Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 7 grudnia 2011r.


Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 7 grudnia 2011r.
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście w osobach:
1. Stanisław Rohde - Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Ewa Marzec - Kierownik Referatu Finansowego      
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku:
2.Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji:
3.Wypracowanie planu pracy Komisji na 2012r.;
4.Analiza wydatków rad sołeckich i zarządów osiedli za 2011 r.(pracownik referatu finansowego.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
Ad.1 i 2.
Pan Przewodniczący powitał zebranych, stwierdził quorum, przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, protokół przyjęło 4 członków  komisji.1 osoba wstrzymała się.
 
Ad.3.
Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz  Dudek przedstawił propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. Jednocześnie zwrócił się  do członków Komisji o wspólne wypracowanie zmian oraz dodatkowych  propozycji, które pozwolą na opracowanie  optymalnego planu działania  Komisji na 2012r.
Komisja, wypracowała ostatecznie swój plan pracy w wersji stanowiącej załącznik do dzisiejszego protokołu. Komisja przedstawiła plan do akceptacji Rady Miejskiej podczas najbliższej Sesji.
Ad.4.
Kierownik Referatu Finansowego Pani Ewa Marzec przedstawiła realizację planu wydatków  jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie za okres I-XI/2011r.
Członkowie  komisji zaproponowali w miesiącu styczniu 2012r. przeprowadzić szczegółową analizę  oraz rozliczenie zadań zgodnie ze złożonymi wnioskami  w 2 Zarządach Osiedli oraz sołectwach: Włościbórz i Radońsk
 
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja w wolnych wnioskach poruszyła następujące  sprawy:
-Pan Porożyński poruszył sprawę  niedopilnowania  inwestycji gminnych przez nadzór budowlany, złe kryteria wyboru inspektorów nadzoru.
-Członkowie Komisji poruszyli sprawę możliwości uczestnictwa radnych w komisjach przetargowych dotyczących wyłaniania poszczególnych inspektorów.
-Pan Porożyński zaproponował wystąpienie z pismem do Urzędu Wojewódzkiego i  Ministerstwa by dokonano zmian w przepisach prawnych dotyczących form przetargów, gdzie głównym kryterium jest cena   a  nie powinien to być główny atut w wyborze.
-Pan Przewodniczący Komisji  zwrócił się z pytaniem, czy ZOOS zwrócił się z pismem o zwiększenie subwencji-Pan  Porożyński odpowiedział, że do tej pory takie wnioski były składane, myśli że w tym roku Dyrektor ZOOS również dopilnował tej sprawy.
-Pan Przewodniczący Komisji odczytał zebranym protokół (pismo) ze spotkania  sołtysa wsi Włościbórz z częścią mieszkańców i odniósł się do  treści tego pisma.
-Pan Robert Grochowski zaproponował przeprowadzenia  przez Przewodniczącego Rady rozmowy z Panem Antonim Dolnym –Radnym Rady Miejskiej w celu wyjaśnienia oszczerstw i pomówień jakie zawarte są w wymienionym protokole w kierunku Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
-Poruszono sprawę uporządkowania  na poziomie administracyjnym 2 dróg:
drogi gminnej obok posesji Pana Dolnego oraz drogi  graniczącej z  drogą gminną . Pracownicy gminy powinni sprawdzić kto poniesie  koszty za wytyczenie i wznowienie nowej drogi  tej drogi przez geodezję, oraz kto i kiedy wysypał żużel na pole przy posesji Pana Antoniego Dolnego.
-Pani Anna Miczko poruszyła sprawę sprzedaży budynku przy  Placu Wolności 14,  jest w posiadaniu dokumentacji z nadzoru budowlanego, które nakazują rozbiórkę tego budynku, Nie zgadza się z tą opinią Pan Robert Grochowski i prosi o zlecenie następnej ekspertyzy nadzoru budowlanego.
 
Wniosek formalny:
1.Możliwość uczestnictwa przedstawiciela  Radnych Rady Miejskiej  w przetargach dotyczących wyłaniania  inspektorów nadzoru inwestycji gminnych.
2.Kierowanie się przy wyborze inspektora nadzoru dla  inwestycji gminnych nie tylko ceną a innymi kryteriami.
 
 
Po wyczerpaniu  porządku Pan Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął spotkanie.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                             
                                                                              Grzegorz Dudek
Protokółowała:                                                      
Wanda Środecka
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (7 grudnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 12:44:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773