowych komputerów, rocznie w tym roku 4 sztuki, dwa lata temu zakupiono również nowy serwer za 16tys.zł., stare komputery o ile będzie to zgodnie z prawem spróbują przekazać do biedniejszych rodzin. Z paragrafu zakup materiałów w ubiegłym roku zakupiono również narożnik na potrzeby rozmów odbywanych przez psychologa z klientami Ośrodka, do zagospodarowania, co wiąże się z określonymi kosztami pozostaje również sala po Gminnym Centrum Informacji. Ponadto bieżące utrzymanie czystości w obiekcie to koszt około 4tys.zł. rocznie. Pani Miczko zapytała o zamiar zakupu samochodu służbowego na potrzeby OPS. Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie stosują ryczałt za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, 300km. miesięcznie, łączny koszt transportu razem z delegacjami za 2012r. wyniósł 18tys.zł., być może jednak w przyszłości zdecydują się na zakup samochodu służbowego. Pani Dyrektor podała również koszt używania telefonów komórkowych dla wszystkich pracowników Ośrodka – 7.600zł., koszt miesięczny zamyka się w kwocie od 670 do 900zł., koszt roczny telefonów stacjonarnych zamyka się w kwocie 3.500zł. Pani Dyrektor nawiązała do dochodów OPS, praktycznie wszelkie świadczenia wpłacane do OPS są przekazywane do Gminy, m.in. fundusz alimentacyjny czy opłaty za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pani Miczko zapytała o ściągalność świadczeń alimentacyjnych. Pani Grochowska odpowiedziała, że do ubiegłego roku ściągalność była bardzo niska, poniżej 5%, dopiero obecnie kiedy Ośrodek wszczął procedury egzekucyjne ściągalność wzrosła, obecnie jest 160 dłużników. Pani Dyrektor wskazała, ze dużym problemem w tym zakresie jest fakt, ze większość dłużników alimentacyjnych pracuje za granicą, kwota do spłacenia jest duża 1.300tys.zł. Podała również koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej w budynku (49.200zł. rocznie). Odnośnie budynku OPS wskazała także, że praktycznie dach nadaje się do wymiany, nie posiada on stropu, nie jest ocieplony, podczas deszczu dochodzi do jego przecieku i zalewania pomieszczeń, także wybijała woda z niedrożnej kanalizacji. Nadmieniła, ze na pewno w przyszłości niezbędnym będzie zmiana konstrukcji dachu.  
 
Pani Dyrektor w dalszej części poinformowała, że łączny budżet OPS to kwota 11mln.zł. OPS realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, co roku przez radnych jest przyjmowany program przeciwdziałania alkoholizmowi z wyszczególnieniem kwot na poszczególne działania, środki można wydać tylko na ten cel. Łącznie z przeciwdziałaniem narkomani realizowanym przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” fundusz ten wynosi 270tys.zł. rocznie, z tego funduszu są m.in. realizowane zawody piłkarskie dla tzw. „dzikich drużyn”, w których uczestniczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wszystkie otrzymują upominki oraz turniej siatkarski dla gimnazjalistów. Z „alkoholówki” jest dofinansowane działanie świetlicy terapeutycznej, dofinansowuje się leczenie uzależnień w ośrodkach zdrowia, wynagrodzenie członków 10 – cio osobowej Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowane są pogadanki na temat zasad sprzedaży napojów alkoholowych, pogadanki, zawody i konkursy w szkołach zawierające elementy profilaktyki, dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka. Dodała, że w zakresie przeciwdziałania funkcjonuje punkt konsultacyjny. Kolejnym działaniem jest punkt interwencji kryzysowej, pracuje tam 6 specjalistów (radca prawny, socjoterapeuta, psycholog, kurator zawodowy, pracownik socjalny, poradnictwo rodzinne) jego zadaniem jest prowadzenie bezpłatnych porad dla mieszkańców. Innym zadaniem jest prowadzenie działań przez trzech, asystentów rodzinnych, istnieje wiele rodzin gdzie istnieje możliwość odebrania dzieci, właśnie z tymi rodzinami pracują asystenci, w ubiegłym roku udało się uzyskać z projektu dofinansowanie do ich wynagrodzeń w kwocie 65tys.zł. Skuteczna praca asystentów ma też wymiar finansowy, bo Gmina ponosi określone koszty związane z utrzymaniem dzieci w domach dziecka. Następnym zadaniem są świadczenia rodzinne, jest to duży dział, na jego obsługę przeznacza się rocznie około 6mln.zł., jest to główny budżet, ponadto są zasiłki stałe,  okresowe, świadczone w miarę potrzeb. Nadmieniła, że w tym roku np. wypłata zasiłków okresowych będzie ograniczona, plan na cały rok to 98tys.zł. a w samym pierwszym kwartale wypłata tych zasiłków wynosi 90tys.zł., zmieniły się kryteria dochodowe i nastąpił wzrost klientów korzystających z tego rodzaju pomocy. Następną forma pomocy są dodatki mieszkaniowe, przy konstrukcji budżetu celem jego spięcia zmniejszono środki na ten cel o 200tys.zł., OPS tą kwotę uzupełnił na oszczędnościach w ramach własnego budżetu. Podkreśliła, że po przejęciu dodatków mieszkaniowych przez OPS znacznie spadła kwota wypłacanych świadczeń, nastąpiło to w wyniku szczegółowej weryfikacji składanych wniosków. Dodała, że zabrakła również kwota z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, obecnie przeznacza się środki na 16 osób umieszczonych w tych domach, co roku jednak wzrasta kwota przeznaczana na ten cel, są to spore środki około 3tys.zł. miesięcznie od jednej osoby. Pani Frohlke – Zalewska podsumowując zaznaczyła, że OPS wykonuje coraz więcej zadań, dysponując określonym, budżetem który praktycznie jest przeznaczany na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług dla mieszkańców Gminy.                                    
 
 
 
                                                                             
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Komijsi zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                          Grzegorz Dudek
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (6 lutego 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 kwietnia 2013, 10:04:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676