Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 4 kwietnia 2012r.

Protokół Nr 18/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 4 kwietnia 2012r.
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Inspektor Referatu Finansowego – Krystyna Piszka;
4. Inspektor Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Tomasz
    Kowalczyk
 
   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Informacja z realizacji wniosków Komisji wysuniętych na poprzednim posiedzeniu;
4. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za 2011r.;
5. Analiza zwolnień podatkowych w latach 2010 – 2011;
6. Analiza przetargów na wybór inspektora nadzoru dla inwestycji gminnych;
7. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu marcu. 
 
Ad.3. Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przeprowadzenia negocjacji na pozyskanie środków na zagospodarowanie plaży miejskiej.
 
Komisja przyjęła odpowiedź do wiadomości.
 
Ad.4.  Pani Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 2011r. w formie bilansu (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja, po dokonaniu analizy w/w bilansu, nie wniosła do niego zastrzeżeń.
 
Ad.5. Inspektor Referatu Finansowego Pani Krystyna Piszka przedstawiła Komisji informację w zakresie zwolnień podatkowych udzielonych w latach 2010 – 2011 (pisemna informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja, po dokonaniu analizy, nie wniosła zastrzeżeń do udzielonych zwolnień.
 
Ad.6. Komisja dokonała analizy dokumentacji na wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji gminnych.
Komisja zapoznała się z dokumentacją przetargową na wyłonienie inspektorów nadzoru na inwestycje budowy obiektów sportowych „Orlików” oraz budynku przy ul. Jeziornej oraz Biura Obsługi Klienta.
Pan Tomasz Kowalczyk poinformował, że w przypadku kosztów inspektora nadzoru nie przekraczających 14tys. Euro, wyłonienie takiego inspektora następuje w drodze zapytania ofertowego.
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przejrzanej dokumentacji.   
 
Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Komisja, w związku z niejasnościami w sprawie, postanowiła, że wystąpi pisemnie o wyjaśnienie przyczyny odrzucenia przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wniosku Gminy o pozyskanie środków na zagospodarowanie plaży miejskiej.
- Komisja, nawiązując do swojego poprzedniego posiedzenia, na którym była mowa o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, postanowiła, że zwróci się z zapytaniem o liczbę pracowników zatrudnionych w Urzędzie, którzy uczestniczą w pisaniu wniosków właśnie o pozyskiwanie środków zewnętrznych.      
                   
 
Wypracowane wnioski: 
1. Przedstawić szczegółowe pisemne wyjaśnienie przyczyny odrzucenia wniosku przez Marszałka Województwa w sprawie  dofinansowania projektu pt. „Budowa bazy rekreacyjno – sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego – Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wraz z rozbudową bazy noclegowej”;
 
2. Przedstawić pisemną informację obejmującą wyszczególnienie osób pracujących w Urzędzie Miejskim, które na swoich stanowiskach pracy biorą czynny udział w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 
 
 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                           Grzegorz Dudek  
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (4 kwietnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (28 maja 2012, 09:38:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244